Revisjonsforordningen – revisjon av foretak av allmenn interesse

Revisjonsforordningen gjelder som lov i Norge slik den er vedtatt i EU fra 1. januar 2021. Revisjonsforordningen fastsetter særlige krav ved revisjon av foretak av allmenn interesse (noterte foretak, banker, kredittforetak og forsikringsforetak).

Publisert:

Revisjonsforordningen inneholder blant annet bestemmelser om:

  • Forbud mot å levere andre tjenester enn revisjon. Forordningen forbyr revisor å levere en rekke tjenester til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse eller datterselskaper av disse. Det blir blant annet forbudt å levere skatterådgivning, verdsettingstjenester, tjenester knyttet til internkontroll og risikostyring, bokføring og lønnstjenester. Det åpnes for levering av visse andre skattetjenester enn skatterådgivning, slik som utarbeidelse av skattemeldinger.
  • Honorargrense for andre tjenester enn revisjon. Honorar for andre tjenester enn revisjon, kan ikke utgjøre mer enn 70 prosent av revisjonshonoraret.
  • Firmarotasjon. Foretak av allmenn interesse må bytte revisjonsselskap minst hvert tiende år. Perioden kan utvides til 20 år etter en anbudsprosess. Se også vår "firmarotasjonstabell" som gir oversikt over overgangsvirkningene ved ikrafttredelsen i Norge.
  • Revisjonsutvalgets oppgaver. Revisjonsutvalget får utvidede oppgaver ved valg av revisor, kjøp av tjenester fra foretakets revisor og oppfølging av revisjonen.
  • Revisors rapportering. Det blir omfattende krav om årlig rapportering til revisjonsutvalget. Det blir krav til innholdet i revisjonsberetningen ut over det som følger av ISA 700 og 701.