Firmatur med mer enn to overnattinger

Firmaturer med mer enn to overnattinger har inntil nylig gjort at hele turen er blitt ansett som skattepliktig for de ansatte. Nå er det klargjort at dette kan unngås om arbeidsgiver behandler kostnadene til det ekstra oppholdet som lønn.

tur.jpg

Rimelig velferdstiltak

For at et velferdstiltak skal være skattefritt, er det et krav om at tiltaket er rimelig. Hva som er rimelig, må vurderes konkret ut fra det enkelte tiltaket og det finnes ingen klar beløpsgrense. Ut over å være et rimelig tiltak, er det også et krav om at tiltaket må rette seg mot alle ansatte eller mot en betydelig gruppe av de ansatte. Det kan eksempelvis gjelde alle ansatte i en avdeling.

At utvalg av ansatte er valgt ut fra stilling og posisjon, vil trolig være utenfor kravet om å utgjøre en gruppe. For firmaturer er det lagt til grunn en praktisk tilnærming som gjør at to overnattinger i utgangpunktet anses som rimelig og dermed er skattefritt. Kostnadene for en firmatur til utlandet må likevel ikke overstige det som er vanlig i arbeidslivet for et tilsvarende opphold i Norge.

Den ansattes familie kan også delta innenfor hva som er rimelig. Det er videre antatt at flere enn to firmaturer med hotellopphold pr. år normalt vil være skattepliktig.

Antall overnattinger

Firmaturer kan arrangeres i Norge eller i utlandet. Arbeidsgiver og de ansatte kan nå planlegge firmaturer med lengre varighet enn to overnattinger når de ansatte er innforstått med at de blir lønnsinnberettet for kostnader utover de to overnattingene.

Behovet for å ha flere enn to overnattinger kan ellers oppstå når de ansatte bor et stykke fra flyplassen. Det er positivt at Skatte-ABC nå skisserer en løsning når firmaturen vil innebære m er enn to overnattinger. Det betyr imidlertid at arbeidsgiver må splitte faktiske kostnader på én skattefri og én skattepliktig del.
Det fremgår direkte at de ansatte også kan få dekket det ekstra oppholdet etter reglene for skattefri gave på 5000 kroner. Det forutsetter selvsagt at beløpet ikke er medgått til å dekke andre naturalytelser. Vi antar videre at prinsippet også gjelder når den ansatte selv dekker merkostnaden.

Kombinasjon med fagseminar

Deltakelse på fagseminar/kurs mv. i regi av arbeidsgiver er å anse som en tjenestereise og er ikke skattepliktig. Det kan være en deltakelse på en kongress, et seminar, en messe eller lignende. Det kan også være et internt fagseminar for de ansatte og det kan arrangeres i Norge eller utlandet.

Denne typen fagseminar/kurs mv. kan kombineres med et velferdstiltak. Om deltakelsen er skattefri, må vurderes isolert ut fra hver del av turen. I Skatte-ABC er det gitt følgende eksempel:

«De ansatte i en mindre bedrift er på en tur til et høyfjellshotell som varer fra mandag morgen til fredag kveld. Arbeidsdagene mandag, tirsdag og
onsdag består av et fagseminar. Onsdag kveld, torsdag og fredag deltar de ansatte på et sosialt arrangement. Dersom kravene til skattefritak for henholdsvis velferdstiltaket og fagseminaret er oppfylt, vil hele turen være skattefri.»

Krav om faglig innhold

Når det gjelder fagseminar/kurs mv., er det krav om faglig innhold. Det faglige innholdet må kunne dokumenteres med et program hvor det fremgår hva som er behandlet. Det må videre ha en tidsangivelse slik at det dekker en normal arbeidsdag. Om det faglige innholdet ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil turen i helhet kunne bli skattepliktig. Dekker arbeidsgiver ektefelles eller annen families deltakelse på denne delen av turen, vil det være skattepliktig. 

Arbeidsgivers fradragsrett

Arbeidsgiver vil ha skattemessig fradrag for kostnader til et rimelig velferdstiltak.