Rapportering av konserntilknytninger

Næringsministeren Jan Christian Vestre har minnet oss om at konserner har plikt til å melde om konserntilknytningene til Enhetsregisteret. Meldeplikten gjelder uavhengig av om konsernet er unntatt konsernregnskapsplikt. Langt fra alle selskaper oppfyller denne rapporteringsplikten.

Publisert:

Næringsministeren lanserte i januar en fempunktsplan for å skape større åpenhet om aksjeeiere. Første punkt på planen er en oppfordring til selskapene om å ta en gjennomgang og sjekke at konserntilknytninger er riktig registrert i Enhetsregisteret. Innrapporteringen skjer på BR-1019 Konsernmelding

Revisor bør gjøre kunder med mangelfull eller feil registrering oppmerksom på plikten, og be om at forholdet rettes.

Hvem omfattes av plikten?

Selskaper som inngår i et konsern, eller tilhører en gruppe foretak under felles ledelse eller eierskap, har plikt til å melde om konsernforholdet til Enhetsregisteret. Det skal i så fall også gis opplysninger om eierforholdet.

  • Konsernmelding skal bare leveres hvis virksomheten inngår i konsern eller foretaksgruppe
  • Dersom morselskapet sender inn en felles konsernmelding, så trenger ikke datterselskapene å sende inn en egen konsernmelding
  • Også informasjon om utenlandsk konserntilknytning skal registreres.
  • Hvis virksomheten har et organisasjonskart som viser konsernstrukturen, kan du legge ved dette istedenfor å fylle ut skjemaet. Virksomhetens organisasjonsnummer og grunnlaget for meldeplikten (størrelse på eierandel, avtale) føres opp på organisasjonskartet eller i tilknytning til dette. 

Når skal melding sendes?

Skjemaet BR-1019 Konsernmedling skal benyttes når:

  • Det som er registrert er feil eller mangelfullt
  • Det oppstår nye konsern, for eksempel ved etablering av holdingstruktur
  • Det skjer endringer i konsernforhold eller konsernstruktur
  • Konsernforholdet er opphørt

Meldeplikten skal vurderes samtidig som selskapet fastsetter eller godkjenner årsregnskapet mv. Skjemaet skal sendes inn senest en måned senere. 

Hva er et konsernforhold?

Konsernforhold eksisterer dersom et foretak har bestemmende innflytelse i et annet foretak. Konserndefinisjonen er gitt i aksjeloven § 1-3 og regnskapsloven § 1-3. Disse tilsvarer hverandre for alle praktiske formål. Regnskapsstandarden NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap punkt 3 Kontrollbegrepet gir ytterligere veiledning om når man har å gjøre med et konsernforhold.

Hvordan skal meldingen sendes?

Skjemaet finnes bare i PDF-utgave og må enten sendes inn per post med original signatur, eller lastes opp som vedlegg i Samordnet registermelding.

Tilgang til konsernoversiktene

Konsernoversiktene i Enhetsregisteret er offentlig tilgjengelig, og kan bestilles gratis i nettbutikken på brreg.no for selskaper med konserntilknytning registrert. Ved oppslag på et selskap fremgår det på selskapets side med "Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret" under punktet "Særlige opplysninger" dersom konserntilknytning er registrert:

Eksempel konserntilknytning.png

Lovgivningen

Kravene følger av enhetsregisterloven § 6 første ledd k og enhetsregisterforskriften kapittel 2 om registrering av konsern og foretaksgrupper.