Praktiserende revisor – hva betyr ny revisorlov for mine oppdrag?

Uavhengighet - kretsen av nærstående reduseres, karensperiode for å tiltre ledende stilling hos klient, karensperiode etter levering av internrevisjon. Redusert oppbevaringstid. Flere sanksjonsmuligheter ved brudd på loven.

Publisert:

Revisjonsberetningen

Uttalelsen i revisjonsberetningen om årsberetningen utvides. I dag skal du kun uttale deg om de opplysningen som gis i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og overskuddsdisponeringen. Nå skal du uttale deg om den samlede årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til loven og om den er konsistent med årsregnskapet.

Du må også angi, basert på kunnskapen opparbeidet gjennom revisjonen av årsregnskapet, om det er avdekket vesentlig feilinformasjon i årsberetningen og i tilfelle opplyse om arten av slik feilinformasjon.

Uttalelsen om bokføring (registrering og dokumentasjon) fjernes.

"30.6-beretningen" fjernes. Dvs. at det ikke lenger er krav om å avgi revisjonsberetning også der det ikke foreligger noe årsregnskap.

Du må ikke lenger opplyse i revisjonsberetningen om det er avholdt pliktig møte mellom styret og revisor.

Skriftlig kommunikasjon til styret

Den gjeldende bestemmelsen om å sende nummererte brev i nærmere bestemte tilfeller, erstattes av et mer overordnet krav om å kommunisere skriftlig til styret om alle forhold som er fremkommet ved revisjonen og som styret bør gjøres kjent med for å kunne ivareta sitt ansvar og oppgaver.Dette presiseres spesielt for vesentlige mangler i foretakets interne kontroll, brudd på bokføringsreglene og andre lovkrav og avdekkede misligheter.

Den skriftlige kommunikasjonen skal nummereres, men brevformen er ikke lenger et krav. 

Revisor skal angi i den skriftlige kommunikasjonen hva forholdet gjelder og hvilke konsekvenser det vil ha for revisjonen hvis forholdet ikke følges opp. Revisor skal se etter at de kommuniserte forholdene er behandlet i styret. 

Uavhengighet – kretsen av nærstående reduseres

Etter ny lov begrenses kretsen av nærstående til personer i samme husstand – ektefelle/samboer og hjemmeboende barn. Det gjør det enklere å holde oversikt over om det eksisterer forbindelser mellom klienten og nærstående av deg selv og andre partnere i firmaet. Etter gjeldende lov må du holde oversikt over en vid krets av nærstående, inkludert søsken, voksne barn og svogere/svigerinner.

Uavhengighet – andre endringer

Hvis ditt firma har levert internrevisjon til en klient, kan du ikke påta deg revisjonsoppdraget for samme klient før det har gått ett år (avkjølingsperiode). 

Du kan ikke tiltre en ledende stilling hos en tidligere revisjonsklient, før det har gått minst ett år siden du var oppdragsansvarlig revisor eller medarbeider på oppdraget.

Kravene til å vurdere og dokumentere uavhengigheten tydeliggjøres i den nye loven. Loven introduserer systemet med «trusler og forholdsregler». Hvis det er tvil om uavhengigheten, må du iverksette tiltak for å sikre uavhengigheten.

Oppdrag om revisorbekreftelser (attestasjonsoppdrag)

Den nye loven definerer hva som skal regnes som en «revisorbekreftelse» og presiserer revisors plikter ved utførelsen av slike oppdrag.

Oppdrag om revisorbekreftelser skal utføres og dokumenteres i samsvar med god revisjonsskikk. Oppdraget skal utføres med profesjonell skepsis. Oppdragsdokumentasjon skal oppbevares i fem år etter at revisorbekreftelsen er avgitt. De overordnende kravene til uavhengighet gjelder tilsvarende for oppdrag om revisorbekreftelser, men ikke alle detaljreglene.

Oppbevaringstid på oppdragsdokumentasjonen

Oppbevaringstiden for oppdragsdokumentasjon reduseres fra ti til fem år. Det gjelder også skriftlig kommunikasjon med styret.

Revisjonsvirksomhet i enkeltpersonforetak

Du kan fortsatt drive virksomheten din i enkeltpersonforetak. Rammene for dette er i stor grad de samme som i dag, men det gjøres noen endringer:

  • Betegnelsen «revisjonsforetak» innføres i loven. Revisjonsforetak omfatter både revisjonsselskaper og godkjente revisorer som utfører lovfestet revisjon i eget navn (enkeltpersonforetak). Dette skal gjøre skillet tydeligere mellom reguleringen på foretaksnivå og reguleringen på personnivå.
  • Du må oppfylle krav til kvalitetsstyring og risikostyring.
  • Hvis du ikke har gjort det før, må du registrere enkeltpersonforetaket i Foretaksregisteret.

Sanksjoner – overtredelsesgebyr og ledelseskarantene

Finanstilsynet får mulighet til å sanksjonere brudd på revisorloven med overtredelsesgebyr (bøter) og ledelseskarantene (forbud mot å ha ledende stilling i revisjonsselskap i inntil tre år).

Finanstilsynet kan ilegge en godkjent revisor et overtredelsesgebyr på inntil fem millioner kroner og et revisjonsselskap et gebyr på inntil 10 millioner kroner eller 2 pst. av omsetningen.