Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Revisjon

 • Utvikling og forvaltning av SAF-T formatene

  For å sikre en god oppfølging og videreutvikling av SAF-T formatene, er det etablert et forvaltningsorgan med representanter fra ulike interessenter. Forvaltningsorganet er nå utvidet med nye medlemmer.

  08.07.2024

 • Ny og oppdatert veiledning om kvalitetsstyring

  Revisorforeningen har oppdatert sitt veiledningsmateriell for kvalitetsstyring og risikostyring i et revisjonsforetak. Det er innarbeidet veiledning om risikostyring etter risikostyringsforskriften og oppdragskontroll etter ISQM 2. Omtalen av prosessen for overvåking og utbedring er utvidet, og det er utarbeidet et nytt eksempel på årlig rapport om evaluering av kvalitetsstyringssystemet.

  28.05.2024

 • Attestasjon av SkatteFUNN

  Revisorforeningen har utarbeidet hjelpemidler ved attestasjon av SkatteFUNN. Saken er kun tilgjengelig for våre påloggede medlemmer.

  28.05.2024

 • Frister 2024

  Her finner du de mest sentralene fristene for innlevering av skattemelding for 2023.

  28.05.2024

 • Kvalitetsstyring og risikostyring i et revisjonsforetak

  På denne siden finnes støttemateriell fra Revisorforeningen som skal gi revisjonsforetakene praktisk hjelp med å tilpasse retningslinjer og rutiner til bestemmelsene om kvalitetsstyring i revisorloven og internasjonale standarder på området.

  28.05.2024

 • Praktisk eksamen for revisor

  Praktisk eksamen avholdes torsdag 7. november 2024. Bestått praktisk eksamen er ett av vilkårene du må oppfylle for å kunne søke Finanstilsynet om godkjenning som statsautorisert revisor. Påmeldingsfrist er 9. september.

  08.05.2024

 • Revisor sikrer tilliten til bekreftelser

  Finanstilsynet vil inkludere myndighetspålagte bekreftelser fra en regnskapsfører i virkeområdet til regnskapsførerloven. For å bevare solide strukturer som sikrer tillit i samfunnet, mener vi at forslaget må følges opp på en måte som kan sikre at bekreftelsene gir den tryggheten som forventes.

  25.04.2024

 • Sanksjoner mot Russland og Belarus: Hva gjelder og revisors rolle

  Det er innført omfattende sanksjoner mot Russland og Belarus som svar på angrepet på Ukraina. Revisor har en viktig rolle i å følge opp at sanksjonsregimet etterleves og hjelpe virksomhetene som rammes med å håndtere konsekvensene. 19.03.2024: Tolvte og trettende sanksjonspakke innført i Norge.

  19.04.2024

 • 48 000 skattemeldinger levert pr 12. april

  Skatteetaten opplyser at det pr. 12 april er levert 48 000 skattemeldinger fra upersonlige skattepliktige. Det er noe foran fjorårets tall, opplyser Skatteetaten.

  15.04.2024

 • Register over reelle rettighetshavere

  Regjeringen foreslår å endre bestemmelsen om innsynsrett i registeret. Dette har sin bakgrunn i en avgjørelse fra EU-domstolen som har komplisert arbeidet med å åpne registeret over reelle rettighetshavere.

  05.04.2024

 • Endringer i ny advokatlov og forslag til ny advokatforskrift

  Revisorforeningen anser at krav om egen klientbankkonto for hver klient, vil styrke håndteringen av klientmidler. For å begrense merarbeid, mener vi at forkudd på salær og utlegg ikke lenger må stå på klientkonto. Oppdatert 04.04.2024 - lovproposisjon.

  04.04.2024

 • Skatteetaten har nå publisert SAF-T Financial versjon 1.30

  Det er "strammet inn" på bruk av standardformatet, endret strukturer, utvidet datatyper i en rekke elementer, og lagt til nye elementer for å gjøre standardformatet mer brukervennlig, og for å nærme seg en enklere overføring fra system til system. Det nye versjonen vil gjelde fra 01.01.25.

