Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Skatt

 • Vurderer å legge Altinn under Difi

  Regjeringen vurderer Altinns fremtidige plassering. Et av alternativene er flytting ut fra Brønnøysundregistrene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

  04.12.2018

 • De nye reglene om rabatter i arbeidsforhold

  Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om forståelsen av de nye reglene for rabatter i arbeidsforhold, herunder personalrabatter og de pliktene arbeidsgiver har.

  16.11.2018

 • Statsbudsjettet 2019

  Skattesatsen reduseres til 22 % for både personer og selskaper. Ellers er det få overraskelser i statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 2018.

  08.10.2018

 • Ytterligere forslag til forenklinger

  Den første uken av september overleverte vi Revisorforeningens topp ti forenklingsforslag til næringsministeren. Vi ble også bedt om å oversende ytterligere forenklingsforslag. Disse er nå oversendt departementet.

  25.09.2018

 • Opphevelse av aksjeklasser før fisjon

  Aksjonærene kunne oppheve aksjeklassene forut for en fisjon for deretter å gjeninnføre de samme aksjeklassene etter fisjonen uten skattemessige konsekvenser.

  17.09.2018

 • Skatteetaten omorganiseres

  Skatteetaten går over til landsdekkende organisering fra 1. januar 2019. Nå vil skattekontorene bidra til å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet.

  26.08.2018

 • Konsernbidrag og egne aksjer

  Man ser bort fra datterselskapets eventuelle egne aksjer når man skal beregne om et morselskap eier mer enn 90 % av aksjene i datter.

  06.08.2018

 • Gratis teaterbilletter ble skattepliktig

  I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et teater som ville tilby de ansatte gratis billetter på teaterets forestillinger måtte innberette dette som skattepliktig lønn.

  05.07.2018

 • Evaluering av Skattefunn

  Skattefunn er evaluert på oppdrag fra Finansdepartementet. Evalueringen viser at misbruk skjer og det foreslås endringer som begrenser dette, blant annet endringer i revisors oppgaver.

  04.07.2018

 • Endringer i reiseregulativene

  Særavtalene for reiser er endret med virkning fra 22. juni 2018. Det er en del endringer det er viktig å være klar over.

  03.07.2018

 • Endringer i rederiskatteordningen

  Finansdepartementet har lagt frem et forslag til endringer i skatteloven for å følge opp ESAs vedtak om godkjenning av rederiskatteordningen.

  26.06.2018

 • Forenkling av skattereglene

  Revisorforeningen har bidratt med en rekke konkrete forslag til et forenklingsprosjekt i regi av Finansdepartementet og Skattedirektoratet.

  20.06.2018

 • Ikke skjerpet beviskrav ved belastende faktum

  Høyesterett kom til at det ikke skal anvendes et skjerpet beviskrav ved avgjørelsen av størrelsen på erstatningen til staten etter en grov skatt- og avgiftsunndragelse.

  30.05.2018

 • Ikke grunnlag for skatteamnesti

  Høyesterett kom til at vilkårene for såkalt «skatteamnesti» ikke var oppfylt for en advokat som hadde sendt anmodning til skattemyndighetene om frivillig retting.

  30.05.2018

 • Fremtidens selskapsrapportering

  Arbeidet med fremtidens selskapsrapportering har tatt et nytt steg ved at de nordiske næringsministrene startet projektet Nordic Smart Government. For Norden kan besparelsen samlet bli opp mot 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027.

  18.05.2018

 • Revidert nasjonalbudsjett 2018 - skatt

  Det varsles bl.a. vesentlige endringer i skattereglene for naturalytelser fra 2019 og en forenklet bruttoskatteordning for utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge.

  15.05.2018

 • Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

  Revisorforeningen støtter at arbeidsgiver får plikt til å lønnsrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips. Vi er imidlertid kritiske til at konsekvensene for arbeidsgiver er for dårlig utredet.

