Organisering av private barnehager

Revisorforeningen har nå sendt brev med innspill til Kunnskapsdepartementet og Utdanningskomiteen angående Prop. 82 L (2021-2022) om endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, meldeplikt m.m.).

Publisert:

Kunnskapsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag om betydelige endringer i reglene for den rettslige organiseringen. Revisorforeningen har innspill til forslaget om barnehager som selvstendige rettssubjekt og anser i tillegg at overgangsperioden før ikrafttredelse som departementet legger opp til, ikke er realistisk. Vi mener at det er nødvendig å gi aktørene bedre tid til å gjennomføre de nødvendige endringene på en ordnet og fornuftig måte.