Kompensasjonsordningen: Hva gjelder nå?

7.9.: Forskriftsendring - justert begrensningsregel for rentekostnader. Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars til og med august måned. Søknader for juni, juli og august må leveres innen 31. oktober. Søknadsfristen er ute for mars, april og mai, men tidligere innsendt søknad kan endres.

Publisert:

Tilskuddet fastsettes ut fra hvor stor omsetningssvikten har vært og gir kompensasjon for en andel av foretakets faste uunngåelige kostnader. Kompensasjonsordningen gjelder per i dag for mars, april og mai.

Det søkes digitalt i søknadsportalen kompensasjonsordning.no. Det søkes etterskuddsvis for hver måned. Medlemmer av Revisorforeningen kan bruke vår kontantstøttekalkulator for å bistå klienter med å beregne tilskudd og dokumentere søknaden.

De fleste søknader vil bli behandlet automatisk, og da vil pengene bli utbetalt til konto i løpet av få dager. Noen søknader må behandles manuelt, og da vil det kunne ta inntil tre uker før pengene kan utbetales.

Regelverket for ordningen er fastsatt i:

Her finner du avklaringer fra Skatteetaten om praktiseringen av regelverket

Forskriftsendring 7. september - begrensningsregelen for rentekostnader

Ved en feil ble ikke begrensningen i kvalifiserende rentekostnader til 0,75 pst. av lånebeløpet gjort gjeldende for juni, juli og august da ordningen ble forlenget til disse månedene. Dette er nå rettet med endring i forskriften, men bare med virkning for august. Kompensasjonsforskriften § 3-2 tredje ledd siste setning er endret i samsvar med dette.

Endringer i ordningen fastsatt 30. juni

Endringer i kompensasjonsforskriften fastsatt 30. juni.

Beløpsgrense for krav om bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Det er innført en grense på ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner før det er krav om å legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Revisorforeningen har helt fra ordningen ble planlagt tatt opp med myndighetene at det burde være en grense for krav om å legge frem bekreftelse.

Beløpsgrensen gjelder for bekreftelse som skal legges frem sammen med årsregnskapet for 2020 (skattemeldingen for søker som ikke er regnskapspliktig). Skatteetaten kan i alle tilfeller be om at det legges frem bekreftelse.

Det er ikke fastsatt noen tilsvarende grense for krav om bekreftelse av ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 etter forskriften § 3-1 femte ledd.

Forlengelse av ordningen ut august

I forbindelse med revidert budsjett ble det varslet at ordningen blir forlenget til ut august måned. Nå er dette fastsatt i forskriften. 

 • Støttefaktoren er satt ned til 0,7 i juni og juli og 0,5 i august for alle foretak. For mars, april og mai er støttefaktoren 0,9 for foretak som er pålagt stengt av staten og 0,8 for andre foretak
 • Egenandelen som skal trekkes fra foretakets faste uunngåelige kostnader ved beregningen av tilskuddet, er null for månedene mai - august. Egenandelen er 10 000 kroner for mars og 5 000 kroner for april.
 • Det maksimale støttebeløpet er satt ned til 70 mill. kroner i juni og juli og til 50 mill. kroner i august. Maksbeløpet for mars, april og mai er 80 mill. kroner.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er utsatt fra 30. juni til 31. juli for søknader for mars, april og mai, slik det er varslet om tidligere.

Søknadsfristen for juni, juli og august er 31. oktober. 

Andre endringer

Det er lempet på vilkåret om å ha ansatte. Det er tilstrekkelig at minst én ansatt har fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Følgende tilskudd regnes ikke som omsetning: Lønnstilskudd til foretak som tar permitterte tilbake i jobb. Tilskudd fra Innovasjon Norge for lovpålagt vedlikehold for aktører med driftstillatelse under taubaneloven og tivoliloven (når denne ordningen kommer på plass). 

Endringer i ordningen fastsatt 17. juni 

Endringer i kompensasjonsordningen fastsatt 17. juni.

