Fordel ved syntetiske opsjoner skattlagt som arbeidsinntekt

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse tatt stilling til en ordning med syntetiske opsjoner som ble tilbudt daglig leder.

Publisert:

Saksforholdet

Daglig leder for den norske delen av et utenlandsk konsern hadde fått tilbud om å motta et finansielt instrument fra arbeidsgiver som ved innløsning skulle gi rett til et kontantvederlag som fulgte markedsutviklingen av aksjene i selskapet.

Den ansatte skulle betale et markedsmessig vederlag for instrumentet ved tegningen, verdsatt av en tredjepart etter anerkjente verdsettelsesmetoder. Instrumentet skulle gi rett til å motta et pengebeløp tre år frem i tid som tilsvarer markedsverdien av aksjene på dette tidspunktet, fratrukket 140 prosent av markedsverdien av aksjene på tildelingstidspunktet. Han skulle maksimalt kunne oppnå 385 prosent av markedsverdien ved tildeling. Hvis ansettelsesforholdet slutter tidligere, kan selskapet kjøpe instrumentet tilbake for en pris tilsvarende markedsverdien av aksjene på dette tidspunktet.

Den ansatte vil altså tape hele vederlaget betalt for instrumentet (tegningskursen) hvis markedsverdien av aksjene ved innløsning er lavere enn 140 prosent av verdien på tildelingstidspunktet.

Selskapet mente gevinsten på instrumentet skal beskattes som ordinær kapitalinntekt (22 %) når gevinsten realiseres. Videre at det ikke er noen skattepliktig lønnsfordel ved tildeling av instrumentet da det betales markedsmessig vederlag ved tildelingen.

Skattedirektoratets vurdering

Ordninger som gir en ansatt rett til kontantutbetaling basert på verdiutviklingen på aksjene i selskapet omtales ofte som «syntetiske opsjoner». Vilkårene og effektene er i stor grad de samme som for ordinære opsjoner, men innehaver mottar kontanter i stedet for aksjer ved innløsning.

Syntetiske opsjoner faller utenfor reglene i skatteloven § 5-14, men kan likevel bli beskattet som arbeidsinntekt hvis fordelen er utledet av arbeidsforholdet.

At det skal betales markedsverdi for instrumentet ved tildeling ble ikke tillagt vesentlig vekt av Skattedirektoratet. Det avgjørende er om det foreligger en nær tilknytning mellom gevinsten og arbeidsforholdet. Det ble i den forbindelse vist til uttalelse fra Finansdepartementet 19. februar 1999 (Utv 1999 s 716).

Skattedirektoratet viste til at ordningen bare er tilgjengelig for utvalgte ansatte i konsernet og at dersom den ansatte slutter eller selger instrumentet kan selskapet kjøpe tilbake instrumentet til markedsverdi på dette tidspunktet. Dette representerer etter direktoratets mening så klare avvik fra markedsmessige vilkår for opsjoner og lignende at gevinst ved innløsning eller salg av instrumentet må anses som fordel vunnet ved arbeid (lønn). Det må også beregnes arbeidsgiveravgift av gevinsten.

I og med at det skal betales markedspris ved tildeling av instrumentet, skjer beskatningen først når instrumentet realiseres.