Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Revisjon

 • Vurderer å legge Altinn under Difi

  Regjeringen vurderer Altinns fremtidige plassering. Et av alternativene er flytting ut fra Brønnøysundregistrene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

  04.12.2018

 • Holdingselskaper i revisjon

  Etter revisorloven skal godkjente revisorer eller revisjonsselskap inneha mer enn halvparten av stemmene i øverste organ. Det medfører at holdingselskap som kontrollerer mer enn halvparten av stemmene i et revisjonsselskap, selv må være godkjent revisjonsselskap. Finanstilsynet har i flere tilfeller opplyst overfor våre medlemmer at dette ikke er nødvendig. Nå har imidlertid Finanstilsynet i et brev til Revisorforeningen bekreftet hva som er gjeldende rett.

  11.11.2018

 • Oppslagsverk om reelle rettighetshavere

  Rapporten "Direkte og indirekte eierskap" gir mye informasjon om identifisering av reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsloven. Den kan brukes som et oppslagsverk i situasjoner hvor det kan være vanskelig å vite hva som kreves.

  31.10.2018

 • Forenklet revisorkontroll

  Her finner du eksempler og revisjonsstandardene knyttet til oppgaven forenklet revisorkontroll.

  01.10.2018

 • Revisjon av årsregnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler, sjekklister og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av årsregnskap.

  01.10.2018

 • Revisjon av deler av regnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av deler av regnskap.

  01.10.2018

 • Revisjon i kommuner

  Kommuner og fylkeskommuner kan fritt velge revisjonsordning – offentlig eller privat.

  01.10.2018

 • Kvalitet er grunnleggende

  Revisorer leverer tillit. Høy kvalitet er en forutsetning for å være revisor. Gjennom systematisk kontroll påses det at krav og forventninger etterleves.

  01.10.2018

 • Bransjenorm GDPR for revisorer

  Revisorforeningens bransjenorm for behandling av personopplysninger i revisjonsbransjen er sendt til Datatilsynet for godkjenning. Utkastet til bransjenorm vil være veiledende for bransjen også før Datatilsynet har gitt sin godkjenning.

  10.09.2018

 • GDPR trer i kraft 20. juli

  Den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft i Norge 20. juli 2018.

  10.07.2018

 • Evaluering av Skattefunn

  Skattefunn er evaluert på oppdrag fra Finansdepartementet. Evalueringen viser at misbruk skjer og det foreslås endringer som begrenser dette, blant annet endringer i revisors oppgaver.

  04.07.2018

 • Forskrifter til ny hvitvaskingslov

  Finanstilsynet foreslår at tilbydere av vekslingstjenester og oppbevaringstjenester for virtuell valuta underlegges hvitvaskingsloven.

  29.06.2018

 • Ny hvitvaskingslov vedtatt

  Ny hvitvaskingslov ble vedtatt i Stortinget 22. mai og sanksjonert av Kongen i statsråd 1. juni. Det er foreløpig ikke bestemt når loven skal tre i kraft.

  04.06.2018

 • Sletting av klientdelegeringer

  Tidligere varslet sletting av klientdelegeringer på de gamle regnskapsfører- og revisorrollene er nå gjennomført.

  20.04.2018

 • Vi trenger dine innspill til forenklinger

  Finansdepartementet og Skattedirektoratet har gått sammen om et prosjekt for å forenkle skatte- og avgiftsreglene. Revisorforeningen er invitert til å gi innspill og ønsker gjerne hjelp fra deg som vet hvor skoen trykker.

  20.04.2018

 • Utskrift av skattemelding fra Altinn

  Etter tilbakemeldinger fra våre medlemmer sendte vi brev til Skattedirektoratet med ønske om at de skulle tilrettelegge for en utskriftvennlig versjon av næringsoppgave og skattemelding. Vi har nå fått tilsvar.

