Krav til etterutdanning

Etterutdanningskravet er 120 timer over en treårsperiode for alle statsautoriserte revisorer. Det er ikke tallfestede timekrav for enkeltfag, men alle fagområdene finansregnskap, revisjon, verdsettelse og analyse, skatte- og avgiftsrett og foretaksrett må være dekket. Tilsvarende etterutdanningskrav for statsautorisert regnskapsfører er 80 timer.

Krav til etterutdanning for revisorer

Etter revisorloven 2020 § 5-1 skal en statsautorisert revisor ha gjennomført minst 120 timer relevant etterutdanning i løpet av hver treårsperiode innenfor fagkretsen for en mastergrad i regnskap og revisjon. Treårsperioden vil si i løpet av de tre foregående kalenderårene, eller i løpet av det inneværende og de to foregående kalenderårene.

Nylig blitt godkjent?

Kravene til etterutdanning skal være oppfylt fra og med det fjerde årsskiftet etter at du fikk godkjenning som statsautorisert revisor.

Foreldrepermisjon?

Ved avvikling av foreldrepermisjon utover seks måneder utvides perioden til fire år. Finanstilsynet kan i særlige tilfeller og i en tidsbegrenset periode tillate et lavere krav til etterutdanning enn tre år.


Fordeling på fagområder og strukturert opplæring 

Minst 90 av 120 timer må være strukturert opplæring. Den strukturerte opplæringen skal være tilstrekkelig og må minst dekke de fem fagområdene finansregnskap, revisjon, verdsettelse og analyse, skatte- og avgiftsrett og foretaksrett. Det vil si at det må være noe tid innenfor alle de fem fagområdene i hver treårsperiode, men det er ikke lenger faste timekrav til fagfordeling i etterutdanningen for revisorer.

Opplæring innenfor bærekraftsområdet vil i stor grad kvalifisere for etterutdanningstimer. Bærekraftsrapportering og attestasjon av bærekraftsrapportering vil kvalifisere, og også andre emner som skal gi forståelse for hvordan bærekraftsforhold (ESG) påvirker og bør håndteres av en bedrift, inkludert ledelse, strategi, foretaksstyring og analyse/måling. Timer innenfor attestasjon vil høre til fagområdet revisjon. Det må vurderes konkret om andre timer innenfor bærekraftsområdet hører til et av fagområdene i loven, men oftest vil dette være «annet».

Du må selv vurdere hva som er tilstrekkelig til å dekke fagområdene forsvarlig. Du kan ta hensyn til behovet i din jobb, men må opprettholde fagkompetanse innenfor alle fagområdene som er nødvendig for å kunne utføre revisjonsoppdrag. I vurderingen av hva som er tilstrekkelig, vil det blant annet være relevant om det har skjedd mye nytt innenfor et fagområde som gjør det nødvendig å oppdatere seg for å ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne utføre revisjonsoppdrag på en forsvarlig måte.

Det fremgår av prop. 37 (2019-2020) i spesialmerknadene til revisorloven § 5-1 at en stor del av minstekravet til strukturert opplæring på 90 timer må være innenfor de fem nevnte fagområdene. 

Finanstilsynet legger til grunn at minst halvparten av de 90 timene med strukturert opplæring skal dekke de lovbestemte fagområdene.

Statsautorisert revisor som også er statsautorisert regnskapsfører, må i tillegg dekke fagområdet regnskapsføring. 

Ikke-strukturert etterutdanning

For revisorer kan inntil 30 av 120 timer bestå av andre typer etterutdanning enn strukturert opplæring/etterutdanningskurs. For regnskapsførere er tilsvarende tall inntil 20 av 80 timer. 
Les mer om Ikke-strukturert etterutdanning.

Frist for å dokumentere etterutdanningen og søke om revisorregisternummer

Etter revisorloven 2020 må alle statsautoriserte revisorer oppfylle kravene til etterutdanning og ha revisorregisternummer. Statsautoriserte revisorer som ikke har revisorregisternummer i Finanstilsynets virksomhetsregister, må søke Finanstilsynet om dette. I søknaden må du dokumentere at etterutdanningskravet er oppfylt. Se nærmere om dette i artikkelen Hvordan beholde revisortittelen.

Søknad må sendes:

  • Innen 31.12.2023 hvis du skal beholde revisortittelen din etter utgangen av 2023 (ellers blir godkjenningen deponert, og du kan ikke bruke tittelen, se omtale nedenfor).
  • I god tid før du skal påta deg revisjonsoppdrag eller bekreftelsesoppdrag. Du kan ikke påta deg oppdrag før du er tildelt revisorregisternummer fra Finanstilsynet. 

Hvis du har avlagt siste nødvendige eksamen i revisorutdanningen innen de siste fem kalenderårene på tidspunktet det søkes om revisorregisternummer, trenger du ikke dokumentere etterutdanningen på søknadstidspunktet, men du må oppfylle kravene til etterutdanning innen utgangen av det året det søkes om revisorregisternummer. 

Hvis du fikk godkjenning som statsautorisert revisor etter at revisorloven trådte i kraft i 2021, ble du automatisk tildelt revisorregisternummer. 

Se også Finanstilsynet: Hvilke krav gjelder etter at du har fått godkjenning som statsautorisert revisor?

Repetering av samme kurs

Finanstilsynet har avklart at kravet til etterutdanning som revisor eller regnskapsfører kan oppfylles ved å gjennomføre tidligere fullførte etterutdanningskurs. Forutsetningen er at repetisjonen bidrar til at revisor/regnskapsfører holder seg faglig oppdatert i sin yrkesutøvelse. Du kan for eksempel vurdere å ta det samme kurset på nytt når det har gått mer enn ett år. Hyppigere repetisjon av samme kurs kan være bra, men gir ikke timer to ganger.

Deponering

Deponering betyr at du frivillig sier fra deg revisorgodkjenningen, og at du senere kan aktivere godkjenningen med en forenklet søknadsbehandling i Finanstilsynet.

Med deponert godkjenning kan du ikke bruke revisortittelen. Du behøver ikke å oppfylle kravene til etterutdanning. Du fortsetter som fullverdig medlem av Revisorforeningen.

______________________________

Krav til etterutdanning for statsautoriserte regnskapsførere

Etter regnskapsførerloven 2022 § 3-4 skal en statsautorisert regnskapsfører ha gjennomført minst 80 timer relevant etterutdanning i løpet av hver treårsperiode innenfor fagkretsen for en bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon, eller en mastergrad i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon eller en annen lignende mastergrad. Treårsperioden vil si i løpet av de tre foregående kalenderårene eller i løpet av det inneværende og de to foregående kalenderårene.

Det er ikke tallfestede timekrav for enkeltfag, men alle fagområdene finansregnskap, skatte- og avgiftsrett, foretaksrett og regnskapsføring må være dekket. Minst 60 av 80 timer må være strukturert opplæring.

Nylig blitt godkjent?

Kravene til etterutdanning skal være oppfylt fra og med det fjerde årsskiftet etter at du fikk godkjenning som statsautorisert regnskapsfører.

Foreldrepermisjon?

Ved avvikling av foreldrepermisjon utover seks måneder utvides perioden til fire år. Finanstilsynet kan i særlige tilfeller og i en tidsbegrenset periode tillate et lavere krav til etterutdanning enn tre år.