Slik klager du på skatteoppgjøret

I de fleste tilfellene kan du selv endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene. Dette gjelder selv om leveringsfristen er passert, og selv om du har fått skatteoppgjøret.

Hvis du oppdager feil i skattemeldin­gen, kan du fortsatt endre skattemel­dingen og sende den inn på nytt. Det kan f.eks. være at du har fått nye opp­lysninger fra arbeidsgiver eller banker, eller du har oppdaget at du har rett på et fradrag du opprinnelig ikke hadde ført opp. Dette kan du gjøre inntil tre år etter leveringsfristen. Det gjør du enkelt ved å logge deg inn på «Min side» på skatteetaten.no. Bla deg ned­over til du kommer til «Min skatt». Der kan du korrigere skattemeldingen og sende den inn på nytt ved å trykke på knappen «Send inn nye opplysnin­ger».

Online.jpg

Det er enkelte feil du ikke kan rette ved å endre skattemeldingen:

  • Ikke-­godskrevet forskuddstrekk: Hvis arbeidsgiveren din har rappor­tert feil forskuddstrekk, må du be arbeidsgiver rette feilen. Hvis ar­beidsgiver har gått konkurs eller ikke har innbetalt forskuddstrekket, må du ta kontakt med skattekonto­ret. Les mer på skatteetaten.no om hvordan forskuddstrekket kan doku­menteres.
  • Ikke fått fradrag for BSU: Er grunn­laget for boligsparing for ungdom (BSU) feil, må du i tillegg til å klage på skatteoppgjøret be banken din om å sende ny melding om beløpet til Skatteetaten.
  • Eiendomsskatt: Eiendomsskatt skri­ves ut av kommunen. Det er kun i de tilfellene der kommunene bruker Skatteetatens boligverdier som grunnlag, at eventuelle klager kan rettes til Skatteetaten. Vær oppmerk­som på at det er den beregnede mar­kedsverdien for boligen i 2020 som er grunnlag for eiendomsskatten i 2022.

Les mer om klage på eien­domsskatten på skatteetaten.no.

Aksjeselskaper

Aksjeselskaper endrer skattemeldingen ved å levere nytt komplett oppgavesett av skattemeldingen via Altinn. De fleste gjør dette via sitt fagsystem. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn korri­gerte enkeltskjema.
Hvis endringene skal gjøres direkte i Altinn, finner du tidligere innsendte oppgavesett i «Arkiv» i Altinn. Velg «Lag ny kopi» og korriger aktuelle skjema. Signer og send alt inn på nytt. Du behøver ikke å informere Skattee­taten om at du har endret.

Unntak fra adgangen til egenretting

Adgangen til selv å endre skattefastset­ting gjelder ikke hvis skattegrunnlaget er fastsatt av skattemyndighetene, .eks. ved skjønn fordi skattyter ikke har sendt skattemelding. Du kan heller ikke sende endringsmelding hvis skat­temyndighetene har varslet om at fast­settingen vil bli kontrollert. I slike til­feller må du sende tilsvar til varselet til Skatteetaten hvis du er uenig i var­selet om endring. Hvis endringen er gjennomført, må du sende klage til skattekontoret over endringsvedtaket.

Etter utløpet av fristen for egenretting

Etter utløpet av fristen for egenretting (tre år) kan du ikke endre skattemel­dingen selv. Du må da sende et brev til skatteetaten med klage eller anmod­ning om at de tar opp saken til end­ring, men da har du ikke lenger krav på å få endret fastsettingen. I klagen må du begrunne hvorfor du mener skatteoppgjøret er feil. Skattefastset­tingen kan uansett ikke påklages len­ger tilbake enn fem år etter utgangen av inntektsåret.
Du må betale eventuell restskatt innen forfall selv om du har sendt endrings­melding eller klaget over skatteoppgjø­ret.

Når kommer skatteoppgjøret?

For lønnstakere og pensjonister sendes skatteoppgjøret ut fortløpende etter hvert som skattemeldingen er ferdig behandlet av Skatteetaten. Hvor lang tid dette tar, varierer. De første fikk skatteoppgjøret i begynnelsen av april. Hvis du ikke får skatteoppgjøret ditt innen 29. juni, er neste mulighet tid­ligst 19. august. Deretter sendes skatte­oppgjør ut frem til alle har fått det i slutten av november.
Nytt i år er at skatteetaten starter å sende ut skatteoppgjør for næringsdri­vende og deres ektefeller i april. I april og mai er det bare de som har penger til gode som får skatteoppgjør. Skatteopp­gjør med restskatt sendes ut fortløpende fra juni. Hvis du ikke får skatteoppgjø­ret ditt innen 29. juni, er neste mulighet 17. august. Alle skatteoppgjør skal være sendt ut innen 1. desember.
Skatteoppgjør for aksjeselskap sendes ut fortløpende i perioden august til november.
Selskap med deltakerfastsetting får ikke skatteoppgjør, kun et brev med informasjon om hvilken inntekt og formue som er fastsatt og fordelt mel­lom deltakerne.
Skatteetaten sender varsel til de skatte­pliktige når skatteoppgjøret er klart.

Penger til gode eller restskatt

Har du penger til gode, vil disse bli utbetalt kort tid etter at skatteoppgjø­ret er klart. Vær imidlertid oppmerk­som på at tilgodebeløp først blir avreg­net mot blant annet skyldige skatter og avgifter til det offentlige og bidrags­gjeld. Du vil i så fall få et eget brev som viser hvilke krav som er dekket opp ved slik motregning. Beløp under 100 kroner utbetales ikke.
Restskatt forfaller tre uker etter at skatteoppgjøret er klart, men aldri tid­ligere enn 20. august. Det betyr at der­som du mottok skatteoppgjøret i peri­oden april–juni, er fristen 20. august.


Restskatt over 1000 kroner deles opp i to fakturaer med forfall etter hen­holdsvis tre og åtte uker etter at skatte­oppgjøret ble sendt. For de som fikk skatteoppgjøret i juni eller tidligere, er fristen for den første fakturaen 20. au­gust og den andre fakturaen 24. sep­tember. For de som får skatteoppgjøret i august eller senere, er fristen for den første fakturaen tre uker og den andre fakturaen åtte uker etter at skatteopp­gjøret var klart. Restskatt inkludert rentetillegg som er under 100 kroner trenger du ikke å betale.
Det skal beregnes renter av både skatt til gode og restskatt. Rentesatsen er 0,39 % p.a. Denne renten er ikke skat­tepliktig eller fradragsberettiget.

Betalingsutsettelse

Du kan søke om betalingsutsettelse eller betalingsavtale på skjema RF­1530 hvis du ikke kan betale skatt eller avgifter ved forfall på grunn av for ek­sempel alvorlig sykdom, dødsfall i fa­milien, langvarig arbeidsledighet eller samlivsbrudd. Du må dokumentere årsaken (for eksempel sykdom), og at dette er grunnen til betalingsproble­mene dine. Vær oppmerksom på at praksis for å få innvilget betalingsut­settelse er streng og at det uansett på­løper forsinkelsesrenter (for tiden
8,5 % p.a.) fra forfall til kravet er be­talt.