Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Regnskap

 • Regjeringen øker størrelsesgrensene for små foretak

  Finansdepartementet foreslår å øke grensene for små foretak i regnskapsloven med 140 prosent, fra 35 millioner kroner til 84 millioner kroner i balansesum og fra 70 millioner kroner til 168 millioner kroner i salgsinntekter.

  17.03.2024

 • Revisjon i usikre tider

  Ordene «krevende tider, geopolitisk usikkerhet, økte renter, svak norsk krone, økt antall konkurser, økt antall utleggsforretninger, dyrtid med mer» møter oss daglig i media. Usikre tider stiller økte krav til revisorene som allmennhetens tillitsperson.

  29.02.2024

 • Sjekklister

  Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister pr. 31.12.2023/01.01.2024. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  20.02.2024

 • Rapportering av konserntilknytninger

  Næringsministeren Jan Christian Vestre har minnet oss om at konserner har plikt til å melde om konserntilknytningene til Enhetsregisteret. Meldeplikten gjelder uavhengig av om konsernet er unntatt konsernregnskapsplikt. Langt fra alle selskaper oppfyller denne rapporteringsplikten.

  01.02.2024

 • Utbytterestriksjoner ved tilskudd

  Ønsker eierne å ta ut et utbytte, konsernbidrag eller lignende? Husk å sjekke om selskapet har mottatt tilskudd i ordninger med utbytterestriksjoner eller utbytteforbud. Oppdatering 1.2.24.

  01.02.2024

 • Referanser til IFRS® i årsrapporter mv.

  IFRS Foundation® har oppdatert sine retningslinjer for varemerker og benevnelser av standarder i forbindelse med utgivelse av bærekraftsrapporteringsstandarder.

  29.01.2024

 • Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr

  Oppdatert 09.01.24: Ettergivelse av forsinkelsesgebyret for regnskapsåret 2022 på grunn av utsatt frist for innsending av skattemelding til Skatteetaten gjelder bare hvis komplett årsregnskap er sendt til Regnskapsregisteret senest 31. august 2023. Regnskapsregisteret presiserer at de som vil søke om ettergivelse, og som har sendt inn komplett årsregnskap senere enn 31. august 2023, kan søke om delvis ettergivelse av forsinkelsesgebyret som har påløpt i august.

  09.01.2024

 • 1 av 5 mangler redegjørelse etter åpenhetsloven

  Forbrukertilsynet rapporterer at 1 av 5 kontrollerte foretak mangler redegjørelse etter åpenhetsloven. «Av 500 kontrollerte virksomheter bryter en femtedel kravet om at redegjørelse skal offentliggjøres på nettsidene. Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen og barne- og familieminister Kjersti Toppe ser svært alvorlig på resultatene fra kontrollen.»

  30.11.2023

 • Finanstilsynets seminar om finansiell rapportering 2023

  Opptak fra Finanstilsynets seminar om finansiell rapportering 14. november 2023 er tilgjengelig. Temaer på seminaret var blant annet Finanstilsynets oppfølging av den finansielle rapporteringen, prioriteringer fremover, bærekraftsrapportering og udekket shortsalg ved rettede emisjoner

  15.11.2023

 • Regnskapsmessig kontinuitet og andre ofte stilte spørsmål

  Når må bokførte verdier på aksjer videreføres selv om salgssummen er høyere? Hvem blir omfattet av de nye kravene til bærekraftsrapportering, og hvordan blir SMB-selskapene påvirket? Er vi à jour med kravene som stilles til oss på hvitvaskingsområdet? Dette er noen av temaene på Fagdagene digital 20. - 21. november.

  10.11.2023

 • NRS 16 Årsberetning er oppdatert

  Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt oppdatert NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer. Videre er omtalen av miljøinformasjon oppdatert for å fjerne utdatert tekst, og det er foretatt enkelte språklige rettelser.

  02.11.2023

 • Oppdatert NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

  NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert etter behandling av mottatte høringsinnspill. Standarden er oppdatert som følge av endringer i regnskapsloven som trådte i kraft for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere.

  24.10.2023

 • Ny konsolidert versjon av IFRS-standardene kommer

  EU har vedtatt en ny IFRS-forordning nå i 2023 som erstatter forordning 1126/2008 med etterfølgende endringsforordninger. Arbeidet med oversettelse til norsk må forventes å ta noe tid, da dokumentet er på nesten tusen sider.

