Ansattes kjøp av aksjer til underpris

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om tildeling av aksjer til underpris der kjøpesum og salgssum beregnes etter de samme prinsippene og dette er lavere enn markedspris

Publisert:

Prinsipputtalelsen er i tråd med det direktoratet uttalte i BFU 10/2020.

Det er flere aksjeinsentivordninger der en ansatt får erverve aksjer til en pris som i utgangspunktet er lavere enn markedspris, men der den ansatte er forpliktet til å realisere aksjen til et vederlag som beregnes etter de samme prinsippene som ved ervervet. Det kan f.eks. være at den ansatte får kjøpe aksjene til 20 % av bokført verdi, men må selge aksjene tilbake til 20 % av bokført verdi på salgstidspunktet.

Foreligger det underpris?

For å avgjøre om det foreligger en fordel ved aksjeervervet, må det vurderes hvilken pris en uavhengig part ville lagt til grunn med de samme betingelsene, skriver direktoratet.

«Dette vil bero på en konkret verdsettelse i den enkelte sak, hvor ulike momenter kan ha betydning i den skjønnsmessige vurderingen. For eksempel vil forventninger om fremtidige utdelinger være et sentralt moment i verdsettelsen. Restriksjoner knyttet til salg av aksjen vil kunne være et verdireduserende element. I tillegg må øvrige vilkår som for eksempel medsalgsrett eller –plikt vurderes. Det at den ansatte ikke, eller i begrenset grad, kan realisere merverdiene i et selskap ved et senere salg av aksjen, utelukker imidlertid ikke i seg selv at det kan foreligge en fordel.»

Videre skriver direktoratet:

«Når den ansatte ved erverv av aksjene får rett til avkastning uten at det betales fullt vederlag for denne retten, har den ansatte mottatt en verdi som utgjør en skattepliktig fordel. Det må, som beskrevet ovenfor, foretas en verdsettelse for å avgjøre om det foreligger en fordel, og i tilfelle hvor stor denne fordelen er i det enkelte tilfellet.»

Senere avkastning

Avkastning på aksjen i form av utbytte og gevinst beskattes som aksjeinntekt.

Det kan imidlertid tenkes unntak fra dette ved indirekte eie der skattemyndighetene etter en konkret vurdering kan tilordne deler av utdelt utbytte til holdingselskapet som lønn til ansatte, jf. Skattedirektoratets uttalelse 6. juni 2013.

Ved salg kan det også være aktuelt å vurdere om deler av en gevinst ved salg av aksjene skal tilordnes den ansatte som fordel vunnet ved arbeid ved bestemmelser om earn-out mv., se Skatte-ABC 2021 "Utgangsverdi" punkt 6.4.