Revisjonsforordningen – revisjon av foretak av allmenn interesse

Revisjonsforordningen vil gjelde som lov i Norge slik den er vedtatt i EU fra det tidspunkt den nye revisorloven trer i kraft. Utvalget foreslår å benytte enkelte av de valgmulighetene forordningen gir til å gjøre unntak fra hovedreglene.

Publisert:

Revisjonsforordningen inneholder blant annet bestemmelser om:

  • Forbud mot å levere andre tjenester enn revisjon. Forordningen forbyr revisor å levere en rekke tjenester til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse eller datterselskaper av disse. Utvalget har imidlertid foreslått å benytte muligheten i forordningen til likevel å tillate levering av skattetjenester og verdsettingstjenester.
  • Honorargrense for andre tjenester enn revisjon. Honorar for andre tjenester enn revisjon, kan ikke utgjøre mer enn 70 prosent av revisjonshonoraret.
  • Firmarotasjon. Foretak av allmenn interesse må bytte revisjonsselskap minst hvert tiende år. Utvalget har imidlertid foreslått å benytte mulighetene i forordningen til å utvide perioden til 20 år etter en anbudsprosess.
  • Revisjonsutvalgets oppgaver. Revisjonsutvalget får utvidede oppgaver ved valg av revisor, kjøp av tjenester fra foretakets revisor og oppfølging av revisjonen.
  • Revisors rapportering. Det blir omfattende krav om årlig rapportering til revisjonsutvalget. Det blir krav til innholdet i revisjonsberetningen ut over det som følger av ISA 700 og 701.