Krav til etterutdanning

Etterutdanningskravet for revisor er 105 timer og omfatter minimum 77 timer innen definerte fagområder og 28 timer som enten kan være innen fagområdene eller «Annet». Tilsvarende krav for regnskapsfører er 77 timer og omfatter minimum 63 timer innen definerte fagområder og 14 timer som enten kan være innen fagområdene eller "Annet".

Krav til etterutdanning for revisorer

For revisorer som påtar seg oppdrag, kreves det gjennomført minimum 105 timer etterutdanning de tre foregående kalenderår. Etterutdanningen skal minst omfatte:

  • 35 timer revisjon, hvorav 14 timer innenfor etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter
  • 21 timer regnskap
  • 21 timer skatterett

Øvrige 28 timer kan være undervisning, kurs eller forelesninger innen disse fagområdene, eller øvrige fag fra fagkretsen ved revisorutdanningen i Norge.

Ansvarlig revisor som også er autorisert regnskapsfører må påse at fagsammensetningen også oppfyller etterutdanningskravene for autorisert regnskapsfører.

Les mer om krav til etterutdanning for revisorer på Finanstilsynets nettside.

 

Krav til etterutdanning for autoriserte regnskapsførere

Alle autoriserte regnskapsførere må som minimum ha gjennomført 77 timer etterutdanning de tre foregående kalenderår. Etterutdanningen skal minst omfatte:

  • 21 timer finansregnskap, hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
  • 21 timer skatterett/avgiftsrett
  • 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
  • 7 timer rettslære

Øvrige 14 timer kan utgjøres av emner nevnt ovenfor, eller andre obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Les mer om krav til etterutdanning for regnskapsførere på Finanstilsynets nettside.