Bli revisor

Skaff deg en signatur som er gull verdt – bli revisor! Revisoryrket er utfordrende, spennende og sosialt. Yrket er i konstant utvikling, i takt med samfunnet. Fra 2024 krever dessuten bærekraftrapporteringen fra virksomheter attestasjon fra revisor. Finansiell og ikke-finansiell rapportering smelter sammen. Revisors rolle som pådriver og rådgiver i selskapers utvikling er viktigere enn noen gang.

Hvordan bli revisor?

 

For å bli statsautorisert revisor kreves en master i regnskap og revisjon (MRR), eventuelt en annen relevant master (ofte økonomi og administrasjon/ledelse) med en ettårig MRR som tillegg. 

Studiesteder i Norge


Revisjon betyr tillit 

Revisor er samfunnets tillitsperson. Som revisor er ditt samfunnsoppdrag å sørge for at det som rapporteres fra våre virksomheter er til å stole på. At helheten stemmer. Slik kan markedet, investorer og allmennheten ha tillit, både til den finansielle og den ikke-finansielle rapporteringen i landet vårt. 

Spennende yrke 

Revisoryrket er både utfordrende, sosialt og variert– og i stor grad teknologidrevet. Som revisor jobber du i team med dyktige kolleger, og med mange ulike oppgaver. Du får gode muligheter til å faglig fordypning og spesialisering, og unik innsikt i og kunnskap om mange bransjer og selskaper. Du kommer tett på ledelse, styre og forretningsstrategien hos virksomhetene du jobber med. Det er veldig lærerikt – også for utvikling av egne, fremtidige lederegenskaper. 

Fem grunner til å bli revisor

 

Bli-revisor-ill-bilde-april-2023-web.jpg

Revisor er bærekraftgarantisten 

Frem til nå har bærekraftrapportering vært frivillig for norske virksomheter, men fra regnskapsåret 2024 blir alle større virksomheter i Norge rammet av bærekraftdirektivet (CSRD) fra EU. Da må selskaper med over 500 ansatte rapportere på klima og miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring. Rapportene krever attestasjon fra revisor eller andre med myndighet til å signere. Det betyr at revisor har en nøkkelrolle i det grønne skiftet! 

Den viktigste etterutdanningen i næringslivet akkurat nå


Stor fleksibilitet – mange muligheter 

Med revisorutdanning har du gode karrieremuligheter i landets mange store og små revisjons- og rådgivningsselskaper. Utdanning og jobberfaring fra revisjon gir god erfaring innen prosjektstyring og ledelse, og mange gode karrieremuligheter også utenfor bransjen – i næringslivet og i offentlig sektor. 

Norge trenger flere til å signere 

Arbeidsmarkedet for revisorer er svært godt. Hvert år rekrutteres det 500-600 nyutdannede til bransjen. Det er i hovedsak de større revisjons- og rådgivningsselskapene som rekrutterer kandidater rett fra studiene.  

Livslang læring 

En god revisor er en faglig oppdatert rådgiver. For statsautoriserte revisorer er etterutdanning obligatorisk. Revisjonsselskapet du jobber i vil sørge for at du løpende får vedlikeholdt og styrket din kompetanse - betalt og i arbeidstiden.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om å bli revisor.