Etiske regler for revisorer

Revisorforeningens medlemmer forutsettes å etterleve det internasjonale etiske regelverket for revisorer innenfor rammen av norsk lovgivning.

Det internasjonale etiske regelverket

Det internasjonale etiske regelverket for revisorer (Code of Ethics) gir veiledning for etterlevelse av de grunnleggende etiske prinsippene: Integritet. Objektivitet. Faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet. Konfidensialitet. Profesjonell atferd.

Veiledning og støtte ved anvendelsen av revisorloven

Det internasjonale etiske regelverket for revisorer gir supplerende veiledning og støtte til revisor ved anvendelsen av revisorlovgivningen. Utenfor det loven dekker, gir det internasjonale etiske regelverket veiledning og støtte for hvordan en revisor bør håndtere trusler mot sin objektivitet og integritet.

Revisorforeningen og IFAC

Etter foreningens vedtekter er medlemmene forpliktet til å overholde etiske standarder i utøvelsen av sitt yrke. Gjennom medlemskapet i the International Federation of Accountants (IFAC) skal Revisorforeningen arbeide for at det internasjonale etiske regelverket for revisorer blir gjennomført i Norge.