Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Regnskap

 • Vurderer å legge Altinn under Difi

  Regjeringen vurderer Altinns fremtidige plassering. Et av alternativene er flytting ut fra Brønnøysundregistrene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

  04.12.2018

 • Forenklet IFRS

  Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har sendt et brev til Finansdepartementet og etterspurt oppdatering av forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS).

  19.11.2018

 • Pensjonskalkulator

  Beregninger av oppsatt alderspensjon, AFP og løpende livsvarig pensjon kan foretas på vår pensjonskalkulator. Revisorforeningens pensjonskalkulator beregner kontantverdi på selskapets pensjonsforpliktelser.

  01.10.2018

 • Ytterligere forslag til forenklinger

  Den første uken av september overleverte vi Revisorforeningens topp ti forenklingsforslag til næringsministeren. Vi ble også bedt om å oversende ytterligere forenklingsforslag. Disse er nå oversendt departementet.

  25.09.2018

 • Forenklinger i statlige regnskapsstandarder

  Forenklingen bør ikke medføre at periodisert regnskapsføring i staten avviker ytterligere fra de generelle prinsippene for periodisering og unødvendige avvik fra regnskapsføring som følger av regnskapsloven.

  24.09.2018

 • Papirkvittering ikke lenger et krav

  Finansdepartementet har endret bokføringsforskriftens krav om utskrift av papirkvitteringer. En seier for fornuften og for Revisorforeningen, som først tok opp kampen mot den meningsløse kvitteringsplikten.

  23.09.2018

 • Positiv trend for regnskapsinnsending

  I år var det 15 472 av de totalt 325 651 innsendingspliktige enhetene som ikke leverte årsregnskapet innen fristen 1. august. Det gir en andel på 4,75 %.

  10.09.2018

 • Regnskapsregisteret 2018

  Regnskapsregisteret opplyser å ha god kapasitet for mottak av årsregnskap i 2018.

  24.07.2018

 • Fremtidens rapportering i EU

  Revisorforeningen anbefaler at EU-Kommisjonen legger til rette for reell integrering av finansiell og ikke-finansiell rapportering. Direktiver som hemmer utviklingen av selskapsrapporteringen må endres.

  18.07.2018

 • Fremtidens selskapsrapportering

  Arbeidet med fremtidens selskapsrapportering har tatt et nytt steg ved at de nordiske næringsministrene startet projektet Nordic Smart Government. For Norden kan besparelsen samlet bli opp mot 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027.

  18.05.2018

 • Sletting av klientdelegeringer

  Tidligere varslet sletting av klientdelegeringer på de gamle regnskapsfører- og revisorrollene er nå gjennomført.

  20.04.2018

 • Vi trenger dine innspill til forenklinger

  Finansdepartementet og Skattedirektoratet har gått sammen om et prosjekt for å forenkle skatte- og avgiftsreglene. Revisorforeningen er invitert til å gi innspill og ønsker gjerne hjelp fra deg som vet hvor skoen trykker.

  20.04.2018

 • Oppdatert god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

  Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringene i regnskapsloven. Den viktigste endringen er at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet.

  14.03.2018

 • Flere leverer regnskap

  Regnskapsregisteret mangler nå bare i underkant av 1600 regnskap for 2016, en nedgang på 39 prosent fra året før.

  09.03.2018

 • Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2017

  Regnskapsstandardstyret (RSS) har avlagt sin årsrapport for 2017. Den mest sentrale hendelsen dette året var at det i juni ble besluttet å stanse arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak.

  15.02.2018

 • NRS 16 Årsberetning er endret

  NRS 16 Årsberetning er endret som følge av vedtatte lovendringer i 2017. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner.

  15.02.2018

 • Årsberetningen for regnskapsåret 2017

  Plikten til å redegjøre for likestilling- og diskrimineringen i årsberetningen er vedtatt gjeninnført for foretak som ikke er små. Lovprosessen har vært krevende å følge med på og uklarheter har derfor oppstått. Vi forsøker å klargjøre dette. I tillegg klargjøres en problemstilling for små foretak som ikke er aksjeselskap.

