Krig i Ukraina: Hva du må vite som revisor

Norske revisorer fordømmer det brutale angrepet på Ukraina. Her finner du oppdatert informasjon og råd om hva du som revisor bør foreta deg i denne krevende situasjonen.

Publisert:

Profesjonelle og etiske konsekvenser

Myndighetene innfører sanksjoner mot Russland og Hviterussland. En rekke bedrifter påvirkes på ulike måter av krigen. Revisorene må aktivt vurdere konsekvensene for seg selv og bedriftene, både profesjonelt og etisk. 

Revisjonstjenester til selskaper kontrollert av personer på sanksjonslisten

Finanstilsynet har avklart at frysbestemmelsene i sanksjonsregimet er til hinder for å levere revisjon til selskaper som er eiet eller kontrollert av listeførte personer eller selskaper. 

Forbud mot å revidere russiske selskaper

Det gjelder også et forbud mot å yte tjenester innenfor revisjon, bokføring, skatterådgivning eller forretnings- og ledelsesrådgivning for juridiske personer etablert i Russland. Se sanksjonsforskriften § 19c. Dette forbudet omfatter ikke norske selskaper med en eiermessig eller annen tilknytning til Russland. Vi antar derfor at forbudet har liten praktisk betydning for norske revisorer ved siden av frysbestemmelsene. Det er likevel viktig å være klar over forbudet.

Sanksjoner mot Russland og Hviterussland

Revisor har en viktig rolle i å følge opp at sanksjonsregimet etterleves og hjelpe virksomhetene som rammes med å håndtere konsekvensene. 

Sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven

Krigen i Ukraina medfører nye risikoer knyttet til hvtivasking og terrorfinansiering. Revisorer må være kjent med sanksjonsregimet. Revisor være oppmerksom på indikasjoner på hvitvasking av utbytte som følge av brudd på sanksjonsregimet og vurdere behovet for fornyet risikovurdering av enkelte klienter. Revisor må og holde oversikt over sanksjonslistene og reelle rettighetshavere i egen portefølje. 

Et forhold som omfattes av sanksjonsregelverket vil ikke nødvendigvis også omfattes av undersøkelses og rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven, men det er en viktig kobling gjennom den kartleggingen av reelle rettighetshavere som kreves etter hvitvaskingsloven. Kundetiltakene må brukes for å avklare om klienten er eiet eller kontrollert av noen som er på sanksjonslisten.  

Økokrim har publisert veiledning om sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven. De sier blant annet:

"I tillegg til at situasjonen berører finansinstitusjonene, ønsker EFE [Enheten for finansiell etterretning] også særlig å oppfordre advokater, revisorer, eiendomsmeglere og verdipapirforetak til økt overvåkenhet og undersøkelser. Tjenestene som disse aktørene leverer og er knyttet til vil i en rekke tilfeller kunne være forhold eller transaksjoner som er meget kapitalintensive, jf. tilretteleggelse og oppkjøp av selskaper, omsetning av næringseiendommer og store formuesoverføringer ved bruk av verdipapirer m.m. Dette stiller særlige krav til god kjennskap om kunden og reelt eierskap.

EFE har derfor utarbeidet en indikatorliste vedrørende omgåelse av sanksjoner og utenlandsk eierskap i norsk eiendom."

Økokrim har også utarbeidet en indikatorliste vedrørende omgåelse av sanksjoner og utenlandsk eierskap i norsk eiendom. Innloggede medlemmer kan laste ned indikatorlisten her.

Økokrim anbefaler videre at revisorer og andre rapporteringspliktige gjør seg godt kjent med veilederen Veiledning om frysbestemmelsene.

Regnskap og selskapsrapportering

Krigen i Ukraina kan gi usikkerhet om fortsatt drift for bedrifter som er eksponert for sanksjonene mot Russland og Hviterussland, konsekvenser av krigshandlingene eller på andre måter. Det kan være behov for å gi informasjon i årsberetningen. 

Informasjon fra Accountancy Europe

Den europeiske revisorforeningen Accountancy Europe har gitt god informasjon på sine nettsider om konsevensene for revisorene av krigen i Ukraina (engelsk).

Kontakt oss

Som medlem i Revisorforeningen, kan du kontakte oss direkte med dine spørsmål om sanksjonsregimet og andre konsekvenser angrepet på Ukraina kan få for deg som revisor.

Espen

Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
413 23 438 [email protected]