Sesongbedrifter - beregning av tilskudd i kompensasjonsordningen

Sesongbedrifter kan beregne tilskudd i kompensasjonsordningen etter egne regler. Faste uunngåelige kostnader blir skalert med en sesongfaktor.

Publisert:

Fra 17. juni er det innført nye regler for sesongbedrifter i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall. 

Sesongbedrifter kan justere faste uunngåelige kostnader med en sesongfaktor. Sesongbedrifter som vil anvende sesongfaktor, må gjøre det for alle måneder det søkes om tilskudd for. Det må sendes ny søknad for tidligere måneder, og foretakene vil få utbetalt ekstra tilskudd som de har rett på etter de nye reglene. 

Formålet er at kompensasjonsordningen skal treffe sesongbedriftene bedre. Dette er bedrifter som tjener penger i løpet av en kort periode, som de bruker til å dekke kostnadene gjennom hele året. 

Snevre kriterier for å kunne søke som sesongbedrift

Mer enn 50 prosent av omsetningen forrige sesongår må stamme fra sesongbasert virksomhet eller fra umiddelbart tilknyttet virksomhet. Overnattingsvirksomhet anses ikke som umiddelbart tilknyttet virksomhet.

For at virksomheten skal anses som «sesongbasert», må foretaket tilby aktiviteter eller opplevelser:

 • som i det vesentlige gjennomføres utendørs, og
 • som etter sin art er sesongbasert

Foretaket må ha hatt minst 80 prosent av sin omsetning i forrige sesongår innenfor en sammenhengende seksmånedersperiode. Denne seksmånedersperioden må omfatte minst én av månedene mars, april eller mai 2019.

Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret senest den første dagen i forrige sesongår.

Sesongår:

 • Med sesongår menes foretakets regnskapsår, såfremt dette omfatter én hel sesong for foretaket.
 • Der foretakets regnskapsår ikke omfatter én hel sesong, kan foretaket i stedet bruke en annen 12-månedersperiode som omfatter en hel sesong for virksomheten.
 • Med forrige sesongår menes siste sesongår avsluttet før 1. mars 2020.

Sesongfaktor - beregning av tilskudd for sesongbedrifter

Sesongbedrifter som oppfyller kriteriene ovenfor, kan få beregnet tilskudd i kompensasjonsordningen på grunnlag av foretakets faste uunngåelige kostnader skalert med en sesongfaktor. Foretaket må i tilfelle beregne tilskuddet på denne måten for alle månedene det gis tilskudd for.

Sesongfaktoren = Omsetning i samme måned i 2019 som måneden det søkes om tilskudd for x 12, dividert med samlet omsetning i forrige sesongår.

Ved tilskuddsberegningen skal:

 • foretakets faste uunngåelige kostnader multipliseres med sesongfaktoren
 • egenandelen multipliseres med sesongfaktoren
 • maksimalt tilskudd etter forskriften § 3-1 femte ledd* multipliseres med sesongfaktoren

* Regel som begrenser tilskuddet for foretak som gikk med underskudd i forrige regnskapsår

I tillegg gjelder de øvrige vilkårene og reglene om beregning av tilskudd også for sesongbedrifter. For eksempel kravet om minst 30 prosent omsetningsfall, justeringsfaktoren på 0,8 for foretak som ikke anses stengt av staten, og at tilskuddet ikke kan overstige beregnet omsetningsfall i den aktuelle måneden.

Eksempel

Et foretak oppfyller kriteriene for å kunne søke som sesongbedrift. Foretaket omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000 kroner. Faste uunngåelige kostnader i april 2020 var 90 000 kroner. Beregnet omsetningsfall er 180 000 kroner. Foretaket anses ikke å være stengt av staten. Foretaket gikk med overskudd forrige regnskapsår.

 • Sesongfaktoren blir (200 000 / 800 000) x 12 = 3
 • Faste uunngåelige kostnader x sesongfaktoren blir 90 000 x 3 = 270 000 kroner
 • Egenandel x sesongfaktoren blir 5 000 x 3 = 15 000 kroner
 • Beregnet tilskudd før begrensning for april 2020 blir (270 000 - 15 000) x 0,8 = 204 000 kroner

Tilskudd for april 2020 blir det laveste av 204 000 kroner og beregnet omsetningsfall på 180 000 kroner = 180 000 kroner