  15.10.2023

 • Oppdatert sjekkliste bokføring

  Revisorforeningen har publisert oppdatert sjekkliste på bokføring pr. september 2023. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  25.09.2023

 • Euronext Growth og små foretak

  Oslo Børs har besluttet å endre retningslinjene for Euronext Growth Oslo, slik at regnskapsreglene for små foretak ikke kan benyttes i forbindelse med søknad om opptak til handel og løpende rapportering.

  07.09.2023

 • Pensjonskalkulator

  Revisorforeningens pensjonskalkulator beregner kontantverdi av et selskaps pensjonsforpliktelser, slik som oppsatt alderspensjon, AFP og løpende livsvarig pensjon. Pensjonskalkulatoren er en medlemstjeneste som krever innlogging.

  21.02.2023

 • Endringer i regnskapsstandarder

  Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har vedtatt endringer i flere regnskapsstandarder som følge av endringer i regnskapsloven. Endringene har vært på høring.

  05.01.2023

 • Finanstilsynets utstederseminar 2022

  Opptak og presentasjoner fra seminaret 10. november 2022 er tilgjengelig. Temaene er bl.a. oppfølging av foretakenes finansielle rapportering, revisjonsutvalg, foretakenes klimarapportering, Folketrygdfondets forventninger til selskapenes bærekraftsrapportering og praktiske erfaringer med markedsmisbruksforordningen (MAR).

  10.11.2022

 • Krig i Ukraina: Hva du må vite som revisor

  Norske revisorer fordømmer det brutale angrepet på Ukraina. Her finner du oppdatert informasjon og råd om hva du som revisor bør foreta deg i denne krevende situasjonen.

  28.10.2022

 • Brev fra Finanstilsynet om ESEF

  Finanstilsynet har sendt et generelt og likelydende brev til alle foretak notert på regulert marked på Oslo Børs om resultatet av en undersøkelse knyttet til felles elektronisk rapporteringsformat (ESEF) og offentliggjøring og lagring av årsrapport og revisjonsberetning for årsrapporten 2021.

  28.09.2022

 • Regnskapsregelverk for foretak notert på Euronext Growth

  Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har sendt brev til Finansdepartementet hvor det anbefales å vurdere om foretak notert på multilateral handelsfasilitet (eksempelvis Euronext Growth) skal klassifiseres som store foretak etter regnskapsloven.

  06.09.2022

 • Bærekraftstandarder fra IFRS

  Revisorforeningen støtter utkastene til standarder fra International Sustainability Standards Board om rapportering av bærekraft.

  01.08.2022

 • Krigen i Ukraina: Usikkerhet om fortsatt drift

  Selskaper som handler med Russland vil kunne tvinges til å stoppe med det av omdømmemessige årsaker slik den rådende stemningen er for tiden, selv om de ev. ikke tvinges til det av sanksjoner. Begge deler reiser regnskapsmessige problemstillinger. Revisor bør diskutere dette med aktuelle klienter.

  28.02.2022

 • Korona - Regnskapsmessige vurderinger

  Koronakrisen og myndighetenes omfattende tiltak, har medført økt risiko og økonomiske utfordringer for mange foretak. Det kan være aktuelt både med revurdering av eiendels- og gjeldsposter og opplysningsplikt i regnskapene og årsberetningene.

  22.04.2021

 • Likestillingsredegjørelse på konsernnivå

  Redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26a gjelder ikke på konsernnivå. For store foretak er det aktuelt å redegjøre om likestilling og ikke-diskriminering på konsernnivå som en del av § 3-3c om samfunnsansvar.

  13.02.2021

 • Samordnet selskapsrapportering ett skritt nærmere

  IASB kan få et søsterorgan for å utarbeide standarder for rapportering av bærekraft. Dette skal imøtekomme et bredt ønske om å samle de ulike eksisterende standardene for bærekraftsrapportering og gjøre en samordning av finansiell og ikke-finansiell rapportering.

  30.09.2020

 • Utsatt frist for årsregnskap

  Fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utsatt med to måneder i 2020. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende.

  19.06.2020

 • Samordnet selskapsrapportering

  Revisorforeningen støtter forslagene om en samordning av standardsettingen for finansielle og ikke-finansielle opplysninger som reises i et diskusjonsnotat fra Accountancy Europe.

