Etterutdanning for revisorer

Ikke lenger krav om minste timetall i enkeltfag. Rammen økes fra 105 til 120 timer over tre år.

Publisert:

Lovutvalget foreslår:

 • Kravene til etterutdanning skal bli mer fleksible.
   • Krav til et visst antall timer etterutdanning innenfor enkeltemner oppheves.
   • Andre former for strukturert opplæring enn kurs godtas. Det kan for eksempel være tilrettelagte opplæringsopplegg med oppgaveløsning.
   • Undervisning, utarbeidelse av undervisningsopplegg, artikler og annet fagstoff, deltakelse i fagteknisk utvalgsarbeid, sensur ved eksamen og likeverdig aktivitet innenfor fagkretsen kan godkjennes med inntil 30 timer.
   • Opplæringen skal være innenfor fagkretsen for en mastergrad i regnskap og revisjon eller en mastergrad i økonomi og administrasjon.
 • Timetallet økes fra 105 til 120 timer for hver treårsperiode.
 • Alle statsautoriserte revisorer må oppfylle kravene til etterutdanning.

Konsekvenser:

 • Det legges til rette for faglig oppdatering ut fra hva den enkelte revisor har behov for

Begrunnelse:

Utvalget anser at økt kompleksitet og hyppige endringer gjør det nødvendig at kravene til etterutdanning legger til rette for mer differensierte etterutdanningsløp tilpasset de faglige behovene til den enkelte revisor. Det samlede kravet til etterutdanningstimer bør økes noe i tråd med det som gjelder i mange andre land. Etterutdanningen bør gi mulighet for spesialisering og fordypning samtidig som at alle må oppdatere sin generelle revisorkompetanse.