Revisorutdanningen

Det foreslås å videreføre kravet om en mastergrad i regnskap og revisjon. Det åpnes ikke for at en mastergrad i økonomi og administrasjon kan kvalifisere.

Publisert:

Regjeringens lovforslag:

  • Det vil bare bli gitt godkjenning som statsautorisert revisor på grunnlag av en masterutdanning etter lovens ikrafttredelse.
    • Departementet vil vurdere nærmere hvordan en overgangsordning for de som har en bachelor i regnskap og revisjon skal utformes og hvem som skal omfattes av en slik ordning.
  • En statsautorisert revisor skal ha oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) eller en tilsvarende utenlandsk mastergrad.
  • Det er opp til utdanningsinstitusjonene å tilby program som fører frem til tittelen statsautorisert revisor. Institusjonene bestemmer hvilke fag og omfang som er nødvendig for å ta en master i regnskap og revisjon som oppfyller lovens krav.
  • Finansdepartementet vil få hjemmel til å fastsette krav til karakterer. 

Konsekvenser:

  • En bachelorgrad i regnskap og revisjon (BRR) vil fremover ikke gi grunnlag for å få revisorgodkjenning. BRR-kandidater må bygge på bachelorgraden med en mastergrad i regnskap og revisjon for å få revisorgodkjenning. De kan også kunne bli autorisert regnskapsfører. Departementet vil vurdere nærmere hvordan en overgangsordning skal utformes og hvem som skal omfattes av en slik ordning.
  • Kandidater som har en mastergrad i økonomi og administrasjon (MØA) kan oppfylle utdanningskravet ved å ta ett års tilleggsutdanning på MRR-studiet for å få revisorgodkjenning.

Begrunnelse:

Finansdepartementet viser til at et solid teoretisk grunnlag er helt sentralt for revisorenes evne til å ivareta sin funksjon i møte med et stadig mer spesialisert og sammensatt næringsliv der virksomhetene drives etter ulike og til dels komplekse forretningsmodeller i stadig endring.