Beregning av tilskudd

Tilskudd beregnes ved at foretakets faste, uunngåelige kostnader i tilskuddsperioden multipliseres med omsetningsfallet i prosent. Dette beløpet multipliseres med en justeringsfaktor (kompensasjonsgrad).

Justeringsfaktoren

Justeringsfaktoren har variert i perioden, men det er flertall på Stortinget for en kompensasjonsgrad på 0,85 for 2021. Dette er imidlertid betinget av godkjenning fra ESA (EFTAs overvåkningsorgan). Hvis ikke, blir justeringsfaktoren 0,8.

For perioden mai/juni har regjeringen bedt Stortinget om fullmakt til å sette ned kompensasjonsgraden dersom smittesituasjonen tilsier det.

Omsetningsfallet

Omsetningsfallet beregnes ved å se oppnådd omsetning i tilskuddsperioden mot omsetningen for et år siden. I mars er det tolv måneder siden koronapandemien rammet norsk næringsliv. Fra mars/april 2021 er det derfor forslag om at man i stedet måler mot omsetningen i tilvarende periode i 2019 justert med konsumprisindeksen. Bedrifter som ikke var etablert i samme periode i 2019 eller av andre årsaker hadde en omsetning på null i samme periode i 2019, kan bruke januar-februar 2020 som utgangspunkt. 

Hadde man faste uunngåelige kostnader på 100 000 kroner i januar/februar 2021 og omsetningsfallet var 70 %, blir kompensasjonen: kr 100 000 x 70 % x 0,85 = kr 59 500.

Bedrifter som heller ikke hadde omsetning i januar-februar 2020 faller dessverre utenfor ordningen. Merk imidlertid at det er egne regler om fusjon og mulighet for å søke på konsernnivå.

Begrensning av faste kostnader

Det er bare er de faste kostnadene som opplistet i forskriften som kan dekkes. Det er bare kostnader som skal/kan føres i bestemte poster i næringsoppgaven som kan dekkes:

  • post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler. Del av leiekostnad som gjelder tilleggstjenester i form av service, bemanning mv., tas ikke med.
  • post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
  • post 6340 Lys og varme
  • post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
  • post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
  • post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
  • post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
  • post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
  • post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
  • post 7500 Forsikringspremie.

Rentekostnader

I tillegg kommer rentekostnader til banker og kredittinstitusjoner fratrukket renteinntekter. Rentekostnader til andre kan bare kompenseres hvis de har motstykke i like stor rentekostnad hos långiveren på gjeld fra banker. Det er satt et øvre tak for rente på 1,5 % pr. tilskuddsperiode. En tilskuddsperiode består av to måneder.

At det kun er kostnader som føres i de angitte postene i næringsoppgaven, innebærer f.eks. at de som leaser driftsmidlene kan kreve kompensasjon, mens de som eier driftsmidlene ikke kan kreve kompensasjon for avskrivninger eller avdrag.

Lønnskostnader

Foretakets lønnskostnader dekkes ikke. Dette gjelder også lønnskostnader til egen ansatt regnskapsfører.

Variable kostnader

Variable kostnader dekkes ikke. Det innebærer at en omsetningsbasert husleie ikke kan dekkes. Det betyr også at kostnader til kjøp av varer, f.eks. øl til restauranter, ikke blir kompensert etter denne ordningen, selv om varen må destrueres fordi den går ut på dato.