  22.03.2024

 • Revisjonskomitemøte 18. mars 2024

  Mandag var det møte i revisjonskomiteen hvor temaer som høringsinnspillene til SA3802, forhold rundt åpenhetsloven og et prosjekt rundt «bekreftelser» fra revisor ble diskutert.

  21.03.2024

 • Vi trenger flere kvalitetskontrollører

  Revisorforeningen trenger nye dyktige kontrollører til høstens kvalitetskontroll. Er du faglig interessert, god til å kommunisere og trives med å gi veiledning er kanskje du den vi søker.

  17.03.2024

 • Revisjon i usikre tider

  Ordene «krevende tider, geopolitisk usikkerhet, økte renter, svak norsk krone, økt antall konkurser, økt antall utleggsforretninger, dyrtid med mer» møter oss daglig i media. Usikre tider stiller økte krav til revisorene som allmennhetens tillitsperson.

  29.02.2024

 • Ny skattemelding 2023

  Skatteetaten har lansert ny løsning for skattemelding (SKM) for selskaper. Her finner du veiledning, informasjon og lenker som vil være til nytte for revisor. I tillegg publiserer vi jevnlig relevante ofte stilte spørsmål på dette området.

  29.02.2024

 • Fra skjema til tema - veiledning

  Alle de gamle RF-skjemaene er nå erstattet av en næringsspesifikasjon og en skattemelding. Næringsspesfikasjonen og skattemeldingen er temabasert. Utgangspunktet for dette er regnskapsoppstillingen.

  21.02.2024

 • Skattemelding for selskap

  Fra og med 2024 (inntektsåret 2023) skal all utfylling og innsending av skattemeldingen/selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen for selskap skje gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er ikke lenger mulig å bruke de gamle skjemaene i Altinn.

  21.02.2024

 • Finanstilsynets prioriteringer i 2024

  Det digitale trusselbildet er forverret som følge av geopolitisk uro og økt digital kriminalitet. Høy risiko knyttet til næringseiendom. Flere foretak må styrke egen styring og kontroll med virksomheten.

  20.02.2024

 • Revisorer frykter ikke KI – tvert imot

  Dette er jobbene som kan forsvinne de neste ti årene, skrev Nettavisen nylig i en artikkel om KI og ny teknologi. Men premisset for saken er feil. På listen over de mest truede yrkene setter enkelte eksperter revisorer på en overraskende tredjeplass. Men vi føler oss ikke truet. Tvert imot. Vår rolle er viktigere enn noen gang. Og bransjen skriker etter folk.

  20.02.2024

 • Sjekklister

  Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister pr. 31.12.2023/01.01.2024. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  20.02.2024

 • Revisjonsberetning små foretak

  I eksempelsamlingen for revisjonsberetninger er det ikke tatt inn noe eget eksempel som viser en normalberetning for små foretak som anvender alle unntaksbestemmelser. I denne saken er det vedlagt et eksempel for de aller enkleste.

  05.02.2024

 • Skatteetatens informasjonsmøte om ny skattemelding for selskap

  RF-skjemaene for skatt er historie og denne våren må alle selskaper levere den nye skattemeldingen gjennom et regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram. Nå kan du se opptak fra Skatteetatens digitale informasjonsmøte om ny skattemelding 23. januar. Ruben Bjerketveit i Revisorforeningen kommer med gode råd til oss revisorer i siste del.

  23.01.2024

 • Etiske regler for revisorer

  Revisorforeningens medlemmer forutsettes å etterleve det internasjonale etiske regelverket for revisorer innenfor rammen av norsk lovgivning.

  01.01.2024

 • Sterk vekst i revisjonsbransjen

  Det er stor etterspørsel etter revisjonshusenes tjenester. Fra 2021 til 2022 økte omsetningen med 12,6 prosent og antall nyansatte med 11 prosent. Bransjen omsetter nå for 18,7 milliarder kroner.