  20.12.2017

 • Endringer i regnskapsloven endelig vedtatt

  I statsråd 15. desember 2017 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. sanksjonert. Vedtaket innebærer blant annet bortfall av krav til årsberetning for små foretak og krav i aksjelovene til åpningsbalanser.

  18.12.2017

 • Utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

  I delutredning 2 behandler Regnskapslovutvalget bl.a. krav til presentasjon av opplysninger om ikke-finansielle forhold, avvikende regnskapsår, delårsrapportering, språk og regnskapsvaluta m.m. Utredningen er sendt på høring med frist 17. november 2016.

  24.06.2016

 • Nye regler for statsbudsjett og statsregnskap

  Alle statlige virksomheter må utarbeide periodiserte regnskaper foreslår et regjeringsoppnevnt utvalg. Det blir slutt på kontantprinsippet på virksomhetsnivå, men statsbudsjettet og statsregnskapet skal fortsatt utarbeides etter kontantprinsippet.

  30.11.2015

 • Forslag til ny regnskapslov

  Regnskapslovutvalget har utarbeidet forslag til ny regnskapslov. Forslaget innebærer betydelige endringer. Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk blir borte. Utvalget følger opp forslaget fra Norsk RegnskapsStiftelse om en norsk regnskapsstandard i tråd med IFRS for SMEs for foretak med alminnelig regnskapsplikt.

  26.06.2015

 • Søknad om avvikende regnskapsår

  Regnskapspliktige som ikke omfattes av de konkrete unntakene i regnskapsloven § 1-7 første ledd må søke Skattedirektoratet om dispensasjon for å kunne benytte avvikende regnskapsår.

  07.05.2015

 • Papirfritt årsregnskap

  Årsregnskapet bør kunne signeres elektronisk. Styre- og generalforsamlingsprotokoller bør kunne føres elektronisk. Revisorforeningen ønsker å fjerne hindere for bruk av elektroniske løsninger i regnskaps- og selskapslovgivningen.

  10.06.2014

 • 2001-116 Avskrivninger på forretningsbygg

  Som følge av at den skattemessige avskrivningssatsen på forretningsbygg for 2000 er satt til 0%, har Servicekontoret mottatt en rekke forespørsler om hvorvidt regnskapsmessige avskrivninger på forretningsbygg kan unnlates. Det har i den forbindelse blitt argumentert med at markedsverdien på bygget er høyere enn balanseført verdi.

  22.11.2007

 • 1999-61 Ny regnskapslov – finansieringsutgifter ved tilvirkning av anleggsmidler

  Ny regnskapslov har trådt i kraft. Etter initiativ fra flere hold er det etablert en arbeidsgruppe for å avgi uttalelser på enkelte områder hvor rettstilstanden av ulike årsaker ikke er klar. I dette sirkulæret gjøres rede for Arbeidsgruppens uttalelse om regnskapsføring av finansieringsutgifter ved tilvirkning av anleggsmidler.

  21.11.2007

 • Innsendingsplikt til Regnskapsregisteret

  Det minnes om at de aller fleste årsregnskapspliktige fra og med 2005 har hatt plikt til å sende inn årsregnskapet m.v. til Regnskapsregisteret. For NUFer må både filialregnskapet og regnskapet for det utenlandske foretaket sendes inn uavhengig av størrelse.

  14.02.2006

 • Overgangsregel E – en presisering

  Regnskapsføring av overgangsregel E reiser stadig en rekke spørsmål, og det har vist seg ønskelig med en presisering hva gjelder overføring til eksisterende 100 % eid selskap.

  14.11.2005

 • Regnskapsføring overgangsregel E

  Endringen i overgangsregel E til skatteloven § 2-38, som ble vedtatt 17. juni 2005, åpner for flere tilfeller av overføring av aksjer uten beskatning enn hva tidligere overgangsregel E tillot. Flere av de tilfellene det nå åpnes opp for, skal regnskapsføres til virkelig verdi.

  24.06.2005

 • Regnskapsføring til kontinuitet eller virkelig verdi?

  DnR har fått spørsmål fra flere medlemmer om hvorvidt regnskapsføring av tingsinnskuddet skal skje til kontinuitet eller virkelig verdi når det etableres et holdingselskap i medhold av overgangsregel E til skatteloven § 2-38.

  27.01.2005