Ny revisorlov trer i kraft 1. januar 2021. Hva betyr dette?

Revisjon av 2020-regnskapene fullføres etter gjeldende revisorlov. Øvrige krav anvendes fra 1. januar 2021.

Publisert:

Utførelsen av revisjonsoppdrag

Bestemmelsene i den nye revisorloven om utførelsen av revisjonsoppdrag, skal anvendes fra og med revisjon av årsregnskap for regnskapsår som starter 1. januar 2021 eller senere. Revisjonen av 2020-regnskapene fullføres etter reglene i revisorloven av 1999.

Det betyr blant annet at de nye kravene til revisjonsberetningen anvendes fra og med regnskapsåret 2021.

Nye regler om uavhengighet

Vurdering og dokumentasjon av uavhengighet etter de nye reglene i § 8-5 gjøres

  • hvis det oppstår nye forhold før 2020-revisjonen er avsluttet som kan påvirke uavhengigheten
  • i fortsettelsesvurderingen i 2021
  • på nye oppdrag

Virksomhetskrav – risikostyring og kvalitetsstyring mv.

Den nye revisorloven kapittel 7 har nye bestemmelser om organisering av virksomheten og kvalitetsstyring, klientregister og om registrering av overtredelser og skriftlige klager. Samtidig med at loven settes i kraft, vil Finanstilsynets risikostyringsforskrift bli gjort gjeldende for revisjonsforetak.

Prosessen med å gå gjennom egen virksomhet, gjøre nødvendige vurderinger, oppdatere gjeldende retningslinjer og rutiner, gjøre medarbeiderne kjent med disse, gjennomføre opplæring og få på plass nødvendig dokumentasjon, vil nødvendigvis måtte ta noe tid. Revisjonsforetakene må i løpet av kort tid etter ikrafttredelsen ha en plan som viser hvordan kravene skal gjennomføres i virksomheten. Det vil forventes at alle revisjonsforetak har dette på plass i løpet av første halvår 2021.

Revisorer som driver i ENK – registrering, revisjonsplikt og virksomhetskrav

Den nye revisorloven innfører revisjonsplikt for statsautoriserte revisorer som driver i enkeltpersonforetak. Revisor må velges for regnskapsåret 2021.

Disse revisorene får også plikt til å registrere enkeltpersonforetaket i Foretaksregisteret. Hvis du ikke allerede har registrert enkeltpersonforetaket, bør du få dette på plass før årsskiftet.

Virksomhetskravene i ny revisorlov vil gjelde på samme måte for revisorer som driver i enkeltpersonforetak og for revisjonsselskaper. Det innebærer at også revisorer som driver i ENK må oppfylle kravene til kvalitetsstyring i revisorloven kap 7 og følge Finanstilsynets risikostyringsforskrift. 

Registrerte revisorer får tittelen statsautorisert revisor

En person som ved lovens ikrafttredelse er godkjent som registrert revisor, er fra dette tidspunktet statsautorisert revisor.

Frist for å oppfylle kravet om 120 timer etterutdanning

Timekravet for etterutdanning øker fra 105 til 120 timer i løpet av tre år. I dag gjelder etterutdanningskravet bare for ansvarlige revisorer med revisorregisternummer. Etter ny lov må alle statsautoriserte revisorer oppfylle etterutdanningskravene.

Revisorer med oppdragsansvar må oppfylle kravet om 120 timer etterutdanning innen utgangen av 2021.

Revisorer uten oppdragsansvar må oppfylle kravet om 120 timer etterutdanning innen utgangen av 2023. Du må dokumentere fullført etterutdanning overfor Finanstilsynet før du kan påta deg ansvaret for et revisjons- eller bekreftelsesoppdrag. Fra 1.1.2021 gjør du dette ved å sende inn Altinn-skjema KRT 1019.

Hvis du ikke har dokumentert fullført etterutdanning innen utgangen av 2023, blir revisorgodkjenningen automatisk deponert (§ 16-2 annet ledd). Du kan ikke bruke revisortittelen så lenge godkjenningen er deponert. Du kan søke om å få revisorgodkjenningen tilbake når du igjen oppfyller etterutdanningskravene (§ 3-8).

Forskrifter til loven

Finansdepartementet fastsatte 21.12.2020 ny forskrift om revisjon og revisorer. Les mer om forskriften.