Finanstilsynet har oppdatert omtalen av revisors etterutdanningskrav

Etter at du har fått godkjenning som statsautorisert revisor, må du oppfylle lovkravene til skikkethet og etterutdanning til enhver tid for å beholde godkjenningen.

Publisert:

Finanstilsynet publiserte 24. februar en utfyllende artikkel om kravet til løpende etterutdanning og dokumentasjon av etterutdanningen i nåværende revisorlov § 5-1.

Må søke Finanstilsynet hvis du ikke har revisorregisternummer og vil fortsette å kalle deg statsautorisert revisor i 2024

Vi minner om at dersom du ikke har revisorregisternummer, må du søke Finanstilsynet om revisorregisternummer innen utgangen av 2023 for å kunne fortsette å bruke tittelen statsautorisert revisor når vi passerer årsskiftet. Du må ved søknaden dokumentere minst 120 etterutdanningstimer for siste treårsperiode. Treårsperioden er enten de tre foregående kalenderårene, eller inneværende år og de to foregående kalenderårene. 

Unntak fra kravet til dokumentasjon av etterutdanningen ved innsendelse av søknad om revisorregisternummer: Hvis du avla siste nødvendige eksamen i revisorutdanningen i 2019 trenger du ikke å sende inn dokumentasjon av etterutdanningstimer, men Finanstilsynet forutsetter at du oppfyller etterutdanningskravet innen utgangen av 2023.   

Hvordan vite om du har revisorregisternummer?

Er du usikker på om du er revisor med eller uten revisorregisternummer? Det finner du ut om du søker på navnet ditt i Finanstilsynets virksomhetsregister.

Finanstilsynets virksomhetsregister.png

Hva skjer hvis du ikke søker Finanstilsynet om revisorregisternummer innen utgangen av 2023?

Hvis du som mangler revisorregisternummer ikke søker Finanstilsynet innen utgangen av 2023, blir tittelen din automatisk deponert. Det innebærer at i mellomperioden kan du ikke bruke tittelen statsautorisert revisor, men du kan søke om å få tittelen igjen på et senere tidspunkt. Kravene som stilles til søknad og dokumentasjon ved søknad om godkjenning etter deponering er tilsvarende som ved søknad om revisorregisternummer.

Du som har fått godkjenning som statsautorisert revisor etter 1.1.2021

Kravene til etterutdanning skal første gang være oppfylt fra og med det fjerde årsskiftet etter at du fikk godkjenning som statsautorisert revisor, jf. revisorloven § 5-1 tredje ledd. Det betyr at hvis du fikk godkjenning som statsautorisert revisor i løpet av 2021, må etterutdanningskravet første gang være oppfylt fra og med 1. januar 2025. Fiananstilsynet har lagt til grunn at i den første perioden med etterutdanning kan revisor medregne etterutdanningstimer gjennomført i godkjenningsåret, dvs. 2021-2024 i vårt eksempel.

Du som skal søke om godkjenning som statsautorisert revisor og har eldre utdanning

Hvis siste eksamen i revisorutdanningen er avlagt for mer enn fem kalenderår siden, må søkere som skal bli statsautorisert revisor dokumentere 120 etterutdanningstimer for de tre siste kalenderårene eller for inneværende og de to siste kalenderårene.

I denne sammenheng er etterutdanningstimene et konsesjonsvilkår, som må være oppfylt på søknadstidspunktet. Det er ikke adgang til dispensasjon fra dette vilkåret.

Du som ikke praktiserer som revisor

Dersom du ikke praktiserer som revisor, og ikke ønsker å oppfylle kravet til løpende etterutdanning for å kunne bruke tittelen statsautorisert revisor, kan du deponere tittelen din. Dette skjer automatisk dersom du ikke har revisorregisternummer og ikke søker Finanstilsynet om revisorregisternummer innen 31.12.2023.

Deponering betyr at du frivillig sier fra deg revisorgodkjenningen, og at du senere kan aktivere godkjenningen med en forenklet søknadsbehandling i Finanstilsynet.

Med deponert godkjenning kan du ikke bruke revisortittelen. Du behøver ikke å oppfylle kravene til etterutdanning. Du fortsetter som fullverdig medlem av Revisorforeningen.

Dersom du har revisorregisternummer må du selv melde fra til Finanstilsynet dersom du ønsker å deponere tittelen din. Du skal bruke Altinn-skjemaet KRT-1031 til dette.