Uavhengighetsregler for revisorer

Regler i tråd med EU-direktivet – ingen særnorske tillegg. Kretsen av nærstående blir vesentlig redusert.

Publisert:

Lovutvalget foreslår: 

 • Revisor skal være uavhengig av den reviderte i hele oppdragsperioden.
 • Revisor skal ikke utføre lovfestet revisjon hvis det foreligger en tilknytning mellom revisor og den reviderte som utgjør en risiko for
   • egenkontroll
   • egeninteresse
   • partiskhet
   • fortrolighet eller
   • press
 • … som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet.
 • Revisor skal heller ikke utføre en lovfestet revisjon hvis et foretak i revisors nettverk eller noen som deltar i eller kan påvirke utfallet av revisjonen har en slik tilknytning til den reviderte.
 • I tillegg fastsettes egne forbud mot beslutningstaking, interessekonflikter og visse finansielle forbindelser.
 • Kretsen av nærstående begrenses vesentlig. I dag omfattes ektefelle/samboer, foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn og søsken, samt ektefelle/samboer til alle disse personene og ektefelle/samboers mindreårige barn i egen husstand. Dette begrenses til ektefelle/samboer og slektninger i egen husstand.

Konsekvenser:

 • Begrenset krets av nærstående forenkler vurdering og dokumentasjon av uavhengighet og hindrer revisor må si fra seg oppdraget i situasjoner der revisors uavhengighet ikke er reelt svekket.
 • Lovreglene om revisors uavhengighet bygges opp på en annen måte enn de gjeldene reglene i revisorloven. Forslaget innebærer imidlertid ikke vesentlige endringer i de forhold som er til hinder for at revisor kan påta seg eller fortsette revisjonsoppdraget.
 • Både etter de gjeldende reglene i revisorloven og etter utvalgets forslag, er det overordnede kravet at revisor ikke kan revidere regnskapet hvis det foreligger en tilknytning til det reviderte foretaket som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet.

Begrunnelse:

Tillit til at revisor har vært objektiv ved revisjonen av regnskapet, er en grunnleggende forutsetning for å oppfylle dette formålet. Lovregler om revisors uavhengighet skal bidra til å sikre slik tillit. De nærmere kravene til uavhengighet bør hindre tilknytning mellom revisor og det reviderte foretaket som er egnet til å svekke tilliten til revisors objektivitet, og ta hensyn til at krav som går ut over dette innebærer en unødvendig svekkelse av tilbudet i revisjonsmarkedet.