Forbered varetellingen – lag telleinstruks

Planlegg varetellingen i god tid for å sikre at alt er på plass. Utarbeid en telleinnstruks der det for eksempel angis tidspunkt og varighet for telling, hva som skal telles, ansvarsfordeling, krav til merking av telte områder, krav til kontrolltellinger, behandling av ukurante varer og kontroll av inn/ut av lager. Ved verdsettelse av varelageret er det viktig å ha kontroll med prisregisteret i varelagersystemet.

Ved årsslutt må man derfor gjøres en vurdering av om prisen i registeret i det alt vesentlige står i samsvar med det prinsippet som foretaket har valgt for tilordning av anskaffelseskost (spesifikk tilordning, gjennomsnitt eller FIFO). Husk at leverandørbonuser vil også påvirke varenes anskaffelseskost.

Med et betryggende lagersystem som håndterer tilganger og avganger kan det være tilstrekkelig å telle tidligere enn 31.12.

Krav til dokumentasjon av varelager er regulert i bokføringsforskriften § 6-1 og skal inneholde en spesifisert oppstilling over:

  • varens art
  • kvantum (med angivelse av måleenhet)
  • verdi for hver enkelt vare
  • summeringskolonne for de spesifiserte varene

PS! Legg merke til at det som står i kulepunktene ikke er krav til selve varetellingen, men til etterfølgende dokumentasjon av det endelige varelageret. Varetellingslistene trenger for eksempel ikke inneholde verdi for hver enkelt vare (skal i utgangspunktet være anskaffelseskost) og summeringskolonne for de spesifiserte varene. Det holder med varens art, mens kvantum (med angivelse av måleenhet) føres inn når tellingen gjennomføres.