Ny revisorlovgivning

Revisorlovutvalget har lagt frem forslag til ny revisorlov. Det er en helt ny, moderne revisorlov med bedre struktur og som er godt tilpasset den internasjonale situasjonen. Lovforslaget gir oss som bransje et godt utgangspunkt for fortsatt å kunne levere og utvikle tjenester med høy verdi for våre klienter.

Nedenfor presenterer vi de viktigste endringene som følger av forslaget til ny revisorlov og av nye regler for revisjon av selskaper av allmenn interesse som følge av at EUs revisjonsforordning blir norsk lov. 

Se også: Revisorforeningens avgitte høringssvar til ny revisorlov, utvalgets innstilling NOU 2017:15, forslag til lovtekst og webcast hvor Per Hanstad, adm. direktør i Revisorforeningen tar deg gjennom hovedpunktene i lovforslaget.

Ikrafttredelse 
Ny revisorlov vil trolig tidligst kunne tre i kraft fra 2020. Utvalgets utredning ble sendt på høring med frist 4. desember 2017.

Kun en godkjenningstittel – statsautorisert revisor

Alle registrerte revisorer blir statsautoriserte ved lovens ikrafttredelse. Overgangsordning for bachelorkandidater som er i relevant praksis.

Les mer

Revisorutdanningen

Krav om å ha en relevant mastergrad for å få revisorgodkjenning. Utdanningen må inkludere et tilstrekkelig antall studiepoeng i kjernefag. Ikke lenger nødvendig med ett års tilleggsutdanning for MØA-kandidater.

Les mer

Revisors rapportering

Viktigheten av en internasjonalt harmonisert revisjonsberetning presiseres. Ingen særnorske tillegg. Mer relevant rapportering til styret. 

Les mer

Revisors oppgaver og ansvar

God revisjonsskikk og revisjonsstandardene er fortsatt rammen for utførelse av revisjonen. Dette er understreket tydeligere i lovforslaget enn i de gjeldende reglene i revisorloven. Det er tydeliggjort at revisors rolle når det gjelder økonomisk kriminalitet og bokføring er en del av revisjonen.

Les mer

Revisorbekreftelser

Lovbestemte revisorbekreftelser skal omfattes av loven. Avtalte bekreftelser omfattes med mindre revisors uttalelse bare skal brukes overfor oppdragsgiver og det står i uttalelsen at loven ikke gjelder. Loven presiserer de kravene som skal gjelde for slike oppdrag.

Les mer

Sanksjoner etter revisorloven

Finanstilsynet får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å avgi revisjonsberetninger i en periode. Det kan ilegges gebyr på inntil en million kroner. Gebyr skal bare kunne ilegges revisjonsforetak.

Les mer

Revisjonsforordningen – særlige krav ved revisjon av foretak av allmenn interesse

EUs revisjonsforordning pålegger særlige krav ved revisjon av foretak av allmenn interesse. Forordningen skal gjelde som lov i Norge med enkelte tilpasninger.

Les mer