Forskrift til ny revisorlov

21.12: Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftene til den nye revisorloven. Forskriften trer i kraft samtidig med ny revisorlov 1.1.2021.

Publisert:

 

Overgangsregel for bachelorkandidater

Hvis du har en bachelorgrad i regnskap og revisjon, kan du innen 31. desember 2025 søke om godkjenning som statsautorisert revisor hvis du 

  • oppfyller utdanningskravene for å bli registrert revisor etter den gamle revisorloven
  • har fullført praktisk opplæring etter kravene i den nye revisorloven
  • oppfyller kravene til egnethet etter den nye revisorloven

Hvis det er mer enn fem år siden utløpet av det kalenderåret utdanningskravet ble oppfylt, må du i tillegg oppfylle kravene til etterutdanning i ny revisorlov.

Karakterkravet videreføres

Statsautorisert revisor skal etter forskriften ha karakteren C eller bedre i alle eksamener på de siste to årene av mastergraden når det benyttes bokstavkarakterer.

Utdanningen skal dokumenteres med et fullstendig vitnemål der det fremgår hvilke eksamener som inngår i mastergraden. Dokumentasjonen skal vise når eksamenene er avlagt, og hvilke karakterer som er oppnådd.

Praksis fra offentlig revisjon

Praksis fra kommunal- og fylkeskommunal revisjon og fra Riksrevisjonen kan godkjennes som praksis etter revisorloven. Dette er et unntak fra det alminnelige kravet om at praksis må opparbeides i et revisjonsforetak med godjenning etter revisorloven. Kravet til variert praksis gjelder på tilsvarende måte, og praksisen må være opparbeidet under veiledning av en statsautorisert revisor. Det må fremgå av dokumentasjonen hvem som har vært veileder.

Finanstilsynet kan også godkjenne inntil ett års praksis fra internrevisjon, skatterevisjon, utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapsloven eller annen relevant virksomhet som praksis etter loven.

Praktisk opplæring - omfang, variasjon og dokumentasjon

Det presiseres i forskriften at minstekravet til tre års praktisk opplæring gjelder både krav til varighet og omfang. Ett år skal utgjøre 12 måneder og minst 1600 timer.

Etter loven skal den praktiske opplæringen være variert. Etter forskriften skal praksisen omfatte revisjon av årsregnskapet til foretak innen minst seks ulike bransjer.

Praktisk prøve

Forskriften viderefører i all hovedsak de gjeldende bestemmelsene om gjennomføringen av praktisk prøve, som i den nye loven kalles praktisk eksamen.