Krav til etterutdanning

Etterutdanningskravet er 120 timer over en treårs periode for alle statsautoriserte revisorer. Det er ikke særskilte timekrav for enkeltfag. Tilsvarende for autorisert regnskapsfører er 77 timer, hvorav minimum 63 timer innen definerte fagområder og 14 timer som enten kan være innen fagområdene eller "Annet".

Krav til etterutdanning for revisorer fra 1.1.2021

For å beholde revisorgodkjenningen kreves det gjennomført minimum 120 timer etterutdanning de tre foregående kalenderår. Alle statsautoriserte revisorer må oppfylle kravene til etterutdanning.

Hvis du ikke er oppdragsansvarlig revisor, må du oppfylle kravene til etterutdanning innen det tredje årsskiftet etter loven trådte i kraft (1. januar 2021) og uansett før du kan påta deg oppdragsansvar. Hvis du ikke innen fristen har sendt dokumentasjon til Finanstilsynet om at etterutdanningskravet er oppfylt, blir revisorgodkjenningen deponert.

Statsautorisert revisor som også er autorisert regnskapsfører, må påse at fagsammensetningen oppfyller etterutdanningskravene for autorisert regnskapsfører.

Les mer om krav til etterutdanning for revisorer i artikkelen Statsautorisert revisor – hva betyr ny revisorlov for meg?

Krav til etterutdanning for autoriserte regnskapsførere

Vi gjør oppmerksom på at "Min kursplanlegger" som regnskapsfører kun viser totalt antall etterutdanningstimer. Du må selv påse at du oppfyller minimumskravene innenfor hvert fagområde, da "Min kursplanlegger" ikke tar hensyn til dette.

Alle autoriserte regnskapsførere må som minimum ha gjennomført 77 timer etterutdanning de tre foregående kalenderår. Etterutdanningen skal minst omfatte: 

  • 21 timer finansregnskap, hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket *
  • 21 timer skatterett/avgiftsrett
  • 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
  • 7 timer rettslære

Øvrige 14 timer kan utgjøres av emner nevnt ovenfor, eller andre obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Les mer om krav til etterutdanning for regnskapsførere på Finanstilsynets nettside. 

* Merk: Har du fullført mer enn 7 timer bokføring, overføres antall timer som finansregnskap i "Min kursplanlegger" iht. Finanstilsynets krav.