  10.04.2018

 • Mener regulatoriske krav stopper revisjons-revolusjon

  Sammen med AI-selskapet H2O har PwC utviklet teknologien GL.ai som kan replikere beslutningsprosesser og predikere selskapers resultater. Ifølge PwC kan den med 98 prosent sikkerhet forutse den finansielle utviklingen i en bedrift.

  06.04.2018

 • Ny kommunelov foreslås

  I regjeringens forslag til ny kommunelov foreslås det enkelte endringer for regnskapsrapportering og revisjon. Det er imidlertid ikke tatt opp til diskusjon å gjøre større prinsipielle endringer.

  19.03.2018

 • Revisjon av friskoler - tematilsyn 2017

  Finanstilsynet gjennomførte i 2017 et tematilsyn om revisjon av frittstående skoler som mottar statstilskudd til driften. Nå foreligger rapporten.

  13.03.2018

 • Utskrift av skattemelding fra Altinn

  Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at muligheten for etterkontroll av innlevert skattemelding på Altinn nå er blitt vanskeligere.

  02.03.2018

 • Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

  Finansdepartementet foreslår en ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene på sentrale punkter.

  16.02.2018

 • Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen

  Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetningen har igjen blitt aktualisert i forbindelse med økt bruk av elektronisk signatur. Spesielt har ulike problemstillinger som oppstår på grunn av elektroniske signaturløsningers sporbare tidsstempling vært mye diskutert. Vi vil i denne artikkelen forsøke å klargjøre disse problemstillingene.

  16.02.2018

 • Skatteetaten skal tettere på transaksjonene

  Skatteetaten skal benytte de mulighetene digitalisering gir for å komme tettere på de skattepliktiges transaksjoner og innhente mer informasjon i sanntid. Samtidig må potensialet for forenklinger realiseres og tilliten til Skatteetaten opprettholdes.

  07.02.2018

 • Sjekklister for regnskapsåret 2017

  Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister for årsoppgjøret 2017. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  19.01.2018

 • Kontantforbudet i hvitvaskingsloven

  Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om noen av problemstillingene rundt forbudet for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter.

  19.01.2018

 • Eksempelsamling revisjonsberetninger

  Eksempelsamlingen for revisjonsberetninger er nå oppdatert. Endringene kommer som følge av at små foretak ikke lenger har plikt til å utarbeide årsberetning.

  03.01.2018

 • Endringer i regnskapsloven endelig vedtatt

  I statsråd 15. desember 2017 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. sanksjonert. Vedtaket innebærer blant annet bortfall av krav til årsberetning for små foretak og krav i aksjelovene til åpningsbalanser.

  18.12.2017

 • Tilsynsavgift for revisjonsforetak som ikke har omsetning fra revisjon

  En endring i systemet for utligning av tilsynsavgift, medførte at revisjonsforetak uten omsetning fra revisjon ble ilagt minstebeløpet på 4 000 kroner for 2016. Finanstilsynet vil frafalle avgiften for de som innen 1. oktober 2017 ber om at godkjenningen som revisjonsselskap blir slettet eller melder fra om at sitt enkeltpersonforetak ikke driver revisjonsvirksomhet.

  11.07.2017

 • Forslag til ny revisjonslovgivning – en rask innføring

  Det blir en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Utvalget har lagt vekt på lovregler i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. Særnorske krav er i hovedsak borte.

  29.06.2017

 • Forslag til ny revisjonslovgivning – en rask innføring

  Det blir en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Utvalget har lagt vekt på lovregler i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. Særnorske krav er i hovedsak borte.

  29.06.2017

 • Revisorutdanningen

  Krav om å ha en relevant mastergrad for å få revisorgodkjenning. Utdanningen må inkludere et tilstrekkelig antall studiepoeng i kjernefag. Ikke lenger nødvendig med ett års tilleggsutdanning for MØA-kandidater.

  29.06.2017

 • Revisors oppgaver og ansvar

  God revisjonsskikk og revisjonsstandardene er fortsatt rammen for utførelse av revisjonen. Dette er understreket tydeligere i lovforslaget enn i de gjeldende reglene i revisorloven. Det er tydeliggjort at revisors rolle når det gjelder økonomisk kriminalitet og bokføring er en del av revisjonen.

