Kontantstøtten for næringslivet: Regjeringen vil videreføre ordningen ut august

Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars, april og mai måned. 29.5: Regjeringen vil videreføre ordningen for juni, juli og august måned.

Publisert:

Tilskuddet fastsettes ut fra hvor stor omsetningssvikten har vært og gir kompensasjon for en andel av foretakets faste uunngåelige kostnader. Kompensasjonsordningen gjelder per i dag for mars, april og mai.

Det søkes digitalt i søknadsportalen kompensasjonsordning.no. Det søkes etterskuddsvis for hver måned.

De fleste søknader vil bli behandlet automatisk, og da vil pengene bli utbetalt til konto i løpet av få dager. Noen søknader må behandles manuelt, og da vil det kunne ta inntil tre uker før pengene kan utbetales.

Regelverket for ordningen er fastsatt i:

finner du avklaringer fra Skatteetaten om praktiseringen av regelverket. Her finner du våre svar på en del andre spørsmål om regelverket .

29.5: Forlengelse av ordningen ut august

Regjeringen foreslår i en proposisjon til Stortinget 29. mai at kompensasjonsordningen forlenges til august i en nedtrappet form.

 • Støttefaktoren foreslås nedjustert til 0,7 i juni og juli og 0,5 i august. For mars, april og mai er støttefaktoren 0,9 for foretak som er pålagt stengt av staten og 0,8 for andre foretak 
 • Det maksimale støttebeløpet foreslås nedjustert til 70 mill. kroner i juni og juli, og videre ned til 50 mill. kroner i august. Maksbeløpet for mars, april og mai er 80 mill. kroner.

Kostnadsanslaget for kompensasjonsordningen er justert ned fra 10–20 mrd. kroner per måned til 10–20 mrd. kroner samlet for de tre månedene mars, april og mai. For månedene juni, juli og august anslås støtten å utgjøre 5–10 mrd. kroner samlet.

29.5: Beregningsmodell for sesongbedrifter

Regjeringen varsler i Prop. 127 S at det vil innføres en egen beregningsmodell for sesongbedrifter. Innholdet i denne er identisk med det som er varslet tidligere

For foretak som har mer enn 80 pst. av sin omsetning i løpet av 6 sammenhengende måneder, vil beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp bli endret slik at faste, uunngåelige kostnader blir skalert med en sesongfaktor. Sesongfaktoren vil være omsetning i samme måned i fjor som andel av omsetningen i hele fjoråret, multiplisert med 12.

Sesongbedrifter er i denne sammenheng definert som foretak som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse, for eksempel restauranten midt i alpinbakken.

I tillegg forberedes en særlig støtteordning til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter. Ordningen skal utredes og konkretiseres nærmere før den kan iverksettes.

Endringer i ordningen fastsatt 15. mai

15. mai ble det fastsatt en del endringer i kompensasjonsordningen. Disse gjelder i hovedsak for søknader for april og mai.

Hvem kan søke om tilskudd?

Foretak som er skattepliktige til Norge og som har hatt en nedgang i omsetningen på minst 30 prosent (20 prosent i mars) sammenlignet med hva som ville vært en normal omsetning for den aktuelle måneden.

Revisor kan sende søknaden på vegne av bedriften, i tillegg til daglig leder, styreleder, innehaver, og regnskapsører.

Foretak som ikke kan søke om tilskudd i ordningen

 • Foretak i finansnæringen
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
 • Olje- og gassutvinning
 • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
 • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • Foretak som er under konkursbehandling

Forberedelse av søknad

På kompensasjonsordning.no er det gitt veiledning om hva du må finne frem før du søker.

Det viktigste er faste uunngåelige kostnader (se nedenfor) og følgende tall for omsetningen:

Tall for måneden du søker tilskudd

 • Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd
 • Omsetning for måneden du søker tilskudd

Tall for disse tidligere periodene

 • Omsetning for tilsvarende måned i 2019
 • Omsetning for januar og februar 2019
 • Omsetning for januar og februar 2020

Hvordan beregnes tilskuddet?

 • Foretak som er stengt av staten, vil få kompensert inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Et foretak anses å være stengt av staten når minst 50 prosent av foretakets omsetning i januar og februar 2020 kom fra slik virksomhet. Tilskuddet beregnes slik:
  Prosentvis nedgang i omsetningen x faste uunngåelige kostnader i måneden x justeringsfaktor på 0,9
 • Øvrige foretak med betydelig omsetningssvikt vil få kompensert inntil 80 prosent av faste uunngåelige kostnader fratrukket en egenandel. Tilskuddet beregnes slik:
  Prosentvis nedgang i omsetning x (faste uunngåelige kostnader i måneden – egenandel på 5 000 kroner*) x justeringsfaktor på 0,8

* Egenandelen er 10 000 kroner for mars.

