Husk rapportering til registeret for offentlig støtte innen 1. desember

De som har fått innvilget fritak, eller reduksjon av avgifter og direkte skatt over 500 000 euro i 2022, skal rapportere dette til Skatteetaten innen 1. desember 2023.

Publisert:

For støtte i form av differensiert arbeidsgiveravgift er grensen 100 000 euro.

Registeret for offentlig støtte

For å sikre kontroll og transparens av tildeling av offentlig støtte er Norge gjennom EØS-avtalen forpliktet til å ha et nasjonalt register for offentlig støtte der tildelinger over 500 000 euro skal publiseres og være åpen for innsyn. Formålet med registeret er å skape åpenhet rundt offentlig støtte, og slik sikre et konkurransedyktig indre marked. Registeret administreres av Brønnøysundregistrene.

Rapportering av offentlig støtte i form av skattefordeler

For inntektsåret 2022 skal de som har fått innvilget fritak eller reduksjon av avgifter og direkte skatt over 500 000 euro rapportere dette til Skatteetaten innen 1. desember 2023. Terskelen for å rapportere støtte i form av differensiert arbeidsgiveravgift er 100 000 euro. Valutakursen for beregning av tildelt støtte i 2022 var kr 9.9703. Merk at man må vurdere all støtte til alle foretak i et konsern for å se om støttetildelingen er rapporteringspliktig.

For å finne tildelt støtte må du beregne differansen mellom skatte- og/eller avgiftsfordelen som er gitt, mot den generelle satsen som ville påløpt uten støtten.

Kun foretak som driver økonomisk aktivitet skal levere skjemaet. Statlige og kommunale foretak som ikke driver økonomisk aktivitet, har ikke rapporteringsplikt.

Registrering må gjøres elektronisk via Altinn-skjema RF-1354 Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger.