Godkjent revisor – hva betyr ny revisorlov for meg?

Fra 105 til 120 timer etterutdanning for alle. Fleksibel fagsammensetning - timekrav i enkeltfag bortfaller. Mulig å deponere godkjenningen. Registrerte revisorer blir statsautoriserte revisorer.

Publisert:

Revisortittelen

Dagens registrerte revisorer får ved ny lov tittelen statsautorisert revisor. 

Du må ta 120 timer etterutdanning over tre år

Det totale antallet etterutdanningstimer som kreves for å beholde revisorgodkjenningen, øker fra 105 til 120 timer for hver treårsperiode.

Hvis du ikke er oppdragsansvarlig revisor, må du oppfylle kravene til etterutdanning innen det tredje årsskiftet etter at loven trer i kraft og uansett før du kan påta deg oppdragsansvar. Hvis du ikke innen fristen har sendt dokumentasjon til Finanstilsynet om at ettertudanningskravet er oppfylt, blir revisorgodkjenningen deponert. 

Du velger i stor utstrekning selv hvilke emner du vil ta etterutdanning i

Du kan fritt velge emner for etterutdanning, så lenge etterutdanningen er innenfor fagkretsen for en mastergrad i regnskap og revisjon eller en mastergrad i økonomi og administrasjon. Det stilles ikke lenger krav om et visst antall timer etterutdanning innenfor enkeltemner.

I tillegg til totalt antall timer må du nå kun passe på at du har «tilstrekkelig» etterutdanning innenfor kjerneemnene for revisjon (finansregnskap, revisjon, verdsettelse og analyse, skatte- og avgiftsrett og foretaksrett).

Etterutdanning kan være mer enn kurs

Andre former for strukturert opplæring enn kurs godtas. Det kan for eksempel være tilrettelagte opplæringsopplegg med oppgaveløsning.

Undervisning, utarbeidelse av undervisningsopplegg, artikler og annet fagstoff, deltakelse i fagteknisk utvalgsarbeid, sensur ved eksamen og likeverdig aktivitet innenfor fagkretsen godkjennes med inntil 30 timer.

Du må oppfylle kravene til etterutdanning selv om du ikke er en praktiserende revisor

Alle godkjente revisorer må oppfylle kravene til etterutdanning. Det gjelder selv om du ikke har oppdragsansvar. Hvis du ikke har oppdragsansvar, kan du velge å deponere godkjenningen.

Du behøver ikke å søke om revisorregisternummer (ansvarlig revisor) for å ha oppdragsansvar

Etter den nye loven kan alle godkjente revisorer ha oppdragsansvar. Du må ikke lenger søke Finanstilsynet om å bli registrert som ansvarlig revisor.

Du kan deponere godkjenningen hvis du ikke har oppdragsansvar

Deponering betyr at du frivillig sier fra deg revisorgodkjenningen, og at du senere kan aktivere godkjenningen med en forenklet søknadsbehandling i Finanstilsynet.

Med deponert godkjenning kan du ikke bruke revisortittelen. Du behøver ikke å oppfylle kravene til etterutdanning. Du fortsetter som fullverdig medlem av Revisorforeningen.

Vilkår om å være skikket

Det innføres et vilkår om å være skikket for å få og beholde godkjenningen. En revisor kan ikke ha «utvist en atferd som gir grunn til å anta at vedkommende ikke kan utøve yrket på en forsvarlig måte». Dette er en skjerping av det gjeldende vandelskravet og de gjeldende vilkårene for tilbakekall av godkjenningen.