Ikke-strukturert etterutdanning

For revisorer kan inntil 30 av 120 timer bestå av andre typer etterutdanning enn strukturert opplæring/etterutdanningskurs. For regnskapsførere er tilsvarende tall inntil 20 av 80 timer.

Etterutdanning for revisorer

Ikke-strukturert etterutdanning omfatter undervisning, utarbeidelse av undervisningsopplegg, artikler og annet fagstoff, deltakelse i fagteknisk utvalgsarbeid, sensur ved eksamen og likeverdig aktivitet, jf. revisorloven § 5-1 første ledd bokstav b.

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonen av ikke-strukturert etterutdanning må være utarbeidet av andre enn revisor selv, men det er ikke noe krav om at denne oppgir antall timer, jf. Prop. 37 L (2019-2020) punkt 9.1.5.2. Revisor selv må vurdere hvor mange timer som kan påberopes. Påberopt timetall skal være sannsynliggjort gjennom den eksterne dokumentasjonen.

For den enkelte etterutdanningsaktiviteten skal dokumentasjonen inneholde opplysninger om faglig innhold, varighet/omfang og typen etterutdanning, jf. punkt 9.1.5.2 i proposisjonen.

Registrere ikke-strukturert etterutdanning i kursplanleggeren

I Min kursplanlegger: Registrer ekstern etterutdanning kan du registrere timer i kategorien "Ikke-strukturert etterutdanning". Der kan du også laste opp dokumentasjonen (valgfritt). Husk å trykke på «Registrer timer» for å lagre.

Fagområder

Etterutdanningen – også den ikke-strukturerte – skal være innenfor fagkretsen for en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR), jf. revisorloven § 5-1 første ledd. 

Det er ikke krav om å spesifisere den ikke-strukturerte etterutdanningen på fagområder, jf. § 5-1 annet ledd som viser til første ledd bokstav a., men ikke bokstav b. 

Etterutdanning for regnskapsførere

For regnskapsførere kan inntil 20 av 80 timer være ikke-strukturert etterutdanning, jf. regnskapsførerloven 2022 § 3-4.