Finanstilsynets seminar om finansiell rapportering 2023

Opptak fra Finanstilsynets seminar om finansiell rapportering 14. november 2023 er tilgjengelig. Temaer på seminaret var blant annet Finanstilsynets oppfølging av den finansielle rapporteringen, prioriteringer fremover, bærekraftsrapportering og udekket shortsalg ved rettede emisjoner

Publisert:

Opptak fra seminar om finansiell rapportering for noterte foretak: Nett-TV sending (tilgjengelig for alle). 

Samtidig har Finanstilsynet utgitt sin rapport: Kontroll av noterte foretaks finansielle rapportering i 2023 (pdf)

Finanstilsynet informerer i rapporten om ferdigstilte kontrollaktivitetar knytte til den finansielle rapporteringa og dei prioriterte områda ved kontrollen av årsrapportar for 2023.

Program for Finanstilsynets seminar om finansiell rapportering:

Finanstilsynets oppfølging av finansiell rapportering og prioriteringer for årsrapportene 2023

Lars Jacob Braarud, seksjonssjef

Er taksonomirapporteringen god nok? ESMA har nylig publisert resultatene av en undersøkelse av et utvalg europeiske selskaps taksonomirapportering. Hovedfunnene ble presentert.

Cécile Rechatin, Senior Policy Officer, ESMA

The Heat is On: Disclosures of Climate-Related Matters in the Financial Statements. ESMA har nylig publisert en rapport om europeiske foretaks klimarapportering. Hovedfunnene ble presentert.

Eduardo Damasio, Senior Policy Officer, ESMA

Aktuelt fra verdipapirmarkedet. Udekket shortsalg ved rettede emisjoner.

Per Christian Bærøe, tilsynsrådgiver