  12.12.2023

 • ISA for LCE - ofte stilte spørsmål

  Hva er ISA for LCE, og hvorfor en egen standard for revisjon av små foretak? Hvordan hjelper den revisor i revisjonen, og bidrar den til mindre arbeid? Disse og flere andre spørsmål får du svar på i denne FAQ-en fra den internasjonale standardsetteren IAASB.

  08.12.2023

 • Dette må du gjøre for å beholde tittelen som statsautorisert revisor

  Innen utgangen av året må du oppfylle lovkravet om 120 timer etterutdanning og søke for å beholde tittelen som statsautorisert revisor. Revisorforeningen har samlet det du trenger for å sende søknaden innen fristen. Har du revisorregisternummer trenger du ikke å søke.

  05.12.2023

 • Finanstilsynets seminar om finansiell rapportering 2023

  Opptak fra Finanstilsynets seminar om finansiell rapportering 14. november 2023 er tilgjengelig. Temaer på seminaret var blant annet Finanstilsynets oppfølging av den finansielle rapporteringen, prioriteringer fremover, bærekraftsrapportering og udekket shortsalg ved rettede emisjoner

  15.11.2023

 • Revisorforeningen blir segmentansvarlig for revisjonsbransjen

  Revisorene har et felles behov for informasjon fra Skatteetaten. Når vi inngår segmentsamarbeid, vil Skatteetaten opprette felles delingstjenester for virksomhetene i segmentet. Forenklet sagt blir datadelingen og tilgangen lik for alle revisorene i Norge når det gjelder de enkelte revisjonsklientene.

  01.10.2023

 • Små bryggerier og redusert alkoholavgift

  Små bryggerier skal betale redusert alkoholavgift, men det er blant annet et vilkår at bryggeriet er økonomisk og juridisk uavhengige av andre bryggerier.

  26.09.2023

 • SAF-T regnskapsfil - utenlandske næringsdrivende

  Utenlandske næringsdrivende som har bokføringsplikt i Norge skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form (SAF-T Regnskap). Kravet gjelder også for utenlandske næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret med representant.

  26.09.2023

 • Oppdatert sjekkliste bokføring

  Revisorforeningen har publisert oppdatert sjekkliste på bokføring pr. september 2023. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  25.09.2023

 • Digital utveksling av kontrollopplysninger

  Finansdepartementet foreslår at skattemyndighetene skal kunne innhente kontrollopplysninger fra banker og andre finansforetak gjennom en automatisert oppslagstjeneste.

  20.09.2023

 • Behold tittelen som statsautorisert revisor

  Etter at du har fått godkjenning som statsautorisert revisor, må du oppfylle lovkravene til skikkethet og etterutdanning til enhver tid for å beholde godkjenningen. Overgangsordningen som gjør det mulig å kalle seg statsautorisert revisor uten å oppfylle kravet til 120 timer etterutdanning utløper 31. desember 2023.

  14.09.2023

 • Bærekraftsrapportering: Revisorforeningen støtter nye lovkrav

  EU-direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) innfører krav for store og noterte foretak om eksternt bekreftet bærekraftsrapportering etter europeiske rapporteringsstandarder. Nå skal direktivet gjennomføres i norsk rett. Revisorforeningen er postiv til forslaget i vårt høringssvar.

  01.09.2023

 • ISSA 5000 - attestasjon av bærekraftsrapportering

  IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) har nå sendt på høring standard for attestasjon av bærekraftsrapportering (ISSA 5000). Høringsfristen er 1. desember 2023.

  01.09.2023

 • Den viktigste etterutdanningen i næringslivet akkurat nå

  Toppledere og andre nøkkelpersoner i selskaper som Equinor, Mowi og TINE er tilbake på skolebenken for å lære mer om hvordan de må jobbe med bærekraft. Fra og med neste år må alle større bedrifter rapportere på bærekraft, sammen med årsrapporten. Og kravene som stilles er krevende. Både å forstå og faktisk gjennomføre.

