Konsernfisjon uten krav til verdsettelse

Trekantfisjon med oppløsning av det overdragende selskapet og oppskrivning av pålydende på aksjene i det overtakende selskapets morselskap kan gjennomføres uten verdsettelse og bytteforholdsberegning.

Publisert:

Det slo Skattedirektoratet fast i bindende forhåndsuttalelse BFU 11/2022

Fisjonen

Et selskap eid av seks personlige aksjonærer skulle fisjoneres inn i henholdsvis et datterselskap og to datterdatterselskaper av et morselskap de samme aksjonærene hadde stiftet. Fisjonen skulle altså gjennomføres etter reglene om konsernfisjon (trekantfisjon) etter aksjeloven § 14-2 tredje ledd.

Aksjonærene hadde det samme eierforhold i morselskapet som de hadde i selskapet som skulle fisjoneres. Det overdragende selskapet skulle oppløses ved fisjonen og fisjonen skulle gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet. Vederlaget ved fisjonen skulle bestå i oppskrivning av pålydende på aksjene i morselskapet.

Skattyterne ønsket en bindende forhåndsuttalelse på om bytteforholdet ved fisjonen kunne baseres seg på bokførte verdier, altså uten verdsettelse og fordeling etter virkelige verdier. Det ble videre bedt om en vurdering av om omgåelsesregelen kunne komme til anvendelse.

Skattedirektoratets vurdering

Verdsettelse/bytteforholdsberegning

Ved fusjon er det slått fast at dersom eiersammensetningen i det overdragende og det overtakende selskapet er identisk, kan vederlaget bestå i oppskrivning av pålydende på aksjene i det overtakende selskapet uten at kapitalforhøyelsen trenger å reflektere forholdet mellom virkelige verdier. Dette gjelder også ved konsernfusjon, jf. BFU 30/2012.

Skattedirektoratet legger til grunn at det samme gjelder konsernfisjon. Når overdragende selskap oppløses vil, akkurat som ved konsernfusjon, samtlige skatteposisjoner på aksjene i overdragende selskap samles på aksjene i Mor. I og med at eiersitsen er lik i overdragende selskap og i vederlagsutstedende selskap, skjer det heller ikke gjennom konsernfisjonen noen verdioverføring mellom aksjonærene.

Skattedirektoratet uttalte videre

«… Ettersom fisjonsvederlaget skjer ved kapitalforhøyelse i form av lik tilskrivning av pålydende på eksisterende aksjer i de overtakende selskapenes mormorselskap, eiersitsen i overdragende og vederlagsutstedende selskap er identisk og fisjonen skjer med regnskapsmessig kontinuitet, legger direktoratet til grunn at bytteforholdet i fisjonen kan baseres på bokførte verdier. Skattedirektoratet forutsetter at konsernfisjonen gjennomføres til skattemessig kontinuitet, jf. sktl § 11-7.
Skattedirektoratet legger etter dette til grunn at konsernfisjonen kan gjennomføres med tilskrivning av pålydende på aksjene i B AS uten krav til verdsettelse/bytteforholdsberegning basert på virkelige verdier»

Omgåelse (gjennomskjæring)

Skattedirektoratet konkluderte med at transaksjonsrekken med etablering av et skyggekonsern, konsernfisjon og etterfølgende overføring og konvertering av fisjonsfordring, ikke vil bli rammet av omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2.

Skattedirektoratet legger til grunn at forarbeidene til fisjons- og fusjonsreglene og til fritaksmetoden, legger opp til å akseptere en ikke uvesentlig grad av tilpasning når det gjelder omorganiseringer der de bakenforliggende eierinteresser forblir uendret.

En relativt lik disposisjonsrekke ble også vurdert i BFU 8/2020, hvor det uttales:

«Å oppnå en holdingstruktur med egne selskaper for drift og eiendom for videre utvikling av konsernet og de enkelte virksomhetene, vil normalt etter Skattedirektoratets syn kunne anses som tilstrekkelig forretningsmessig begrunnet ved bruk av reglene om skattefri fisjon slik det er omtalt i Ot.prp. nr. 71 (1995-96) side 5. ...»