  04.05.2018

 • Sletting av klientdelegeringer

  Tidligere varslet sletting av klientdelegeringer på de gamle regnskapsfører- og revisorrollene er nå gjennomført.

  20.04.2018

 • Vi trenger dine innspill til forenklinger

  Finansdepartementet og Skattedirektoratet har gått sammen om et prosjekt for å forenkle skatte- og avgiftsreglene. Revisorforeningen er invitert til å gi innspill og ønsker gjerne hjelp fra deg som vet hvor skoen trykker.

  20.04.2018

 • Fusjon og fisjon over landegrensene

  Grenseoverskridende fusjon eller fisjon kan gjennomføres skattefritt for norske aksjonærer selv om enkeltaksjonærer i utlandet har valgt diskontinuitet.

  13.04.2018

 • EU vil skattlegge den digitale økonomien

  EU-kommisjonen har lagt frem forslag til direktiv om beskatning av den digitale økonomien. Som første trinn åpnes det for en midlertidig skatt på brutto salgsinntekter.

  22.03.2018

 • Forvaltningshonorar måtte deles opp

  Høyesterett kom til at forvaltningshonorar i private equity-bransjen måtte deles opp i en fradragsberettiget forvaltningsdel og en ikke fradragsberettiget transaksjonsdel.

  12.03.2018

 • Bitcoin - skatt og MVA

  Skattedirektoratet har kommet med en veiledning om skatte- og merverdiavgiftsmessig behandling av bitcoin og andre virtuelle valutaer.

  07.03.2018

 • Utskrift av skattemelding fra Altinn

  Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at muligheten for etterkontroll av innlevert skattemelding på Altinn nå er blitt vanskeligere.

  02.03.2018

 • Næringslivets tilgang til kapital

  Avvikling av formuesskatten er ett av forslagene fra Kapitaltilgangsutvalget for å gi næringslivet bedre tilgang på kapital.

  01.03.2018

 • Over en milliard i tvangsmulkt

  Skatteetaten ila i alt 1,018 mrd. kr. i tvangsmulkt i 2017. Av dette er 435,6 mill. kr. (42,7 %) innbetalt.

  20.02.2018

 • Skatteetaten skal tettere på transaksjonene

  Skatteetaten skal benytte de mulighetene digitalisering gir for å komme tettere på de skattepliktiges transaksjoner og innhente mer informasjon i sanntid. Samtidig må potensialet for forenklinger realiseres og tilliten til Skatteetaten opprettholdes.

  07.02.2018

 • Foreslår nye regler for tips

  Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgivere fra 2019 må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på all tips som mottas av ansatte.

  02.02.2018

 • Fusjon av kommandittselskaper

  Fusjon av kommandittselskaper kan ikke gjennomføres uten å utstede vederlagsandeler, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse.

  28.12.2017

 • Fisjon av selskap med ulike aksjeklasser

  Ved fisjon av et selskap med flere aksjeklasser der aksjene i de forskjellige aksjeklassene har ulik verdi, kan nettoverdiene i selskapet fordeles i samme forhold som aksjenes verdi.

  27.12.2017

 • SAF-T fra 2020

  Bokføringspliktige må fra 1. januar 2020 gjengi elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form SAF-T.

  24.12.2017

 • Kostgodtgjørelse fra 1. januar 2018

  Skattedirektoratet har offentliggjort forskuddssatsene for trekk- (og skattefri) kostgodtgjørelse fra 1. januar 2018, dvs. fra det blir innført delvis skatteplikt på godtgjørelsen.

  22.12.2017

 • Elbil-fordeler godkjent av ESA

  Skatte- og avgiftsfritak for el-biler er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for tre og seks nye år.

  21.12.2017

 • Sponsing av ideelle organisasjoner

  Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om skatte- og avgiftsrettslige spørsmål knyttet til sponsing av og innsamling på vegne av ideelle organisasjoner.