Egenandelen fjernes fra og med mai måned. Egenandelen trekkes fra faste uunngåelige kostnader ved beregningen av tilskuddet (se nærmere omtale nedenfor). Egenandelen er 5 000 kroner for april og 10 000 kroner for mars. 

Sesongbedrifter (snevert definert) kan justere faste uunngåelige kostnader med en sesongfaktor, med tilbakebetaling fra mars. Sesongbedrifter som vil anvende sesongfaktor, må gjøre det for alle måneder det søkes om tilskudd for. Det må sendes ny søknad for tidligere måneder.

Det er presisert nærmere i forskriften hvilke foretak som anses stengt av staten i de enkelte månedene det søkes om tilskudd for.

Kostnadsanslaget for kompensasjonsordningen er justert ned fra 10–20 mrd. kroner per måned til 10–20 mrd. kroner samlet for de tre månedene mars, april og mai. For månedene juni, juli og august anslås støtten å utgjøre 5–10 mrd. kroner samlet.

Endringer i ordningen fastsatt 15. mai

15. mai ble det fastsatt en del endringer i kompensasjonsordningen
Egenandelen ble redusert fra 10 000 til 5 000 kroner for april og mai. Det ble også gjort en rekke endringer i regelverket, som blant annet påvirker beregningen av omsetningsfallet og bekreftelser fra revisor. 

Hvem kan søke om tilskudd?

Foretak som er skattepliktige til Norge og som har hatt en nedgang i omsetningen på minst 30 prosent (20 prosent i mars) sammenlignet med hva som ville vært en normal omsetning for den aktuelle måneden.

Revisor kan sende søknaden på vegne av bedriften, i tillegg til daglig leder, styreleder, innehaver, og regnskapsører.

Foretak som ikke kan søke om tilskudd i ordningen

 • Foretak i finansnæringen
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
 • Olje- og gassutvinning
 • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
 • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • Foretak som er under konkursbehandling

Forberedelse av søknad

På kompensasjonsordning.no er det gitt veiledning om hva du må finne frem før du søker.

Det viktigste er faste uunngåelige kostnader (se nedenfor) og følgende tall for omsetningen:

Tall for måneden du søker tilskudd

 • Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd
 • Omsetning for måneden du søker tilskudd

Tall for disse tidligere periodene

 • Omsetning for tilsvarende måned i 2019
 • Omsetning for januar og februar 2019
 • Omsetning for januar og februar 2020

Hvordan beregnes tilskuddet?

 • Foretak som er stengt av staten, vil få kompensert inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Et foretak anses å være stengt av staten når minst 50 prosent av foretakets omsetning i januar og februar 2020 kom fra slik virksomhet. Tilskuddet beregnes slik:
  Prosentvis nedgang i omsetningen x faste uunngåelige kostnader i måneden x justeringsfaktor på 0,9
 • Øvrige foretak med betydelig omsetningssvikt vil få kompensert inntil 80 prosent av faste uunngåelige kostnader fratrukket en egenandel. Tilskuddet beregnes slik:
  Prosentvis nedgang i omsetning x (faste uunngåelige kostnader i måneden – egenandel*) x justeringsfaktor på 0,8

* Egenandelen er 10 000 kroner for mars, 5 000 kroner for april og 0 kroner fra og med mai.

Nedgang i omsetning beregnes ved å sammenligne faktisk omsetning i den måneden det søkes om tilskudd for med en beregnet normalomsetning for samme måned.

Beregnet normalomsetning settes til omsetningen i samme måned i 2019 justert med foretakets prosentvise endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Beregnet normalomsetning for april og mai kan ikke justeres opp til mer enn fem ganger faktisk omsetning i tilsvarende måned i 2019. Det er ikke nødvendig å justere normalomsetningen ned med mer enn 20 prosent for april og mai.

Foretak som er etablert i eller etter den måneden i 2019 som tilsvarer søknadsmåneden, skal beregne omsetningsfallet ved å sammenligne snittet av omsetningen i januar og februar 2020 med omsetningen i søknadsmåneden. Det samme gjelder hvis foretaket først fikk omsetning etter den måneden i 2019 som tilsvarer søknadsmåneden. 

Søkere som på bakgrunn av omstrukturering av foretaket ikke kan finne den relevante omsetningen for ett år siden til sammenligningen, skal også beregne omsetningsfallet på denne måten.

Hva anses som faste uunngåelige kostnader?

Utgangspunktet er kostnader som kan føres på følgende poster i næringsoppgaven:

6300      Leie lokale
6310      I Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
6340      Lys, varme
6395      Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
6400      Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
6700      Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
6995      Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
7040      Forsikring og avgifter på transportmidler
7490      Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
7500      Forsikringspremie
              Netto rentekostnad. For april og mai kan bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for det aktuelle lånet tas med
             Særskilte kostnader til pass og stell av dyr*

Kostnader som kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven, men som av ulike grunner er ført på andre poster, kan også tas med i søknaden.

Kostnader som varierer med aktivitetsnivået, kan ikke tas med i søknaden. Det vil si kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv. 

Kostnader som følge av avtale, som er inngått eller økt utover normal prisjustering etter 1. mars 2020, regnes ikke som faste og uunngåelige, unntatt kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon. 

Del av leiekostnad som gjelder tilleggstjenester i form av service, bemanning mv. tas ikke med.

Faste uunngåelige kostnader skal tilordnes jevnt over perioden de påløper.

* Nødvendige lønnskostnader til dyrestell og nødvendige kostnader til fôr og veterinær, kan tas med dersom foretaket omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten og som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning.

Maksimalt tilskudd

Det er satt to grenser for utbetaling av tilskudd per måned. Beregnet kompensasjon opp til 30 millioner kroner utbetales 100 prosent. Beregnet kompensasjon over 30 millioner kroner avkortes med 50 prosent. Det gis maksimalt 80 millioner kroner per måned i tilskudd (absolutt tak).  

Avkortning av tilskuddet

Begrensningsregel 1

Tilskudd kan ikke overstige foretakets beregnede omsetningsfall, målt i kroner (forskriften § 3-1 fjerde ledd)

Begrensningsregel 2

Foretak som gikk med underskudd i 2019 kan få tilskuddet avkortet (forskriften § 3-1 femte ledd).

Tilskuddet kan ikke overstige X*(Y+ORFS), der

 • X er det prosentvise omsetningsfallet
 • Y er summen av faste uunngåelige kostnader
 • ORFS er månedlig gjennomsnitt av ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår. ORFS må være et negativt beløp for at det skal bli avkortning av tilskuddet.

Dersom foretaket, ved opplysninger bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører, kan dokumentere at gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 var høyere enn ORFS, kan dette erstatte ORFS.

Minstebeløp til utbetaling

Beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke.

Beregning av tilskudd for sesongbedrifter

Sesongbedrifter (snevert definert) kan beregne tilskudd etter egne regler hvor faste uunngåelige kostnader skaleres med en sesongfaktor. Disse reglene ble fastsatt 17. juni.

Foretak som vil anvende de særlige reglene for sesongbedrifter, må gjøre det for alle måneder det søkes om tilskudd for. Det må sendes ny søknad for tidligere måneder. Foretaket vil i tilfelle få etterbetalt ekstra tilskudd for de månedene det er mottatt tilskudd for tidligere. 

Bekreftelse av innholdet i søknaden fra en revisor eller regnskapsfører

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Søker skal uansett legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020. 

Bekreftelsen gis i henhold til Skattedirektoratets veiledning om revisors og autorisert regnskapsførers bekreftelse av innhold i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall.

Ettersom revisor uansett vil måtte revidere regnskapspostene, inklusive kompensasjonsbeløpet i den ordinære revisjonen, anbefales det å bistå klientene med beregningen av omsetningsnedgangen og i vurderingen av hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon før søknaden sendes.