Høyrisikoland etter hvitvaskingsforskriften - endringer fra juli 2023

Nigeria og Sør-Afrika er lagt til EU-listen over høyrisikoland med virkning fra 16. juli 2023. Fra samme tid er Kambodsja og Marokko tatt ut av EU-listen.

Publisert:

Listeførte høyrisikoland per juli 2023

EU-listen "High-risk third countries"  

 • Afghanistan
 • Barbados
 • Burkina Faso
 • Cayman Islands
 • Democratic Republic of the Congo
 • Democratic People's Republic of Korea (DPRK)
 • Gibraltar
 • Haiti
 • Iran
 • Jamaica
 • Jordan
 • Mali
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Nigeria
 • Panama
 • Philippines
 • Senegal
 • South Africa
 • South Sudan
 • Syria
 • Tanzania
 • Trinidad and Tobago
 • Uganda
 • United Arab Emirates
 • Vanuatu
 • Yemen

EU-listen over høyrisikoland gjelder i Norge i medhold av hvitvaskingsforskriften § 4-10

FATF-listen inkluderer i tillegg:

 • Albania
 • Tyrkia

Land som er listeført av Financial Action Task Force (FATF), skal i følge Finanstilsynet også anses som høyrisikoland.

Hva som gjelder når et kundeforhold involverer høyrisikoland

Fra Finanstilsynets generelle hvitvaskingsrundskriv punkt 4.8.3.3:

"Særlige tiltak overfor høyrisikoland – hvitvaskingsforskriften § 4-10

Hvitvaskingsforskriften § 4-10 tredje ledd oppstiller hvilke forsterkede kundetiltak som minimum må gjennomføres med hensyn til kundeforhold og transaksjoner som involverer høyrisikoland, jf. § 4-10 første ledd.

Et kundeforhold eller transaksjonen «involverer» alltid et land som er utpekt som høyrisikoland, jf. første eller andre ledd, i følgende tilfeller: 

 • kunden er etablert i et høyrisikoland, det vil for fysiske personer si at kunden er bosatt i et høyrisikoland og for juridiske personer at kunden er registrert i, eller har sitt hovedkontor i et høyrisikoland
 • midler som inngår i kundeforholdet, har sin opprinnelse i et høyrisikoland
 • midler er mottatt fra avsender i et høyrisikoland
 • midler skal overføres til mottaker i et høyrisikoland

Videre skal de forsterkede kundetiltakene opplistet i tredje ledd gjennomføres dersom den rapporteringspliktige ved gjennomføring av kundetiltak eller løpende kundetiltak avdekker at 

 • en transaksjon går via et høyrisikoland, for eksempel der en mellomliggende betalingsformidler er basert i landet
 • reell rettighetshaver hos kunden er bosatt i et høyrisikoland

Rapporteringspliktige bør etter en risikobasert vurdering avgjøre om de forsterkede kundetiltakene opplistet i tredje ledd skal gjennomføres i tilfeller der det er kjent at kunden, eller kundens reelle rettighetshaver, har nære personlige eller profesjonelle forbindelser med et høyrisikoland.

Øvrige geografiske risikoer – hvitvaskingsforskriften § 4-9

Hvitvaskingsforskriften § 4-9 bokstav c ramser opp øvrige geografiske indikatorer ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering, herunder land som støtter terrorvirksomhet eller der kjente terrororganisasjoner opererer i landet. Finanstilsynet forventer at de rapporteringspliktige vurderer den geografiske risikoen tilknyttet alle land som kundene har eksponering mot, herunder EØS-land. Vurderingen av den geografiske risikoen kan endre seg med endrede faktiske forhold, som politiske endringer, kjente kriminalsaker mv."