  29.06.2017

 • Revisors rapportering

  Viktigheten av en internasjonalt harmonisert revisjonsberetning presiseres. Ingen særnorske tillegg. Mer relevant rapportering til styret.

  29.06.2017

 • Revisorbekreftelser

  Lovbestemte revisorbekreftelser skal omfattes av loven. Avtalte bekreftelser omfattes med mindre revisors uttalelse bare skal brukes overfor oppdragsgiver og det står i uttalelsen at loven ikke gjelder. Loven presiserer de kravene som skal gjelde for slike oppdrag.

  29.06.2017

 • Organisering av revisjonsvirksomhet

  Lovforslaget gjennomfører EU-direktivets omfattende bestemmelser, som stort sett er i tråd med ISQC1. Også revisjonsforetak blir omfattet av risikostyringsforskriften.

  29.06.2017

 • Sanksjoner etter revisorloven

  Finanstilsynet får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å avgi revisjonsberetninger i en periode. Det kan ilegges gebyr på inntil en million kroner. Gebyr skal bare kunne ilegges revisjonsforetak.

  29.06.2017

 • Revisors erstatningsansvar og sikkerhetsstillelse

  Gjeldende rett videreføres, men med en presisering av muligheten til å lempe revisors ansvar. Utvalget går inn for å oppheve lovkrav om at revisor skal stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar.

  29.06.2017

 • Stikkprøver i revisjon - tematilsyn 2016

  Finanstilsynet gjennomførte i 2016 et tematilsyn der 65 revisjonsselskaper besvarte spørsmål om interne retningslinjer og rutiner for bruk av stikkprøver. Nå foreligger rapporten.

  04.04.2017

 • Descartes er overtatt av Visma

  Programvareselskapet Visma overtok Descartes fra 1. mars 2017. Revisorforeningen vil fortsatt ha ansvar for det revisjonsfaglige innholdet i Descartes.

  01.03.2017

 • Revisors tjenester

  Revisors hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet. Dette er likevel bare en liten del av de tjenester revisor tilbyr. 

  23.01.2015

 • Slik bruker du revisor

  Hvordan bruke revisor på best mulig måte for virksomheten? Hva kan du gjøre og ikke gjøre? Nedenfor finner du noen god råd om fornuftig bruk av din revisor – en bruksanvisning om du vil.

  02.12.2014

 • Revisjon gir tillit

  I Norge har vi verdens laveste transaksjonskostnader mellom næringsdrivende. Avtaler inngås og varer forflyttes raskt og effektivt mellom selger og kjøper. Slik kan det være fordi vi har høy tillit til hverandre. Tillit smører maskineriet.

  02.12.2014

 • Granskers rolle i henhold til finansieringsvirksomhetsloven

  En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra revisjonsselskapene har utarbeidet en veiledning for utøvelse av gransker rolle etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-34. Veiledningen er gjennomgått med Finanstilsynet som er primærbruker av granskers rapport.

  13.08.2013

 • Revisjonsplikt for tidligere morselskap

  Tidligere morselskap kan fravelge revisjon dersom det på fravalgstidspunktet ikke lenger er morselskap. Vi omtaler her grensegangen ved salg av, fusjon med og avvikling av datterselskap. Vi omtaler også revisjonsplikt ved anskaffelse av nytt datterselskap.

  08.12.2011

 • Veiledning om registrering og dokumentasjon

  DnRs Revisjonskomité har utarbeidet en veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med SA 3000. Veiledningen ble godkjent av DnRs styre i januar 2010 med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2010 eller senere, men vil også kunne gi nytting veiledning for revisors attestasjon i revisjonsberetningen til årsregnskap for 2009.

  12.02.2010

 • DnRs regler om etikk

  DnRs regler om etikk gir generell veiledning for etterlevelse av alle de grunnleggende etiske prinsippene: integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, konfidensialitet og profesjonell atferd.

  01.01.2009