  30.06.2023

 • Revisor hjelper selskaper å bli bærekraftsvinnere

  Revisor får en nøkkelrolle når de nye kravene til bærekraftrapportering i næringslivet trer i kraft fra 2024. Og bedrifter som fortsatt ikke har begynt med grønn omstilling kan få en kalddusj, for EU vil strupe selskaper som ikke tar sosialt og grønt ansvar.

  25.05.2023

 • Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger ved forsinket regnskapsavleggelse

  For selskaper hvor årsregnskapet for 2021 ble avlagt vesentlig senere enn fastsatte frister, foreligger det brudd på en sentral lovbestemmelse. Revisor må også følge opp at slike selskaper gjør nødvendige tiltak for at avleggelsen av årsregnskapet for 2022 skjer uten tilsvarende forsinkelse.

  09.05.2023

 • Diverse spørsmål knyttet til kontrolloppstillingen

  Som følge av innføring av ny skattemelding (skattemelding for formues- og inntektsskatt) har det vært noe uklarhet knyttet til hvordan revisors plikter og ansvar i forhold til kontrolloppstillingen er påvirket. En kortfattet omtale av dette forholdet ble publisert 28. desember 2022, herunder linker til de relevante meldingene fra Skattedirektoratet.

  08.02.2023

 • Finanstilsynets utstederseminar 2022

  Opptak og presentasjoner fra seminaret 10. november 2022 er tilgjengelig. Temaene er bl.a. oppfølging av foretakenes finansielle rapportering, revisjonsutvalg, foretakenes klimarapportering, Folketrygdfondets forventninger til selskapenes bærekraftsrapportering og praktiske erfaringer med markedsmisbruksforordningen (MAR).

  10.11.2022

 • Krig i Ukraina: Hva du må vite som revisor

  Norske revisorer fordømmer det brutale angrepet på Ukraina. Her finner du oppdatert informasjon og råd om hva du som revisor bør foreta deg i denne krevende situasjonen.

  28.10.2022

 • Oversettelsen av ISQM 1 og 2 er nå vedtatt

  Revisjonskomiteen har nå vedtatt oversettelsen av de nye internasjonale standardene for kvalitetsstyring, ISQM 1 og ISQM 2. De største endringene er innføringen av kvalitetsmål og kvalitetsrisikoer for revisjonsvirksomheten, regler for oppdragskontroll og styrket overvåking og utbedring av kvalitetsstyringen.

  20.06.2022

 • Organisering av private barnehager

  Revisorforeningen har nå sendt brev med innspill til Kunnskapsdepartementet og Utdanningskomiteen angående Prop. 82 L (2021-2022) om endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, meldeplikt m.m.).

  05.05.2022

 • Skal ansette over 5000 revisorer

  De fem store revisjonsfirmaene i Norge skal alene ansette over 5.000 revisorer i løpet av de neste fem årene. Det tilsvarer opp mot 50 prosent av MBA-studentene på NHH og BI.

  18.03.2022

 • Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen

  Denne artikkelen fra 2018 er oppdatert med endrede regler i ny revisorlov. Her forsøker vi å klargjøre problemstillinger rundt signering og datering av revisjonsberetningen som særlig er aktuelle i forbindelse med bruk av elektronisk signatur.

  08.02.2022

 • Kompensasjonsordning 2 - kontantstøtte september 2020 - februar 2021

  Kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall dekker perioden fra 1. september 2020 og ut februar 2021. Søknaden skal bekreftes av revisor eller regnskapsfører før utbetaling av tilskudd. 80% av kostnaden med bekreftelsene dekkes opp til 10 000 kroner per søknad.

  10.03.2021

 • Hva betyr ny revisorlov for mitt revisjonsfirma?

  Finanstilsynet kan ilegge bøter for brudd på loven. Nye lovkrav om rutiner og risikostyring. Sikkerhetsstillelse bortfaller, men fortsatt behov for å forsikre erstatningsrisikoen.