  27.11.2017

 • SAF-T – Statusoppdatering oktober 2017

  SAF-T (standard dataformat) vil tre i kraft 1. januar 2020. I denne saken vil vi belyse andre temaer som er vurdert av Skattedirektoratet i brev 31. august 2017 til Finansdepartementet.

  30.10.2017

 • Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav

  Fra og med 1. januar 2018 kommer det nye regler om når det kan trekkes lavere kildeskatt enn den ordinære satsen på 25 prosent på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer.

  30.10.2017

 • Gaveoverføring ble sett på som realisasjon

  Broren overførte aksjer til søsterens barn samtidig som søsteren overførte aksjer til brorens barn. Gaveoverføringene ble sett i sammenheng slik at det medførte realisasjonsbeskatning.

  07.07.2017

 • Skatteplikt ved utleie av hybler

  Utleie av hybler i et frittstående bygg ble ansett skattepliktig selv om skattyter også hadde en garasje i bygget.

  07.07.2017

 • Salg av boligeiendom eid i sameie

  En sameier kunne selge en bolig skattefritt selv om de tinglyste eierforholdene viste at boligen var eid i sameie med tre andre som ikke bodde i boligen.

  03.07.2017

 • Skattefrie selskaper

  Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om bl.a. utdelinger og konsernbidrag i skattefritt konsern, omorganiseringer og konsekvenser av at selskaper i konsernet endrer status fra skattefri til skattepliktig.

  01.06.2017

 • Vil oppheve dekning av diett etter sats

  For å oppnå forenklinger for næringslivet mener Revisorforeningen at adgangen til å dekke kostnader til kost, reise og overnatting etter sats må oppheves.

  05.04.2017

 • Presiseringer i Skatte-ABC

  Fra «Meldingen om skattefastsettingen for inntektsåret 2016», som Skattedirektoratet publiserte 21. februar 2017, er det grunn til å trekke frem enkelte punkter.

  02.03.2017

 • Søk opp varsler om tvangsmulkt

  Ved å benytte «Avansert søk» i min meldingsboks i Altinn kan man se om man har kunder som er varslet om tvangsmulkt.

  27.02.2017

 • Skatteplikt for kjendiser som deltar i realityprogrammer

  Inviterte kjendiser er skattepliktig for gevinster og premier, men skatteplikten vil trolig ikke gjelde en deltaker som selv har søkt og inntil programmet sendes var ukjent i media. Både kjendisdeltakeren og andre deltakere vil bli skattepliktig for andre utbetalinger.

  08.02.2017

 • Tap for IKEA i Høyesterett

  IKEA ble nektet fradrag for renter på et betydelig konserninternt lån etter de ulovfestede reglene om gjennomskjæring.

  24.10.2016

 • Konserninterne overføringer

  Det er nylig avgitt to uttalelser som gjelder skattefrie konserninterne overføringer mellom filialer av utenlandske selskaper.

  07.09.2016

 • Innbetalt kapital ved konvertering av fordring

  Ved konvertering av fordring settes skatteposisjonen «innbetalt kapital» lik virkelig verdi av fordringen på konverteringstidspunktet, skriver Finansdepartementet i en uttalelse.

  06.09.2016

 • Høyesterettsdom om vedlikeholdskostnader

  Fradrag for såkalt «tenkt vedlikehold» gis bare dersom den aktuelle delens funksjonelle egenskaper opprettholdes, skriver Høyesterett i en fersk dom.

  02.09.2016

 • Skatteplikt på lån fra indirekte eide selskaper

  Skatteplikten på lån fra indirekte eid selskap gjelder bare dersom selskapet er indirekte eid gjennom et deltakerlignet selskap eller der selskapene er i samme konsern etter aksjeloven.

  04.08.2016

 • Det skatterettslige rentebegrepet

  Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om hva slags kostnader som skal regnes som skattyters gjeldsrenter.

