Bedre overgangsregel for fusjonsfordringer i Revidert nasjonalbudsjett

Revisorforeningen fikk gjennomslag for forslaget om å endre overgangsregelen for fusjonsfordringer etter såkalt trekantfusjon eller fisjon oppstått i 2023, men før lovendringen ble vedtatt.

Publisert:

Endret overgangsregel for fusjonsfordringer

Etter innspill fra Revisorforeningen endres overgangsregelen for fusjon- og fisjonsfordringer etter konsernfusjon eller fisjon oppstått i 2023, men før lovendringen ble vedtatt. Selskapene gis likevel adgang til å velge å utligne forskjellen mellom skattemessig verdi og pålydende uten beskatning. Se brev fra Revisorforeningen til Finansdepartementet 5. mars 2024.

Den endrede overgangsregelen lyder:

I lov 20. desember 2023 nr. 98 om endringer i skatteloven vert det gjort følgjande endringar i VII femte ledd:
 For selskap som er omfattet av endringen i skatteloven § 11-7 annet ledd, gjelder følgende overgangsregel: Selskap som har en latent skatteposisjon etter tidligere bestemmelse i skatteloven § 11-7 annet ledd, jf. tredje ledd, som følge av at den skattemessige verdien på en urealisert fusjons- eller fisjonsfordring avviker fra fordringens pålydende (fordringens regnskapsmessige verdi), kan velge å utligne forskjellen uten beskatning. Tilsvarende gjelder for selskap som før vedtakelsen av lovendringen i 2023 har vært part i en fusjon i konsern etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 13-2 annet ledd eller fisjon i konsern etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 14-2 tredje ledd, og som ville hatt en slik latent skatteposisjon etter tidligere bestemmelse i skatteloven § 11-7 annet ledd. Valgfriheten er betinget av at både mor- og datterselskap på tidspunktet da fordringen ble stiftet, treffer samme beslutning.

Andre forslag

Regjeringen varsler at den ekstra arbeidsgiveravgiften avvikles fra og med 1. januar 2025. Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Det foreslås en mindre endring i utflyttingsskatten ved at utflytting av verdipapirfond ikke utløser skatteplikt for fondet for aksjer utenfor EØS. Endringen har ingen betydning for andelseierne i fondet.

I forbindelse med omleggingen av AFP-ordningen i offentlig sektor gjøres den endringer i pensjonsskattefradraget fra 2025 slik at reglene blir lik de som gjelder i privat sektor fra og med 1963-kullet.

Produktavgiften i fiskerinæringa øker fra 1,9 % til 2,0 prosent fra 1. juli 2024.

Det foreslås enkelte mindre, tekniske justeringer i suppleringsskatteloven

Skattereformen (Torvik-utvalget)

Regjeringen har også en omtale av forslagene fra NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem (Skatteutvalget). Se kap. 4.3. i Meld. St. 2 (2023-2024).

Regjeringen vil ikke foreslå vesentlige endringer i skattereglene, men skriver at de i tråd med budsjettforliket med SV ved behandlingen av statsbudsjettet for 2024 vil vurdere nivået på skjermingsrenten og satsen for inntektsføring etter treprosentregelen.

Regjeringen viser videre til at det det er sendt på høring et forslag til endringer i utflyttingsskatten ved at den må betales innen 12 år. Det opplyses videre at departementet fortsatt arbeider videre med forslag om nye særregler om skattlegging av privat konsum i selskap.

Regjeringen vil ikke innføre en ny arveskatt og vil heller ikke øke inntektsbeskatningen for vanlige boliger gjennom å innføre nye skatter.