  13.01.2021

 • Ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene

  Den nye revisorloven trådte i kraft 1. januar 2021. Den nye loven er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet.

  04.01.2021

 • Revisorutdanningen

  Fra 2021 er det krav om fullført mastergrad i regnskap og revisjon for å få revisorgodkjenning. Det gjelder imidlertid en overgangsordning for de som per 1.1.2021 hadde påbegynt eller fullført en bachelorgrad i regnskap og revisjon. Alle som godkjennes får nå tittelen statsautorisert revisor.

  04.01.2021

 • Forskrift til ny revisorlov

  21.12: Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftene til den nye revisorloven. Forskriften trer i kraft samtidig med ny revisorlov 1.1.2021.

  21.12.2020

 • Lønnsstøtteordningen - tilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

  17.12: Søkeportalen for oktober, november og desember åpner 1. februar 2021. Søknadsfrist 1. mars 2021. 02.10: Søknadsportalen er åpen. Søknadsfrist 5. november. Det er vedtatt en ordning med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Tilskudd gis for juli og august 2020 hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent.

  18.12.2020

 • Om kompensasjonsordning 1

  Her får du en oversikt over kompensasjonsordning 1 for perioden mars - august 2020. Bekreftelse på søknadene fra revisor eller regnskapsfører sendes inn senest innen fristen for fastsetting av årsregnskapet.

  09.12.2020

 • Ny revisorlov trer i kraft 1.1.2021 - webinar

  Den nye revisorloven skal tre i kraft 1. januar 2021. Vi arrangerte 25. november et webinar om hva overgangen fra gammel til ny revisorlov vil bety for deg. Se opptaket her.

  24.11.2020

 • Bransjenorm GDPR for revisorer

  Revisorforeningens bransjenorm for behandling av personopplysninger gir veiledning for hvordan personvern og GDPR skal ivaretas i et revisjonsforetak.

  30.10.2020

 • Tilskuddsordning for omstilling i reiselivsbedrifter

  Reiselivsbedrifter kan søke Innovasjon Norge om inntil 5 millioner kroner i tilskudd til omstillingsprosjekter for å opprettholde kundegrunnlaget mv. Det åpnes for søknader fra 15. august. Søknadsfristen er 15. september.

  07.07.2020

 • Bekreftelse av resultatinformasjon i kompensasjonsordningen og verdien av revisjon

  Skattedirektoratet har utarbeidet en veiledning for bekreftelser fra en revisor eller autorisert regnskapsfører om opplysninger om ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020. Veiledningen holder et faglig uforsvarlig nivå, og Revisorforeningen frarår medlemmene å avgi bekreftelser på grunnlag av denne.

  30.06.2020

 • Bekreftelse av søknader om kontantstøtte

  Skatteetaten har utgitt veiledning om kontrollhandlingene som må utføres for at revisor eller autorisert regnskapsfører kan avgi bekreftelse på innholdet i søknader om tilskudd i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall.

  18.05.2020

 • Utsatt frist for bekreftelse fra revisor

  Foretak som er bedt om å sende inn bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører får utsatt fristen for å sende bekreftelse til 1. juni 2020.

  13.05.2020

 • Hvordan påvirker koronakrisen revisjonen?

  De nasjonale og internasjonale effektene av koronakrisen virker ikke bare inn på selskapene og deres regnskaper, men vil også ha betydning for revisors arbeid. Denne artikkelen gir en kort oversikt over momenter revisor må tenke på som følge av koronakrisen.

  07.04.2020

 • Kvalitets- og risikostyring

  Det er innført bestemmelser i ny revisorlov som gjennomfører EU-direktivets forholdsvis omfattende bestemmelser om kvalitetsstyring. Samtidig er Finanstilsynets risikostyringsforskrift innført for revisjonsforetak.