Nedgang i omsetning beregnes ved å sammenligne faktisk omsetning i den måneden det søkes om tilskudd for med en beregnet normalomsetning for samme måned.

Beregnet normalomsetning settes til omsetningen i samme måned i 2019 justert med foretakets prosentvise endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Beregnet normalomsetning for april og mai kan ikke justeres opp til mer enn fem ganger faktisk omsetning i tilsvarende måned i 2019. Det er ikke nødvendig å justere normalomsetningen ned med mer enn 20 prosent for april og mai.

Foretak som er etablert i eller etter den måneden i 2019 som tilsvarer søknadsmåneden, skal beregne omsetningsfallet ved å sammenligne snittet av omsetningen i januar og februar 2020 med omsetningen i søknadsmåneden. Det samme gjelder hvis foretaket først fikk omsetning etter den måneden i 2019 som tilsvarer søknadsmåneden. 

Søkere som på bakgrunn av omstrukturering av foretaket ikke kan finne den relevante omsetningen for ett år siden til sammenligningen, skal også beregne omsetningsfallet på denne måten.

Hva anses som faste uunngåelige kostnader?

Utgangspunktet er kostnader som kan føres på følgende poster i næringsoppgaven:

6300      Leie lokale
6310      I Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
6340      Lys, varme
6395      Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
6400      Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
6700      Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
6995      Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
7040      Forsikring og avgifter på transportmidler
7490      Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
7500      Forsikringspremie
             Netto rentekostnad. For april og mai kan bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for det aktuelle lånet tas med
             Særskilte kostnader til pass og stell av dyr*

Kostnader som kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven, men som av ulike grunner er ført på andre poster, kan også tas med i søknaden.

Kostnader som varierer med aktivitetsnivået, kan ikke tas med i søknaden. Det vil si kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv. 

Kostnader som følge av avtale, som er inngått eller økt utover normal prisjustering etter 1. mars 2020, regnes ikke som faste og uunngåelige, unntatt kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon. 

Del av leiekostnad som gjelder tilleggstjenester i form av service, bemanning mv. tas ikke med.

Faste uunngåelige kostnader skal tilordnes jevnt over perioden de påløper.

* Nødvendige lønnskostnader til dyrestell og nødvendige kostnader til fôr og veterinær, kan tas med dersom foretaket omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten og som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning.

Maksimalt tilskudd

Det er satt to grenser for utbetaling av tilskudd per måned. Beregnet kompensasjon opp til 30 millioner kroner utbetales 100 prosent. Beregnet kompensasjon over 30 millioner kroner avkortes med 50 prosent. Det gis maksimalt 80 millioner kroner per måned i tilskudd (absolutt tak).  

Avkortning av tilskuddet

Tilskudd kan ikke overstige foretakets beregnede omsetningsfall, målt i kroner (forskriften § 3-1 fjerde ledd)

Foretak som gikk med underskudd i 2019 kan få tilskuddet avkortet. Tilskuddet kan ikke overstige (forskriften § 3-1 femte ledd):

Prosentvis nedgang i omsetningen x (faste uunngåelige kostnader fratrukket 1/12 av underskuddet). Underskuddet = negativt ordinært resultat før skattekostnad i 2019-regnskapet

Dette gjelder likevel ikke hvis foretaket, ved opplysninger bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører, kan dokumentere at det i januar og februar 2020 hadde et positivt ordinært resultat før skattekostnad (ev. et relativt lavere underskudd). 

Minstebeløp til utbetaling

Beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke.

Kompensasjon for sesongbedrifter

Regjeringen vil tilpasse kompensasjonsordningen bedre til sesongbedrifter. Fra og med mai vil beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter bli endret. Faste uunngåelige kostnader blir skalert med en «sesongfaktor».

Foretak som dette er aktuelt for, kan søke på samme måte som andre. Det blir mulig å korrigere dette i en senere søknad.

Bekreftelse av innholdet i søknaden fra en revisor eller regnskapsfører

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Søker skal uansett legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020.

Ettersom revisor uansett vil måtte revidere regnskapspostene, inklusive kompensasjonsbeløpet i den ordinære revisjonen, anbefales det å bistå klientene med beregningen av omsetningsnedgangen og i vurderingen av hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon før søknaden sendes.

Søknadsfrist

Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd etter ordningen er 30. juni 2020 for både mars, april og mai.

Søknad om tilskudd for mars kan tidligst sendes inn 18. eller 20 april (se ovenfor). Søknader om tilskudd for april kan tidligst sendes inn 16. mai. Søknader for mai kan tidligst sendes inn midt i juni.