  21.03.2016

 • Virksomhetsgrensen ved utleie

  Utleie av næringslokale på til sammen 660 kvm ble ikke ansett som virksomhet, selv om skattyter i tillegg leide ut privat leilighet og hadde styreverv i næringseiendommens sameie.

  21.03.2016

 • Gevinst ved salg av fritidsbolig

  Det ble skatteplikt på halve gevinsten ved salg av en ideell halvpart av en fritidsbolig som skattyter ervervet sammen med sin tidligere samboer i 2007, men der skattyter overtok samboerens eierandel først for tre år siden.

  21.03.2016

 • Utbyttebeskatning av kapitalnedsettelse

  I en BFU kom Skattedirektoratet til at utbetaling ved innløsning av enkeltaksjer skulle anses som utbytte med plikt til å trekke kildeskatt, selv om eierforholdet mellom aksjonærene ble endret

  15.03.2016

 • Skattedirektoratet kommenterer Herculesdommen

  Også etter Hercules-dommen mener Skattedirektoratet at det kan være grunnlag for å omklassifiserer utbytte til et personlig holdingselskap som lønn til eieren dersom utbetalingen er foranlediget av eierens arbeidsinnsats.

  04.03.2016

 • Innberetning av tips

  Arbeidsgiver kan fortsatt unnlate å innberette tips til servitører selv om tips betales inn til arbeidsgiver via kort, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse til NHO Reiseliv.

  18.01.2016

 • Seier for Hercules i Høyesterett

  Det var ikke grunnlag for å beskatte suksesshonorar ("carried interest") som lønn til ledende ansatte i Private Equity-bransjen, selv om beløpet var utdelt som utbytte til deres holdingselskaper.

  17.11.2015

 • Fri kost for utenlandske pendlere

  De norske satsene for verdsettelse av fri kost for polske arbeidstakere skal benyttes selv om kostnadsnivået i Polen er vesentlig lavere enn i Norge, fastslår Høyesterett.

  16.11.2015

 • Unntak fra rentebegrensningsregelen i ANS

  Dersom långiver ved avtale frafaller sin rett til å fremme krav mot deltakerne i et ANS for långivers krav, anses ikke deltakerne å ha stilt sikkerhet for selskapets gjeld. Gjelden omfattes ikke da av rentebegrensningsregelen.

  21.10.2015

 • Tapsfradrag ved gavesalg

  I bindende forhåndsuttalelse 7/2015 kom Skattedirektoratet frem til at skattyter hadde rett til skattemessig fradrag for differansen mellom inngangsverdi og markedsverdi ved gavesalg av en kunstsamling.

  14.10.2015

 • Tilleggsskatt ved tidfestingsfeil

  Høyesterett har presisert hva som regnes som tidfestingsfeil som gir grunnlag for at tilleggsskatt bare skal beregnes av nåverdien av en skattefordel

  13.10.2015

 • Dobbeltbeskatning er ulovlig

  Høyesterett slo fast at et ligningsvedtak måtte oppheves fordi det innebar at samme inntekt ble skattlagt to ganger.

  18.09.2015

 • Betinget skattefritak

  Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon av en forretningseiendom kan reinvesteres i nytt bygg på en annen tomt.

  07.09.2015

 • Uttaksbeskatning ved overføring av gårdsbruk

  Overføring av gårdsbruk ved gave eller gavesalg med påfølgende bortforpaktning til giveren i en periode før mottakeren begynner med aktiv drift, utløser normalt uttaksbeskatning for giveren.

  01.07.2015

 • Rimelig lån i arbeidsforhold

  Ansatte i bedrifter som tilbys gunstige lån gjennom tjenestepensjonsordning i et forsikringsselskap beskattes ikke for rentefordel etter reglene om rimelige lån i arbeidsforhold.

  11.06.2015

 • Ny seier for Soler

  Høyesterett mente at Erik Soler drev personlig virksomhet ved sin aktivitet i Start Toppfotball AS. Han fikk derfor fradrag for tap ved innfrielse av en garanti på kr. 4,3 millioner som han hadde stilt.

