Statsautorisert revisor – hva betyr ny revisorlov for meg?

Fra 105 til 120 timer etterutdanning for alle. Fleksibel fagsammensetning - timekrav i enkeltfag bortfaller. Mulig å deponere godkjenningen. Registrerte revisorer blir statsautoriserte revisorer.

Publisert:

Revisortittelen

Registrerte revisorer fikk ved ny lov tittelen statsautorisert revisor. 

Du må ta 120 timer etterutdanning over tre år

Det totale antallet etterutdanningstimer som kreves for å beholde revisorgodkjenningen, er økt fra 105 til 120 timer for hver treårsperiode. Hvis du er oppdragsansvarlig revisor, eller er registrert med revisorregisternummer i Finanstilsynets virksomhetsregister, må du innen utløpet av 2021 ha fullført 120 timer etterutdanning for perioden 2019 – 2021.

Hvis du ikke er oppdragsansvarlig revisor, må du oppfylle kravene til etterutdanning innen det tredje årsskiftet etter at loven trer i kraft og uansett før du kan påta deg oppdragsansvar. Hvis du ikke innen fristen har sendt dokumentasjon til Finanstilsynet om at etterutdanningskravet er oppfylt, blir revisorgodkjenningen deponert. 

Du velger i stor utstrekning selv hvilke emner du vil ta etterutdanning i

Du kan fritt velge emner for etterutdanning, så lenge etterutdanningen er innenfor fagkretsen for en mastergrad i regnskap og revisjon. Det stilles ikke lenger krav om et visst antall timer etterutdanning innenfor enkeltemner.

I tillegg til totalt antall timer må du imidlertid passe på at du har «tilstrekkelig» etterutdanning innenfor kjerneemnene for revisjon (finansregnskap, revisjon, verdsettelse og analyse, skatte- og avgiftsrett og foretaksrett).

Etterutdanning kan være mer enn kurs

Andre former for strukturert opplæring enn kurs godtas. Det kan for eksempel være tilrettelagte opplæringsopplegg med oppgaveløsning.

Undervisning, utarbeidelse av undervisningsopplegg, artikler og annet fagstoff, deltakelse i fagteknisk utvalgsarbeid, sensur ved eksamen og likeverdig aktivitet innenfor fagkretsen godkjennes med inntil 30 timer i en treårsperiode.

Du må oppfylle kravene til etterutdanning selv om du ikke er en praktiserende revisor

Alle statsautoriserte revisorer må oppfylle kravene til etterutdanning. Det gjelder selv om du ikke har oppdragsansvar. Hvis du ikke har oppdragsansvar, kan du velge å deponere godkjenningen.

Søknad om revisorregisternummer (ansvarlig revisor)

Statsautoriserte revisorer som ved lovens ikrafttredelse ikke er oppført med revisorregisternummer i Revisorregisteret til Finanstilsynet (ansvarlig revisor), må innen utløpet av 2023 dokumentere at etterutdanningskravet er oppfylt ved å sende inn Altinn-skjemaet KRT 1019. Du har ikke rett til å være ansvarlig for revisjonsoppdrag eller avgi revisorbekreftelser, før du har dokumentert etterutdanningen overfor Finanstilsynet. 

Hvis du ikke dokumenterer etterutdanningen innen denne fristen, vil revisorgodkjenningen bli deponert automatisk. Da kan du ikke lenger bruke revisortittelen.

Statsautoriserte revisorer som ved lovens ikrafttredelse er oppført med revisorregisternummer i Revisorregisteret (ansvarlig revisor), beholder revisorregisternummeret etter den nye loven. Alle revisorer som får godkjenning etter den nye loven, blir tildelt revisorregisternummer. Du må ikke lenger søke Finanstilsynet særskilt om å bli registrert som ansvarlig revisor.

Du kan deponere godkjenningen hvis du ikke har oppdragsansvar

Deponering betyr at du frivillig sier fra deg revisorgodkjenningen, og at du senere kan aktivere godkjenningen med en forenklet søknadsbehandling i Finanstilsynet.

Med deponert godkjenning kan du ikke bruke revisortittelen. Du behøver ikke å oppfylle kravene til etterutdanning. Du fortsetter som fullverdig medlem av Revisorforeningen.

Vilkår om å være skikket

Det innføres et vilkår om å være skikket for å få og beholde godkjenningen. En revisor kan ikke ha «utvist en atferd som gir grunn til å anta at vedkommende ikke kan utøve yrket på en forsvarlig måte». Dette er en skjerping av det gjeldende vandelskravet og de gjeldende vilkårene for tilbakekall av godkjenningen.