Forslag til oppdatert forskrift om forenklet IFRS

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder med kommentarfrist 2. september.

Publisert:

Finanstilsynet har utarbeidet høringsnotatet om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstadarder.

Med unntak av svært begrensede endringer i 2018, 2019 og 2020, ble det sist gjort en større gjennomgang og oppdatering av forskriften i 2014. Det er behov for en ny gjennomgang som følge av endringer i IFRS, og det er behov for oppdaterte henvisninger til regnskapsstandardene. 

Finanstilsynet foreslår følgende materielle endringer:

  • Unntak fra IFRS 16 Leieavtaler for konserninterne leieavtaler for leietaker.
  • Unntaket fra å benytte virkelig verdiopsjonen når betingelsene er oppfylt i overliggende konsernselskap foreslås opphevet.
  • Krav til noteopplysninger etter IFRS 3 Virksomhetssammenslutning foreslås opphevet
  • Krav til noteopplysninger etter IFRS 7 om sikring foreslås unntatt
  • Krav til noteopplysninger som følge av fortolkninger godkjent av International Accounting Standards Board foreslås opphevet

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere ny fagsak (medlemmer) eller kontakte

Signe

Haakanes

Rådgiver regnskap
917 86 520 sh@revisorforeningen.no