Aksjonærene måtte dekke forpliktelsene i et avviklet selskap

Høyesterett kom til at utbytte vedtatt etter utløpet av kreditorfristen anses som likvidasjonsutdeling slik at aksjonærene blir ansvarlige for udekkede forpliktelser innenfor det de har fått utdelt.

Publisert:

Saksforholdet

Et ambulanseselskap (AS) skulle avvikles og virksomheten (innmaten), herunder de ansatte overtas av et annet foretak. Kreditorfristen ved avviklingen utløp 27. desember 2013, jf. aksjeloven § 16-4.

Selskapet besluttet den 30. juni 2014 å dele ut et utbytte på ca. kr 4,9 millioner kroner. Den 4. desember 2014 var avviklingsoppgjøret ferdig og generalforsamlingen vedtok å utdele de resterende 1,7 millioner kroner.

I juli 2015 mottok man krav fra KLP om innbetaling for å dekke pensjonsforpliktelser på ca. 4,7 millioner kroner. Kravet ble fremmet overfor aksjonærene i ambulanseselskapet som erkjente ansvar innenfor likvidasjonsutdelingen på 1,7 millioner, men ikke for det resterende.

Utdelinger ved likvidasjon

Det er ikke omstridt at et selskap kan dele ut ordinært utbytte under avvikling. Ved utdeling av ordinært utbytte etter aksjeloven § 8-1 gjelder ikke den objektive ansvarsregelen for udekkede krav i aksjeloven § 16-12. Aksjonærenes plikt til å tilbakeføre utbyttet er da begrenset gjennom ansvarsregelen i aksjeloven § 3-7.

Utdeling av likvidasjonsutbytte etter aksjeloven § 16-9 medfører imidlertid at aksjonærene er solidarisk ansvarlige for udekkede forpliktelser inntil verdien av det vedkommende har fått utdelt, jf. aksjeloven § 16-12. Ansvaret er objektivt. Aksjonærenes ansvar er derfor uavhengig av om likvidasjonsutbyttet er mottatt i god tro. Det følger videre av samme bestemmelse at kreditors krav foreldes tre år etter at selskapets endelige oppløsning er registrert i Foretaksregisteret. Dette innebærer at kreditor kan fremme krav etter at fristen for innmelding av krav etter aksjeloven § 16-9 er utløpt. Fristen har derfor ingen preklusiv virkning.

Lagmannsretten

I dom 28. august 2017 kom Frostating lagmannsrett til at utbetalinger etter utløpet av fristen for å melde inn krav, fremstår som likvidasjonsutbytte i lovens forstand. Retten kunne ikke se at det var saklig grunn til å behandle to utbetalinger i samme tidsrom forskjellig.

Høyesterett

Høyesterett kom til samme resultat som lagmannsretten. Lovens system må forstås slik at den objektive ansvarsregelen i aksjeloven § 16-12 får anvendelse på alle utdelinger til aksjeeierne etter utløpet av seksukersfristen i § 16-4. Ansvarsregelen i § 3-7 er da begrenset til å gjelde utbytteutdelinger etter § 8-1 foretatt innen utløpet av seksukersfristen, uttalte Høyesterett.