Euronext Growth og små foretak

Oslo Børs har besluttet å endre retningslinjene for Euronext Growth Oslo, slik at regnskapsreglene for små foretak ikke kan benyttes i forbindelse med søknad om opptak til handel og løpende rapportering.

Publisert:

Endringene er foretatt i punkt 2.1.3.2 og 3.12.1 i Euronext Growth Oslo Regelbok Del II, datert 01/09/2023, som er tilgjengelig her.

  • Utstedere som utarbeider regnskap i henhold til lov om årsregnskap m.v (regnskapsloven) kan ikke benytte regnskapslovens unntaksregler for små foretak.
  • Utstedere som utarbeider regnskap i henhold til regelverk i en annen Medlemsstat, kan ikke benytte regnskapsregler som gjelder for små foretak i slik Medlemsstat.
  • Oslo Børs kan unntaksvis gi dispensasjon fra forrige punkt for utstedere som utarbeider regnskap i henhold til regelverk for små foretak i en annen Medlemsstat dersom det foreligger særlige omstendigheter og forutsatt at regnskapet gir tilstrekkelig informasjon til at investor skal kunne foreta en velfundert investeringsbeslutning.

Se også nærmere omtale av punktene ovenfor i punkt 2.1.3.2 i regelboken.

Ikrafttredelse er 1. oktober 2023. Det fremgår av punkt 3.12.1 at dersom Utsteder har benyttet regnskapsregler for små foretak og Utsteder er tatt opp til handel før 1. oktober 2023, kan Utsteder benytte regnskapsregler for små foretak også for regnskapsåret 2023. Utsteder må deretter utarbeide regnskap i henhold til dette punkt 3 med virkning fra regnskapsperioder som begynner senest 1. januar 2024.

Dersom Utsteder er tatt opp til handel 1. oktober 2023 eller senere, kan utsteder ikke benytte regnskapsregler for små foretak med virkning fra regnskapsåret 2023. 

Forutgående høring - beskrivelse av forslaget

Utstedere som er små kan i utgangspunktet benytte regnskapsstandarder som gjelder for små foretak, eksempelvis NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak i forbindelse med søknad om opptak til handel og løpende rapportering. Målgruppen for regnskap utarbeidet i henhold til slike standarder er imidlertid normalt begrenset. Som følge av at aksjer tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo er fritt omsettelige og målgruppen derfor anses å være bred, foreslår Oslo Børs at utstedere ikke lenger skal kunne benytte regnskapsstandarder som gjelder for små foretak.

Høring vedrørende endring i Euronext Growth Oslo Regelbok Del II (pdf)

Oslo Børs foreslår at Euronext Growth Advisor skal bekrefte at utsteder ikke benytter regnskap utarbeidet iht. regnskapsstandarder som gjelder for små foretak i regnskap i forbindelse med søknadsprosessen.

Det foreslås å åpne for at utsteder kan søke om dispensasjon dersom ikke er vesentlige forskjeller mellom regnskapsstandarden for små foretak og regnskapsstandarder for større selskap i den aktuelle jurisdiksjon. I den forbindelse skal utsteder fremlegge en avstemmingstabell som viser forskjell mellom regnskapsstandarden for små og større foretak i den aktuelle jurisdiksjon. Ved søknad om dispensasjon skal revisor via e-post til Oslo Børs bekrefte at avstemmingstabellen er gjennomgått av revisor dersom avstemmingen ikke er revidert. Oslo Børs legger til grunn at dispensasjon for å kunne benytte NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak ikke vil innvilges.

I utkastet til regler er det inntatt enkelte henvisninger til paragrafer i regnskapsloven hvor det er inntatt unntaksregler for små foretak. Dette skal forstås som eksempler på unntaksregler som ikke kan benyttes og er ikke nødvendigvis en uttømmende list.

Kravet i opptaksvilkårene vil gjelde for selskap som tas opp til handel 1. oktober 2023 eller senere. Regnskapsrapporter som offentliggjøres i henhold til informasjonspliktreglene må tilfredsstille de nye kravene senest med virkning fra regnskapsperioder som begynner 1. januar 2024 eller senere.

Høringsfristen utløp 11. august 2023.

Ytterligere bakgrunn

Problemstilliingen er tidligere tatt opp av NRS i et brev til Finansdepartementet på bakgrunn av et uttrykt ønske fra sentrale regnskapsbrukere om at små foretak notert på multilaterale handelsfasiliteter pålegges flere rapporteringsplikter enn etter gjeldende regler. Finansdepartementet oversendte brevet til Finanstilsynet for vurdering. I lys av opplysningene i brevet fra NRS, ba Finanstilsynet Oslo Børs om å vurdere behovet for å utvide minimumskravene for finansiell rapportering i sitt regelverk for foretak tatt opp til handel på Euronext Growth.