ISA for LCE - ofte stilte spørsmål

Hva er ISA for LCE, og hvorfor en egen standard for revisjon av små foretak? Hvordan hjelper den revisor i revisjonen, og bidrar den til mindre arbeid? Disse og flere andre spørsmål får du svar på i denne FAQ-en fra den internasjonale standardsetteren IAASB.

Publisert:

Hva er ISA for LCE? 

ISA for LCE er en ny standard for revisjon av mindre komplekse virksomheter. Det er en frittstående global revisjonsstandard som er proporsjonal, skreddersydd og designet spesielt for små og mindre komplekse virksomheter. Standarden bygger konseptuelt på ISA-ene, men er tilpasset revisjon av denne typen virksomheter. 

Revisjoner utført med denne standarden gir høy grad av sikkerhet, samme som ved ISA-ene. Standarden vil bidra til å opprettholde tilliten til finansiell rapportering for små og mellomstore virksomheter og fremme konsekvent bruk av standarden. 

Hvorfor er ISA for LCE nødvendig? 

Ikke alle virksomheter er like – heller ikke revisjonen av disse. Revisjon av et lite bakeri er veldig forskjellig fra revisjon av en stor multinasjonal virksomhet. IAASBs ansvarsområde er å fastsette revisjonsstandarder for hele spekteret i økonomien, fra multinasjonale selskaper til små og mindre komplekse virksomheter. 

Små og mindre komplekse virksomheter gir et avgjørende bidrag til verdensøkonomien, og står for det store flertallet av revisjonene globalt. Samtidig må stadig mer komplekse strukturer og transaksjoner hensyntas i ISA-ene. Dette gir en kompleksitet i standardene som medfører utfordringer ved bruk av ISA-ene for revisjoner av mindre komplekse enheter. 

Hvordan bidrar ISA for LCE til å hjelpe revisorer som utfører revisjonsoppdrag for små og mindre komplekse virksomheter? 

ISA for LCE er skreddersydd for de spesifikke behovene til en revisjon av mindre komplekse virksomheter. I tillegg er standarden utarbeide med en intuitiv struktur som følger flyten i en revisjon, og har tydelig, direkte og kortfattet språk.  

Standarden anerkjenner viktigheten av små og mindre komplekse virksomheter og at behovene i revisjonen er forskjellige. Behovene er ikke mindre, men annerledes. Dette gjenspeiles også i veiledningen til standarden. Illustrasjoner og eksempler er skreddersydd for mindre komplekse virksomheter, og er tilpasset til kun å omfatte det som er essensielt for revisor. 

Kort sagt, det vil hjelpe revisorer i mindre komplekse virksomheter med å levere konsistente og effektive revisjoner av høy kvalitet. 

Endrer bruk av ISA for LCE kvaliteten på revisjonen, eller betyr det mindre arbeid? 

ISA for LCE reduserer ikke kvaliteten på revisjonen, og den bidrar ikke nødvendigvis til mindre arbeid. Den er designet spesifikt for disse revisjonene og fokuserer på det som er viktig ved disse revisjonene. Standarden hjelper revisor til å fokusere på de aspekter som er viktige ved revisjonen av virksomheten.  

Det handler om å gjøre de riktige tingene, med riktig innsats, på de riktige områdene og med forholdsmessige krav. Standarden er basert på de underliggende konseptene fra ISA-ene, men er tilpasse arten og forholdene i en liten og mindre kompleks virksomhet.  

Hvilken grad av sikkerhet gis under ISA for LCE? 

ISA for LCE gir samme grad av sikkerhet som en revisjon utført under ISA-ene: Betryggende sikkerhet. 

Når kan ISA for LCE brukes? 

Det er typen virksomheten som avgjør om standarden kan brukes.  

Er forretningsvirksomhet, organisasjons- og eierstrukturer, økonomifunksjon, bruk av teknologi, regnskap og finansiell rapportering mindre komplisert?  

Dersom virksomheten som revideres er et foretak av allmenn interesse, kan standarden ikke brukes. 

ISA for LCE kan også brukes ved revisjoner av enkle konsernregnskap. Konsernet og dets enheter skal vurderes etter de samme kriteriene som ved revisjon av en virksomhet, men i konsernets kontekst. I tillegg kommer vurdering av konsernstrukturen, tilgang til informasjon eller personer, og konsolideringsprosessen. ISA for LCE kan likevel ikke anvendes for konsernrevisjoner dersom komponentrevisorer er involvert, bortsett fra når komponentrevisors involvering er begrenset til omstendigheter der fysisk tilstedeværelse er nødvendig (f.eks. delta i en fysisk varetelling, eller fysisk inspeksjon av eiendeler eller dokumenter). 

ISA for LCE inkluderer ytterligere kriterier om når standarden benyttes. Disse er omtalt i anvendelsesområde (del A) i standarden, og inkluderer spesifikke forbud og kvalitative egenskaper. 

Hvorfor bør Norge ta i bruk ISA for LCE? 

Å ta i bruk ISA for LCE vil bidra til å gjøre revisjon av små og mindre komplekse virksomheter mer effektive samtidig som høy kvalitet opprettholdes. Det vil også fremme konsekvent anvendelse av revisjonsstandarder på mindre virksomheter og redusere risikoen for juridiske divergenser gjennom å drive konsistent og sammenlignbarhet globalt. 

ISA-ene, og revisjonene utført ved bruk av dem bidrar til tillit, og gir investorene tryggheten de trenger når de tar avgjørelser. ISA for LCE gi den samme tryggheten og tilliten til finansiell rapportering fra små og mindre komplekse virksomheter.  

Med den nye standarden får revisorer hensiktsmessige, proporsjonale og relevante krav og veiledning som enkelt kan brukes på revisjoner av mindre komplekse enheter. 

Mens hvert land setter sine egne grenser eller terskler for hvilke virksomheter som krever revisjon, gir ISA for LCE fleksibilitet for å utvide omfanget til å inkludere LCE-er eller, hvis allerede inkludert, å kreve eller tillate at slike revisjoner utføres i samsvar med ISA for LCE. 

Hvordan skal standarden vedlikeholdes og oppdateres? 

Etter at ISA for LCE trer i kraft 15. desember 2025, vil det være en innledende periode på minst tre år uten oppdateringer. Dette betyr at eventuelle fremtidige revisjoner av ISA for LCE ikke vil bli effektive før 15. desember 2028. 

Den innledende perioden vil bidra til å gi interessenter tid til å implementere standarden på en god måte før eventuelle endringer introduseres. IAASB vil vurdere hva som er den beste måten å vedlikeholde og oppdatere ISA for LCE etter den første perioden. Et viktig moment er imidlertid at ISA for LCE må holdes oppdatert og gi kvalitetsmessige revisjoner med betryggende sikkerhet på tilsvarende måte som etter ISA-ene. 

Hvilken implementeringsstøtte vil IAASB gi? 

I tillegg til standarden, grunnlag for konklusjoner, faktaark og denne FAQ, publisert i desember 2023, vil tilleggsmateriell bli publisert for å støtte vedtakelsen og implementeringen av ISA for LCE: 

  • Supplerende veiledning om standardens myndighet og om rapportering; 
  • Et faktaark om adopsjon; og 
  • Veiledning til førstegangsimplementering. 

IAASB vil også holde webinarer om omfang og myndighet, generell veiledning og implementering. 

Alt nytt materiale vil bli publisert på IAASB-nettstedet: iaasb.org/ISAforLCE 

Når trer ISA for LCE i kraft? 

ISA for LCE får effekt for revisjoner av regnskaper for mindre komplekse virksomheter for perioder fra og etter 15. desember 2025, men tidlig bruk er tillatt og oppmuntret.