  03.06.2015

 • Søknad om avvikende regnskapsår

  Regnskapspliktige som ikke omfattes av de konkrete unntakene i regnskapsloven § 1-7 første ledd må søke Skattedirektoratet om dispensasjon for å kunne benytte avvikende regnskapsår.

  07.05.2015

 • Høyesterettsdom om innsynsrett

  Ligningsmyndighetene hadde ikke begått en saksbehandlingsfeil i forbindelse med en skjønnsligning ved å bruke et hemmelig sammenligningsgrunnlag som skattyter ikke fikk innsyn i.

  09.04.2015

 • Omvendt mor-datterfusjon

  Finansdepartementet bekrefter at det ikke er krav til kapitalforhøyelse der morselskap fusjoneres inn i heleid datterselskap. Vederlaget til aksjonæren kan i sin helhet bestå av egne aksjer som datterselskapet erverver ved fusjonen.

  17.03.2015

 • Sakskostnader må dekkes av skattyter selv

  Høyesterett kom til at en skattyter bare kan kreve dekning fra statskassen for kostnader til å få endret et ligningsvedtak hvis det er tale om skattyterens egne kostnader

  12.03.2015

 • Ikke fradrag for tap ved ettergivelse av fordring

  Scancem International DA fikk ikke fradrag for tap ved ettergivelse av kundefordringer på 158 millioner kroner på et datterselskap der de eide 75 % av aksjene da Høyesterett mente at tapet ikke var endelig konstatert

  09.03.2015

 • Infrastrukturbidrag skal aktiveres på tomten

  I forbindelse med utbygging av Bjørvika i Oslo måtte utbyggerne betale et infrastrukturbidrag til dekning av utgifter til bygging av veier, broer, gang- og sykkelveier, kaifront med videre. Infrastrukturbidraget må aktiveres på tomten, slår Høyesterett fast i en dom.

  09.03.2015

 • Gavesalg av aksjer

  En far ønsket å gjennomføre et gavesalg av sine aksjer i F AS til sin sønns aksjeselskap (Holding AS). Skattedirektoratet kom i en bindende forhåndsuttalelse til at Far ikke skal beskattes for "gaveelementet".

  29.12.2014

 • Flere BFU om fusjon og fisjon

  Skattedirektoratet har avgitt flere interessante bindende forhåndsuttalelser om fusjon og fisjon i 2014

  29.12.2014

 • Skattefelle når renter legges til hovedstolen

  Utenfor virksomhet gis det ikke fradrag for renter som er tillagt hovedstolen dersom fordringen senere går tapt, selv om långiver har inntektsført rentene, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse.

  29.12.2014

 • Høyesterettsdom om deltakeradgang ved overdragelse av fiskefartøy

  Høyesterett kom til at aksjeselskapene også hadde ervervet deltakeradgangene når to fiskefartøy var overdratt fra to enkeltpersonforetak til deleide aksjeselskap. Det forelå derfor skattepliktig realisasjon av deltakeradgangene. Videre skulle verdien av deltakerrettighetene anses som skattepliktig formue i selskapene.

  07.11.2014

 • Vederlag ved overdragelse av fastlegeavtale er goodwill

  Roa Medisinske Senter AS fikk medhold i Høyesterett om at vederlaget som selskapet betalte for å overta retten til kommunalt basistilskudd etter fastlegeordningen ved overtakelse av legepraksis skattemessig kunne klassifiseres som avskrivbar goodwill.

  29.10.2014

 • BFU om bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise

  Skattedirektoratet har avgitt en bindende forhåndsuttalelse som gjelder bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise med overnatting der bilen også benyttes ved kjøp av mat, kjøring til trening og kino under tjenestereisen og der arbeidstakeren har med seg en passasjer.

