DnRs regler om etikk

DnRs regler om etikk gir generell veiledning for etterlevelse av alle de grunnleggende etiske prinsippene: integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, konfidensialitet og profesjonell atferd.

Gjelder for alle DnR-medlemmer

DnRs regler om etikk er inndelt i tre deler. Del A er en generell del som gjelder alle medlemmer, del B gjelder medlemmer som er praktiserende revisorer og del C gjelder medlemmer i annen virksomhet enn revisjon. 

Utfyller revisorloven

Revisorlovens bestemmelser går foran foreningens regler. DnRs regler om etikk gir utfyllende veiledning. Revisorloven regulerer stort sett ikke virksomheten til revisorer i annen virksomhet enn revisjon. For disse blir veiledningen i DnRs regler om etikk mer sentral.