Firmarotasjon – overgangsvirkninger ved ikrafttredelsen i Norge

28.8.2020 - oppdatert tabell: Vi forventer nå at reglene trer i kraft fra 1.1.2021.

Publisert:

Revisorforeningen har utarbeidet en tabell som viser overgangsvirkninger ved ikrafttredelsen i Norge av bestemmelsene om firmarotasjon for foretak av allmenn interesse i EUs revisjonsforordning. 

Har hatt samme revisor fra og med dette regnskapsåret Må gjennomføre anbud senest med virkning for dette regnskapsåret, men kan fortsette med samme revisor Må gjennomføre anbud og bytte revisor senest med virkning for dette regnskapsåret
2019 2029 2039
2018 2028 2038
2017 2027 2037
2016 2026 2036
2015 2025 2035
2014 2024 2034
2013 2023 2033
2012 2022 2032
2011 2022 2031
2010   2031
2009   2031
2008   2031
2007   2031
2006   2031
2005   2031
2004   2031
2003   2031
2002   2031
2001   2028
2000   2028
1999   2028
1998   2028
1997   2028
osv.   2028

Slik leser du tabellen

 • Den kommende nye revisorloven inneholder bestemmelsene om gjennomføring av revisjonsforordningen i Norge. Tabellen forutsetter at ny revisorlov settes i kraft 1.1.2021 eller senere i 2021, slik vi nå forventer.
 • Tabellen forutsetter videre at EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om revisjonsforordningen settes i kraft på et tidspunkt etter 1.1.2021. Ikrafttredelse per 1.1.2021 eller tidligere vil påvirke fristene for oppdrag som har løpt siden 2010 eller lengre. 
 • Tabellen gjelder for foretak av allmenn interesse (banker, kredittforetak, forsikringsforetak og noterte foretak) som bruker kalenderåret som regnskapsår.
 • Foretak av allmenn interesse som har hatt samme revisor fra og med regnskapsåret 2001 eller lenger må gjennomføre anbud og velge ny revisor senest med virkning for regnskapsåret 2028. Forlengelse med sittende revisor ut over dette er ikke mulig. Dette følger av overgangsregel 1 i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 art 1.b.i og revisjonsforordningen art 41 nr. 1.
 • Foretak av allmenn interesse som har hatt samme revisor fra og med et regnskapsår mellom 2002 og 2010, må gjennomføre anbud og velge ny revisor senest med virkning for regnskapsåret 2031. Forlengelse med sittende revisor ut over dette er ikke mulig. Dette følger av overgangsregel 2 i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 art 1.b.i og revisjonsforordningen art 41 nr. 2.
 • Foretak av allmenn interesse som har hatt samme revisor fra og med regnskapsåret 2011 må gjennomføre anbud senest med virkning for regnskapsåret 2022. Sittende revisor kan gjenvelges. I så fall må foretaket velge ny revisor senest med virkning for regnskapsåret 2031. Dette følger av ny revisorlov § 16-1 (jf. § 12-1), revisjonsforordningen art 17 og enten allmennaksjeloven § 7-2 nytt første ledd eller finansforetaksloven § 8-17 første ledd.
 • Foretak av allmenn interesse som har hatt samme revisor fra og med regnskapsåret 2012 eller senere, må gjennomføre anbud senest med virkning for regnskapsåret etter at revisor har revidert ti årsregnskap. Sittende revisor kan gjenvelges. I så fall må foretaket velge ny revisor senest med virkning for regnskapsåret etter at revisor har revidert ytterligere ti årsregnskap. Dette følger av revisjonsforordningen art 17 og enten allmennaksjeloven § 7-2 nytt første ledd eller finansforetaksloven § 8-17 første ledd.
 • Foretak av allmenn interesse som har hatt samme revisor fra og med regnskapsåret 2011 eller senere og som har hatt revisjonsoppdraget på anbud før den nye loven trer i kraft, kan beholde samme revisor i inntil ti regnskapsår etter anbudet. Hvis foretaket f.eks. gjennomførte anbud med virkning for regnskapsåret 2017, kan revisoren fortsette til og med regnskapsåret 2026.
 • Det må gjennomføres en anbudsprosess i henhold til reglene i revisjonsforordningen art 16 både i de tilfellene sittende revisor kan gjenvelges og i de tilfellene det må velges en ny revisor.
 • For de som har hatt samme revisor fra og med regnskapsåret 2011 eller senere, må fristene for revisorbytte i kolonne 3 leses med det forbeholdet at samme revisor ikke kan beholdes i mer enn ti regnskapsår etter et anbud uten at det gjennomføres et nytt anbud. Hvis foretaket f.eks. har hatt samme revisor siden 2014 og gjennomfører anbud i 2021 (før fristen), må nytt anbud gjennomføres senest med virkning for regnskapsåret 2031.
 • Det er mulig å gjennomføre flere anbud og beholde samme revisor, så lenge samlet funksjonstid ikke overstiger 20 regnskapsår (f.eks. 7 + 7 + 6 regnskapsår).