Utbytterestriksjoner ved tilskudd

Ønsker eierne å ta ut et utbytte, konsernbidrag eller lignende? Husk å sjekke om selskapet har mottatt tilskudd i ordninger med utbytterestriksjoner eller utbytteforbud.

Publisert:

Tilskudd fra kompensasjonsordning 4 (tilskuddsperioden november 2021 til februar 2022) må tilbakebetales før foretaket vedtar eller utbetaler utbytte, utdelinger eller visse andre disposisjoner innen utgangen av 2023. 

Foretak som har fått tilskudd fra kompensasjonsordningen for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer (tilskuddsperiode november 2021 til februar 2022) har forbud mot å vedta eller utbetale utbytte eller foreta andre disposisjoner som krever utbyttegrunnlag. Forbudet gjelder fra forskriften tråde i kraft 8. mars 2022 til og med 31. desember 2022. Dersom det foretas disposisjoner i strid med bestemmelsen, kan hele den mottatte kompensasjonen bli krevd tilbake.

Dette er ingen uttømmende liste. For å unngå uheldige økonomiske konsekvenser, er det viktig at foretakene har god oversikt over betingelsene i den enkelte ordning, og følger opp at betingelser overholdes. Dette fordrer også innsikt i regelverket (lov- og forskriftsbestemmelser mv.) og tilskuddsvedtaket (tilskuddsbrevet) for tilskuddene foretaket har mottatt.