  04.01.2020

 • Etterutdanning for revisorer

  Det er ikke lenger krav i loven om å ha et minste antall timer i enkeltfag. Den samlede rammen økes fra 105 til 120 timer over tre år. Alle godkjente revisorer må oppfylle kravene til etterutdanning.

  04.01.2020

 • Uavhengighetsregler for revisorer

  Det er innført nye uavhengighetsregler i tråd med EU-direktivet. Kretsen av nærstående er vesentlig redusert. Det er innført en særnorsk karensperiode etter levering av internrevisjon. For øvrig vil de nye uavhengighetsreglene være omtrent like strenge som i dag.

  04.01.2020

 • Alle statsautoriserte revisorer kan ha oppdragsansvar

  Med ny revisorlov opphørte ordningen med en egen registrering i Revisorregisteret som ansvarlig revisor. Du som ikke var registrert som ansvarlig revisor per 1.1.2021, må innen utløpet av 2023 eller før du påtar deg oppdrag, dokumentere etterutdanningen ved å sende inn søknadsskjemaet for ansvarlig revisor i Altinn.

  04.01.2020

 • Revisors oppgaver og ansvar

  God revisjonsskikk rammes inn av en formålsbestemmelse i ny revisorlov. De sentrale leddene i revisjonen presiseres, og kravet til profesjonell skepsis er lovfestet. Det er tydeliggjort at revisors rolle når det gjelder økonomisk kriminalitet og bokføring er en del av revisjonen.

  04.01.2020

 • Revisors rapportering

  De særnorske uttalelsene i revisjonsberetningen er fjernet. Rapporteringen til styret blir mer relevant.

  04.01.2020

 • Revisorbekreftelser

  Alle lovbestemte revisorbekreftelser omfattes av loven. Avtalte bekreftelser omfattes med mindre revisors uttalelse bare skal brukes overfor oppdragsgiver og det står i uttalelsen at loven ikke gjelder. God revisjonsskikk, overordnede krav til uavhengighet og krav om dokumentasjon gjelder for bekreftelsesoppdrag. Det samme gjelder kravene til skriftlig kommunikasjon med styret.

  04.01.2020

 • Sanksjoner etter revisorloven

  Finanstilsynet kan sanksjonere brudd på revisorloven med overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å avgi revisjonsberetninger i en periode. Det kan ilegges gebyr på inntil fem million kroner for fysiske personer som bryter loven og det høyeste av ti millioner kroner og 2 pst av årsomsetningen for juridiske personer.

  04.01.2020

 • Revisors erstatningsansvar og sikkerhetsstillelse

  Reglene om revisors erstatningsansvar er videreført i ny revisorlov, men med en presisering av muligheten til å lempe revisors ansvar. Lovkravet om at revisor skal stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar er opphevet.

  04.01.2020

 • Ny lov er godt nytt for tillitssamfunnet

  Formålet med revisjon er å levere tillit og skape trygghet. Revisor er allmennhetens tillitsperson. Forslaget til ny revisorlov, som Regjeringen la frem i dag, underbygger og styrker denne tilliten.

  13.12.2019

 • Høring – ISA 540 (revidert)

  Ny ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger øker fokuset på profesjonell skepsis, tar hensyn til endret revisjonsrisiko ved økt kompleksitet og har en innebygd skalering.

  25.03.2019

 • Kommuner med privat revisjon

  Nedenfor finner du en liste over norske kommuner og fylker som har valgt et privat revisjonsselskap som revisor.

  30.01.2019

 • Forenklet revisorkontroll

  Her finner du eksempler og revisjonsstandardene knyttet til oppgaven forenklet revisorkontroll.

  01.10.2018

 • Revisjon av årsregnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler, sjekklister og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av årsregnskap.

  01.10.2018

 • Revisjon av deler av regnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av deler av regnskap.

  01.10.2018

 • Revisjon i kommuner

  Kommuner og fylkeskommuner kan fritt velge revisjonsordning – offentlig eller privat.