  11.05.2020

 • Utsettelse av regnskapsfrister i kommunal sektor

  Revisorforeningen støtter utsettelse av fristene i kommuneloven for å avgi revisjonsberetning fra 15. april til 15. juni og for å vedta årsregnskapet fra 30. juni til 15. september.

  30.03.2020

 • Frister for skattemeldinger og årsregnskap

  Tiltakene i forbindelse med koronavirusutbruddet kan gjøre det vanskelig å holde fristene for skattemeldinger og årsregnskapet. Revisorforeningen er på ballen.

  13.03.2020

 • Klassifisering av konsernkontoordning

  Feilaktig regnskapsmessig klassifisering av konsernkontoordning hadde avgjørende betydning for utfallet i en lagmannsrettsdom avsagt 6. januar 2020.

  28.02.2020

 • Endring i forskrift om forenklet IFRS

  Finansdepartementet har i dag fastsatt endring i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Endringen vil tre i kraft 1. januar 2019, og gjelde for regnskapsåret 2018.

  20.12.2018

 • Utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

  I delutredning 2 behandler Regnskapslovutvalget bl.a. krav til presentasjon av opplysninger om ikke-finansielle forhold, avvikende regnskapsår, delårsrapportering, språk og regnskapsvaluta m.m. Utredningen er sendt på høring med frist 17. november 2016.

  24.06.2016

 • Nye regler for statsbudsjett og statsregnskap

  Alle statlige virksomheter må utarbeide periodiserte regnskaper foreslår et regjeringsoppnevnt utvalg. Det blir slutt på kontantprinsippet på virksomhetsnivå, men statsbudsjettet og statsregnskapet skal fortsatt utarbeides etter kontantprinsippet.

  30.11.2015

 • Forslag til ny regnskapslov

  Regnskapslovutvalget har utarbeidet forslag til ny regnskapslov. Forslaget innebærer betydelige endringer. Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk blir borte. Utvalget følger opp forslaget fra Norsk RegnskapsStiftelse om en norsk regnskapsstandard i tråd med IFRS for SMEs for foretak med alminnelig regnskapsplikt.

  26.06.2015

 • Justert merverdiavgift – regnskapsmessig behandling

  Når bruken av en kapitalvare etter anskaffelsen, fremstillingen eller fullføringen endres, skal inngående avgift i noen tilfeller justeres. Det gis her en veiledning vedrørende regnskapsføring av den justerte avgiften. Skattemessig behandling er også kommentert.

  23.03.2009

 • 2001-116 Avskrivninger på forretningsbygg

  Som følge av at den skattemessige avskrivningssatsen på forretningsbygg for 2000 er satt til 0%, har Servicekontoret mottatt en rekke forespørsler om hvorvidt regnskapsmessige avskrivninger på forretningsbygg kan unnlates. Det har i den forbindelse blitt argumentert med at markedsverdien på bygget er høyere enn balanseført verdi.

  22.11.2007

 • 1999-61 Ny regnskapslov – finansieringsutgifter ved tilvirkning av anleggsmidler

  Ny regnskapslov har trådt i kraft. Etter initiativ fra flere hold er det etablert en arbeidsgruppe for å avgi uttalelser på enkelte områder hvor rettstilstanden av ulike årsaker ikke er klar. I dette sirkulæret gjøres rede for Arbeidsgruppens uttalelse om regnskapsføring av finansieringsutgifter ved tilvirkning av anleggsmidler.

  21.11.2007

 • Overgangsregel E – en presisering

  Regnskapsføring av overgangsregel E reiser stadig en rekke spørsmål, og det har vist seg ønskelig med en presisering hva gjelder overføring til eksisterende 100 % eid selskap.

  14.11.2005

 • Regnskapsføring overgangsregel E

  Endringen i overgangsregel E til skatteloven § 2-38, som ble vedtatt 17. juni 2005, åpner for flere tilfeller av overføring av aksjer uten beskatning enn hva tidligere overgangsregel E tillot. Flere av de tilfellene det nå åpnes opp for, skal regnskapsføres til virkelig verdi.

  24.06.2005

 • Regnskapsføring til kontinuitet eller virkelig verdi?

  Revisorforeningen har fått spørsmål fra flere medlemmer om hvorvidt regnskapsføring av tingsinnskuddet skal skje til kontinuitet eller virkelig verdi når det etableres et holdingselskap i medhold av overgangsregel E til skatteloven § 2-38.

  27.01.2005