Implementering av reglene om global minimumsbeskatning (pilar 2)

Reglene skal skal sikre at store konsern betaler minst 15 prosent skatt på overskuddet sitt i alle land der de er etablert.

Publisert:

Regjeringen fremmet i statsråd 24. november 2023 lovforslag om å innføre internasjonalt omforente regler om global minimumsbeskatning. 

Reglene er utviklet i et utvidet OECD-samarbeid med over 140 land, det såkalte Inclusive Framework, som er et internasjonalt samarbeidsorgan under OECD, med over 140 medlemsland. 

I 2021 oppnådde man politisk enighet om en løsning som består av to deler, omtalt som pilarer. Pilar 2 i denne to-pilarløsningen handler om å sikre at store, flernasjonale konserner skattlegges med en effektiv skattesats på minst 15 prosent i alle land der de er etablert. Formålet er å beskytte skattegrunnlaget mot overskuddsflytting og motvirke skadelig skattekonkurranse internasjonalt.

De norske regler som skal bidra til å sikre en slik global minimumsbeskatning er tatt inn i en egen lov: Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven). Reglene gjelder fra 1. januar 2024.

Forslaget har vært på høring.

Enheter som er del av et multinasjonalt konsern med konsolidert global omsetning over 750 mill. euro i to av de siste fire årene, omfattes av reglene. Suppleringsskatteloven i Norge innebærer at også rene norske konsern omfattes. Regelverket vil kunne omfatte:

  • Flernasjonale konsern med norsk konsernspiss og minst ett selskap eller fast driftssted i et annet land
  • Mellomliggende norske morselskap, hvis utenlandsk konsernspiss er særskilt unntatt fra reglene om beregning av suppleringsskatt, eller lokalisert i land som ikke har innført skatteinkluderingsregel
  • Deleide morselskaper lokalisert i Norge med plikt til å betale andel av suppleringsskatt for underbeskattede konsernenheter
  • Norske konsernenheter av flernasjonalt konsern med utenlandsk konsernspiss
  • Helnorske konsern – konsern med norsk konsernspiss og norsk underenhet