Kvalitets- og risikostyring

Lovforslaget gjennomfører EU-direktivets forholdsvis omfattende bestemmelser om kvalitetsstyring, som stort sett er i tråd med ISQC 1. Risikostyringsforskriften innføres for revisjonsforetak.

Publisert:

Regjeringens lovforslag:

 • Revisjonsforetak skal ha forsvarlige rutiner for administrasjon, regnskap og informasjonssikring, samt kvalitetsstyring som sikrer at retningslinjer, rutiner og beslutninger blir fulgt i hele organisasjonen.
  • Kvalitetsstyringen skal omfatte et system for å sikre kvaliteten på lovfestet revisjon og oppdrag om revisorbekreftelser.
  • Det gis nærmere regler om kvalitetsstyringen i tråd med nye EU-regler om organisering av virksomheten.
 • Finanstilsynets risikostyringsforskrift skal gjelde for revisjonsforetak, men med forenklet anvendelse for revisorer som driver alene.
 • Revisorer og regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak får revisjonsplikt.
 • Revisjonsforetak skal føre et klientregister og registrere overtredelser og skriftlige klager (EU-krav).
 • Med «revisjonsforetak» menes revisjonsselskap og statsautorisert revisor som utfører lovfestet revisjon i eget navn (ENK).

Konsekvenser:

 • Det foreslås omfattende nye lovregler om organisering av virksomheten. Disse er i samsvar med EU-reglene og i hovedsak i tråd med kravene i den internasjonale standarden for kvalitetsstyring ISQC 1.
 • Der revisjon og regnskapsføring drives i samme selskap, gjelder risikostyringsforskriften allerede i dag. Dette utvides til alle revisjonsforetak.

Begrunnelse:

Etter departementets syn bør kravene til kvalitetsstyring i revisjonsdirektivet i utgangspunktet innføres uten særnorske tillegg, men disse kravene bør også gjelde for oppdrag om revisorbekreftelser.

Etter departementets vurdering vil ikke innføring av risikostyringsforskriften innebære urimelig byrde for revisjonsforetakene.

Foretak under tilsyn driver ofte virksomhet av en slik karakter at revisjon av dem er viktig for tilliten til foretakene. Etter departementets vurdering er det ønskelig med revisjonsplikt for alle foretak under tilsyn av Finanstilsynet. Departementet mener at dette ikke vil innebære noen unødvendig stor byrde for foretakene sett i lys av fordelene revisjonsplikt kan innebære.