  01.10.2018

 • Kvalitet er grunnleggende

  Revisjon = tillit. Høy kvalitet er en forutsetning for å være revisor. Gjennom systematisk kontroll påses det at krav og forventninger etterleves.

  01.10.2018

 • Slik bruker du revisor

  Mange bedriftseiere og styrer ser nytten av å ha ekstern revisjon, men hvordan bør du nytte deg av tjenestene en revisor tilbyr?

  17.09.2018

 • Personvern i engasjementsbrevet

  Vi anbefaler at behandlingen av personopplysninger i forbindelse med revisjonsoppdrag presiseres i engasjementsbrevet.

  10.09.2018

 • Ny kommunelov foreslås

  I regjeringens forslag til ny kommunelov foreslås det enkelte endringer for regnskapsrapportering og revisjon. Det er imidlertid ikke tatt opp til diskusjon å gjøre større prinsipielle endringer.

  19.03.2018

 • Revisjonsoppgaver fra bankene

  I desember sender ofte revisor forespørsel til klientens banker for å få oversendt revisjonsoppgave. Vi ser nå at det er flere typer løsninger på marked som bidrar til en mer effektiv måte for revisor å få tilgang til revisjonsoppgavene.

  05.12.2017

 • Tilsynsavgift for revisjonsforetak som ikke har omsetning fra revisjon

  En endring i systemet for utligning av tilsynsavgift, medførte at revisjonsforetak uten omsetning fra revisjon ble ilagt minstebeløpet på 4 000 kroner for 2016. Finanstilsynet vil frafalle avgiften for de som innen 1. oktober 2017 ber om at godkjenningen som revisjonsselskap blir slettet eller melder fra om at sitt enkeltpersonforetak ikke driver revisjonsvirksomhet.

  11.07.2017

 • Descartes er overtatt av Visma

  Programvareselskapet Visma overtok Descartes fra 1. mars 2017. Revisorforeningen vil fortsatt ha ansvar for det revisjonsfaglige innholdet i Descartes, men spørsmål og support skal rettes direkte til Visma Descartes.

  01.03.2017

 • Revisors tjenester

  Revisors hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet. Dette er likevel bare en liten del av de tjenester revisor tilbyr. 

  23.01.2015

 • Slik bruker du revisor

  Hvordan bruke revisor på best mulig måte for virksomheten? Hva kan du gjøre og ikke gjøre? Nedenfor finner du noen god råd om fornuftig bruk av din revisor – en bruksanvisning om du vil.

  02.12.2014

 • Revisjon = tillit

  I Norge er transaksjonskostnadene mellom næringsdrivende svært lave, trolig de laveste i verden. Slik er det fordi vi har høy tillit til hverandre. Tillit bidrar til at transaksjoner og prosesser blir enklere og gjennomført raskere. De samfunnsøkonomiske kostnadene blir mindre.

  02.12.2014

 • Hva er revisjon?

  Revisjon er en uavhengig og profesjonell gjennomgang av det som rapporteres fra et selskap eller en organisasjon. Når revisor signerer, betyr det at helheten stemmer. At vi kan ha tillit til det som rapporteres.

  02.12.2014

 • Næringsdepartementet om revisorbekreftelse

  Næringsdepartementet antar at revisors bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved en kapitalnedsetting ikke omfatter forsvarlighetsvurderingene for likviditet og egenkapital.

  06.10.2014

 • Årlig møte med revisor

  Styret i revisjonspliktige selskaper, som ikke er små foretak etter regnskapsloven, skal hvert år ha et møte med revisor uten at den daglige ledelsen er til stede. Her omtaler vi nærmere de kravene vi mener stilles til møteformen.

  30.05.2013

 • Veiledning om registrering og dokumentasjon

  DnRs Revisjonskomité har utarbeidet en veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med SA 3000. Veiledningen ble godkjent av DnRs styre i januar 2010 med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2010 eller senere, men vil også kunne gi nytting veiledning for revisors attestasjon i revisjonsberetningen til årsregnskap for 2009.

  12.02.2010