Revisorbekreftelser

Lovbestemte revisorbekreftelser skal omfattes av loven. Avtalte bekreftelser omfattes med mindre revisors uttalelse bare skal brukes overfor oppdragsgiver og det står i uttalelsen at loven ikke gjelder. Loven presiserer de kravene som skal gjelde for slike oppdrag.

Publisert:

Lovutvalget foreslår: 

 • Oppdrag om revisorbekreftelser skal utføres og dokumenteres i samsvar med god revisjonsskikk. Oppdraget skal utføres med profesjonell skepsis.
 • Revisor skal være uavhengig av den bekreftelsen gjelder i henhold til de overordnede kravene til uavhengighet. De særskilte bestemmelsene om finansielle forbindelser osv. gjelder ikke ved oppdrag om revisorbekreftelser.
 • Oppdragsdokumentasjon skal oppbevares i fem år etter at revisorbekreftelsen er avgitt.
 • Krave til kvalitetsstyring gjelder også for oppdrag om revisorbekreftelser (se egen sak).
 • Med «revisorbekreftelse» menes bekreftelse eller tilsvarende uttalelse avgitt av et revisjonsselskap eller en statsautorisert revisor i henhold til
   • lov eller forskrift
   • krav fra offentlig myndighet
   • avtale og uttalelsen er ment til bruk overfor andre enn oppdragsgiveren
   • avtale når uttalelsen kun er ment til bruk for oppdragsgiveren og det ikke fremkommer av uttalelsen at revisorloven ikke gjelder for oppdraget

Konsekvenser: 

 • Det angis klart hvilke lovkrav som gjelder for oppdrag om revisorbekreftelser og hvilke som gjelder for lovfestet revisjon.
 • Flere revisorbekreftelser vil være dekket av loven. I dag gjelder krav til god revisjonsskikk og uavhengighet mv. for en revisor som bekrefter opplysninger overfor offentlige myndigheter. 

Begrunnelse: 

Lovutvalget mener at det bør stilles visse krav i loven til revisors plikter og ansvar ved oppdrag om revisorbekreftelser. I avgrensningen av hvilke bekreftelsesoppdrag som nærmere bestemt bør lovreguleres, har utvalget lagt vekt på om hensynet til brukerne av bekreftelsen tilsier at tilliten til revisors uttalelse bør beskyttes ved lov. Når det gjelder avtalte bekreftelser, legges det vekt på en forventning om at revisoren og måten arbeidet utføres på er underlagt revisorloven og Finanstilsynets kontroll.