Revisors oppgaver og ansvar

God revisjonsskikk og revisjonsstandardene er fortsatt rammen for utførelse av revisjonen. Dette er understreket tydeligere i lovforslaget enn i de gjeldende reglene i revisorloven. Det er tydeliggjort at revisors rolle når det gjelder økonomisk kriminalitet og bokføring er en del av revisjonen.

Publisert:

Lovutvalget foreslår: 

 • Formålet med lovfestet revisjon er å skape tillit til at årsregnskapet og konsernregnskapet oppfyller gjeldende lovkrav og ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, og ved dette blant annet bidra til å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet.
 • Revisor er allmennhetens tillitsperson ved utførelse av lovfestet revisjon. Revisor skal utøve virksomheten med integritet, objektivitet og aktsomhet.
 • Det presiseres krav til profesjonell skepsis.
 • Revisor skal utføre lovfestet revisjon i samsvar med god revisjonsskikk. Dette innebærer blant annet at revisor skal
   • opparbeide seg en forståelse av virksomheten, den interne kontrollen og andre forhold som kan være av betydning for revisjonen, herunder gjeldende lovkrav for virksomheten
   • vurdere om ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for at foretakets bokføring er i samsvar med gjeldende lovkrav
   • identifisere risikoene for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten de skyldes misligheter eller utilsiktede feil, herunder som følge av brudd på gjeldende lovkrav
   • utforme og gjennomføre revisjonshandlinger for å håndtere de identifiserte risikoene
   • innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for sin uttalelse i revisjonsberetningen 

Konsekvenser: 

 • God revisjonsskikk og revisjonsstandardene er fortsatt rammen for utførelse av revisjonen.
 • Loven blir tydeligere på at revisjonens formål er å skape tillit til at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
 • Det er fortsatt presiseringer om økonomisk kriminalitet og bokføring, men det er tydeliggjort at dette er en del av revisjonen. 

Begrunnelse:

Lovutvalget legger vekt på at egne lovbestemmelser om hva som skal inngå i en lovfestet revisjon kan gi en tydeligere ramme for bestemmelsene om revisors plikter ved utførelsen av en lovfestet revisjon. Utvalget anser at revisjonens innhold vanskelig lar seg detaljregulere i lovs form. Loven bør gi overordnede retningslinjer for utførelsen av revisjonen. Nærmere retningslinjer gis etter utvalgets vurdering mest hensiktsmessig gjennom lovkravet om å følge god revisjonsskikk.