  24.10.2014

 • Ny Høyesterettsdom om konvertible obligasjoner

  Omgjøring av en konvertibel obligasjon slik at tegningsretten skulle kunne benyttes til å kreve utstedt aksjer uavhengig av fordringen/obligasjonen ble sett på som skattepliktig realisasjon av fordringen.

  23.09.2014

 • Uttaksbeskatning og omdanning

  En virksomhet overført som gave fra far til barna kan omdannes til aksjeselskap kort tid etter overføringen uten at far må uttaksbeskattes for overføringen, slår Skattedirektoratet fast i en bindende forhåndsuttalelse.

  25.08.2014

 • Rentebegrensningsreglene i deltakerlignede selskaper

  Finansdepartementet har avgitt en uttalelse om hvordan reglene om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap skal forstås i de tilfeller et selskap med delt ansvar (DA) har tatt opp lån fra en ikke-nærstående part.

  08.07.2014

 • Endring av konsernbidrag

  Skattedirektoratet har publisert en uttalelse om adgangen til å endre konsernbidrag, bl.a. om det er begrensninger knyttet til hvilke og hvor mange selskaper endringsadgangen omfatter, om det er adgang til å endre konsernbidrag også for etterfølgende inntektsår og virkningene av fusjon eller fisjon.

  30.06.2014

 • Riktig rente på lån fra selskap til aksjonær

  Skattedirektoratet har uttalt at renten på lån fra selskap til aksjonær skal settes lik markedsrenten og ikke lik normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold, slik skatteetaten tidligere har godtatt.

  05.06.2014

 • Gevinst- og tapskonto ved konsernbrudd

  Fritatt gevinst etter en konsernintern overføring som skal beskattes dersom konserntilknytningen brytes, kan føres på gevinst- og tapskonto, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse.

  12.05.2014

 • Differensiert arbeidsgiveravgift i flere kommuner

  Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift med 31 nye kommuner. Samtidig har de nye retningslinjene for regionalstøtte flere sektorunntak enn tidligere, noe som gjør at enkelte næringer må tas ut av ordningen.

  14.03.2014

 • Fradrag for lineære avskrivninger - presiseringer

  Skatt Midt-Norge har kommet med enkelte presiseringer og avklaringer til sitt informasjonsbrev av 20. februar 2014 om fradrag for lineære avskrivninger. Bl.a. skal leietakers fradrag for påkostninger fortsatt føres på post 120 i avskrivningsskjemaet.

  12.03.2014

 • Fradrag for lineære avskrivninger

  Skatteetaten har gjennomført kontroller i virksomheter som har krevd fradrag for lineære avskrivninger og har konstatert at det foreligger en del feil og misforståelser på dette området.

  21.02.2014

 • Høyesterettsdom om aktiveringsplikt

  Letekostnader som Statoil hadde for å oppfylle leteforpliktelser på angolansk og dansk sokkel ble ikke ansett som en del av vederlaget for utvinningstillatelsene. Letekostnadene kunne derfor fradragsføres etter hvert som de påløp uten å måtte aktiveres på lete- og utvinningstillatelsene.

  17.02.2014

 • Etterbetaling fra samvirkeforetak

  Det er bare etterbetalinger som faller inn under samvirkeloven § 27 som er fradragsberettiget etter skatteloven, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse.

  14.02.2014

 • BFU - Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital

  Skattedirektoratet la i en nylig publisert bindende forhåndsuttalelse til grunn at skatteposisjonen innbetalt kapital kan overføres fra en aksjeklasse til en annen uten at det blir å anse som realisasjon. Videre ble det bekreftet at utdelt utbytte etter ombyttingen kan klassifiseres som tilbakebetaling av innbetalt kapital og dermed er skattefritt .

  14.01.2014

 • Skatteplikt for andelsvannverk

  Skattedirektoratet har 6. november 2013 avgitt en fortolkningsuttalelse om skatteplikt for andelsvannverk som nyanserer tidligere uttalelse fra 2010.

  18.11.2013