Styring og finansiering av barnehagesektoren - Revisorforeningens høringssvar

I vårt høringssvar har Revisorforeningen i første rekke påpekt forhold som har betydning for en klar forståelse og rasjonell håndheving av regelverket.

Publisert:

Vi tar ikke stilling til de politisk omstridte forslagene om systemet for styring og finansiering av barnehagesektoren. 

Regnskap og revisjon

  • Revisorforeningen mener at innsendingskravene for barnehager som er pålagt å være et selvstendig rettsubjekt, bør tilpasses at det nå er krav om at årsregnskap og revisjonsberetning skal sendes til Regnskapsregisteret. Det bør ikke stilles krav om egen innsending til departementet. 
  • Vi anser det unødvendig at de minste barnehagene, i tillegg til den revisorbekreftede BASIL-rapporteringen, skal utarbeide et resultatregnskap og en eventuell oppstilling over relevante balanseposter samt få denne rapporten attestert av revisor. Vi mener også at forslaget om rapportering av relevante balanseposter bør fjernes.  
  • Revisorforeningen støtter kravene til noteinformasjon og dokumentasjon knyttet til transaksjoner med nærstående, men vi anbefaler en mer entydig og tydelig begrepsbruk i bestemmelsene, slik at det klart fremgår hvilke transaksjoner som er omfattet. 

Barnehagens organisering

  • Vi påpeker at kravet til å være selvstendig rettssubjekt kan ha noen negative konsekvenser for de minste barnehagene når det gjelder momskompensasjon. Revisorforeningen ber derfor myndighetene vurdere beløpsgrensen for å kunne søke momskompensasjon, og vi foreslår at det åpnes for frivillig mva-registrering ved utleie av lokaler til private barnehager. Videre mener vi at barnehager med momskompensasjon under en beløpsgrense bør slippe å levere revisorbekreftelse for sine terminvise momskrav mer enn èn gang i året.

Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager mv.

  • Revisorforeningen er enig i forslaget til en videre definisjon av nærstående parter i barnehageloven § 22. Det må imidlertid klart fremkomme hvem "annen fysisk person med beslutningsmyndighet" sikter til. 
  • Det forslås at det må stilles "betryggende sikkerhet" for kortsiktige utlån i form av konsernkontoordning. Revisorforeningen vurderer at kravet om "betryggende sikkerhet" er vanskelig å gjennomføre i praksis, og vi foreslår heller at det innføres en beløpsgrense for slike utlån.
  • Vi mener at økonomiforskriften til barnehageloven § 6 bør ha samme innhold som økonomiforskriften til privatskolelova § 6-2. Slike transaksjoner vil da kreve styrebehandling og dokumentasjon, men uten særlige krav til redegjørelse og revisorbekreftelse. Revisor kontrollerer og bekrefter disse transaksjonene gjennom sin revisjon av regnskapet til barnehagen.

Kort omtale av forslaget som har vært på høring

Tema for høringssaken fra Kunnskapsdepartementet er regler om styring og finansiering av barnehagesektoren.

Høringen følger opp strategien «Barnehager for en ny tid – nasjonal barnehagestrategi mot 2030» hvor det ble varslet at regjeringen ville gjennomgå regelverket for finansiering og styring av barnehagesektoren innen utgangen av 2023 og legge fram et helhetlig forslag til regelverksendringer.

Departementet foreslår å "gi kommunen flere styringsvirkemidler innenfor tydelige og forutsigbare rammer". Videre foreslår departementet nye regler om tildeling av tilskudd til private barnehager som tar hensyn til at barn og barnehager er forskjellige. Det foreslås også endringer i reglene om de private barnehagenes organisering og kravene til bruk av tilskudd og foreldrebetaling. Videre foreslås det endringer i reglene om tilsyn og reaksjoner.

Etter forslaget vil barnehager som er omfattet av et av unntakene i barnehageloven § 7 a tredje ledd eller forskriften § 3 a og som ikke utarbeider årsregnskap for barnehagene etter kravene i regnskapsloven, måtte utarbeide et eget regnskap for hver barnehage som er godkjent etter barnehageloven. Etter § 7 skal barnehagen få regnskapet revidert av en statsautorisert revisor. Rapporteringen etter økonomiforskriften § 8 skal også attesteres av en statsautorisert revisor.

I høringen foreslås også å unnta barnehager som eies av et sokn i Den norske kirke og åpne barnehager fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt. Forslaget innebærer en lettelse av de administrative forpliktelsene for barnehagene det gjelder.

Miriam Tvorg

Johansen

Rådgiver revisjon
976 79 722 [email protected]