Generasjonsskifte ved gavesalg av aksjer finansiert med lån lik skjermingsrenten

Gavesalg av aksjer som ledd i generasjonsskifte finansiert med lån med rente lik skjermingsrenten utløste ikke beskatning etter skatteloven § 13-1.

Publisert:

Det var konklusjonen i bindende forhåndsuttalelse BFU 1/2023

Saksforholdet

Mor skulle overføre 24 av sine 26 personlig eide aksjer til sine to barns aksjeselskap. Prisen ved salget skal settes til inngangsverdien på aksjene.

Vederlaget for aksjesalgene skal gjøres opp ved selgerkreditt tilsvarende kjøpesummen for aksjene. Renten skal settes lik skjermingsrenten for ekstra skatt på lån fra personlige skattytere til selskap slik denne fastsettes av Skattedirektoratet, som er lavere enn markedsmessig rente. Jf. skatteloven § 5-22.

Mor planlegger også å opprette to aksjeklasser i Selskapet AS. De 24 aksjene som skal overføres til sønnenes aksjeselskaper skal være A-aksjer med fortrinnsrett til tilstrekkelig utbytte for å kunne dekke renter og avdrag på gjelden til Mor. B-aksjene vil være ordinære aksjer.

Skattedirektoratets konklusjon

Skattedirektoratet konkluderte med at transaksjonene ikke utløste beskatning for giver (mor).

  • Mors gavesalg av aksjer i Selskapet AS til sønnenes heleide aksjeselskaper vil ikke bli skattepliktig for henne etter skatteloven § 10-31, jf. skatteloven § 13-1 og tidligere avgitte bindende forhåndsuttalelser (BFU 48/2002 og BFU 25/2014).
  • Renten på lånet fra Mor til sønnenes aksjeselskaper vil ikke bli justert opp til markedsrente. Skatteloven § 13-1 skal ikke anvendes ved rente som inneholder et element av gave når renten settes lik skjermingsrenten eller lavere.
  • Opprettelse av aksjeklasser i Selskapet AS vil ikke bli ansett som skattepliktig realisasjon for Mor etter skatteloven § 5-1, jf. § 10-31, så lenge aksjonærenes andel av selskapskapitalen er uendret.