Ordningen med tilbakeføring av underskudd i 2020

Et av forslagene i Regjeringens krisepakke til bedriftene er en midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd som oppstår i 2020 mot skattlagt overskudd i 2019 og 2018.

Publisert:

Det er flertall i Stortinget for forslaget.

Vi har fått en rekke spørsmål om ordningen og skal derfor kort presentere de foreslåtte reglene.

Hvem omfattes

Ordningen omfatter alle etterskuddspliktige selskap og innretninger definert i skatteloven § 2-2 første ledd. Dette gjelder bl.a. aksjeselskaper, samvirkeforetak og sparebanker mv. Selskap mv. som ikke er hjemmehørende i riket, men som er begrenset skattepliktig hit etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b eller etter petroleumsskatteloven § 2, omfattes også. Dette gjelder også selskaper som er hjemmehørende utenfor EØS.

Personlig næringsdrivende omfattes ikke av ordningen. Det samme gjelder for underskudd fra selskaper med deltakerfastsetting (f.eks. ANS og DA) og underskudd fra NOKUS. Næringsdrivende og deltakere i ANS kan imidlertid søke om å få nedsatt utskrevet forskuddsskatt for 2020. Det er for øvrig besluttet å utsette innbetaling av terminen som forfalt den 15. mars.

Det stilles ikke krav til type næring eller at selskapet må drive virksomhet eller ha aktiv drift eller ansatte.

Forslaget omfatter bare selskap som hadde overskudd i 2018 og/eller 2019. Denne avgrensningen er gjort for å sikre at de selskapene som nyter godt av tiltaket, også har vist seg å være egnet til å gå med overskudd. Det er disse selskapene som antas mest levedyktige på sikt etter at den midlertidige krisesituasjonen er over.

Det er bare underskudd oppstått i 2020 som gir grunnlag for tilbakeføring. Underskudd fra tidligere år som er fremført til 2020, gir ikke grunnlag for tilbakeføring.

Underskudd i 2020 som anvendes mot overskudd i 2019 og/eller 2018 kan ikke fremføres til senere år.

Utbetaling

Ordningen innebærer at selskapene får utbetalt et beløp tilsvarende skatteverdien av det tilbakeførte underskuddet. Tilbakebetalingen gjennomføres som et skattefradrag på 22 pst. (25 pst. for finansskattepliktige) av underskuddet. Det er ikke nødvendig å sende endringsmelding for 2019 og/eller 2018. Fradraget gis automatisk.

Utbetalingen kommer først i 2021 i forbindelse med skatteoppgjøret for inntektsåret 2020 (med renter etter ordinære satser). Departementet mener likevel ordningen vil gi positive likviditetsvirkninger ved at banker vil være mer villige til å gi lån til selskaper når det foreligger en sikker refusjon av skatteverdien av underskuddet.

Innbetaling av skatten for 2019

I Stortingsforliket som ble inngått 16. mars var det enighet om å utsette innbetalingen av forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april. Det er foreløpig ikke vedtatt regler som fritar selskapet fra å innbetale skatten for 2019 nå i 2020, selv om selskapet kan sannsynliggjøre at det kan benytte de nye underskuddsreglene for 2020.

Beløpsgrense 30 mill. kroner

Slik reglene er utformet vil omfanget av utbetalinger til selskapene være direkte avhengig av hvor alvorlig situasjonen er. Det blir imidlertid satt en øvre beløpsgrense på 30 mill. kroner for hvor stort underskudd i 2020 som skal kunne tilbakeføres mot tidligere overskudd. Regjeringen begrunner dette med at det er nødvendig å ha en viss kontroll med hvor stort provenytap ordningen kan medføre.

Departementet mener fleste små og mellomstore bedrifter med underskudd i år og overskudd tidligere år får full nytte av ordningen.

Fusjon og fisjon

Ved skattefri fusjon eller fisjon, vil en eventuell underskuddsposisjon videreføres i det overtakende/overdragende selskapet, og vil dermed omfattes av den midlertidige adgangen til tilbakeføring for dette selskapet. I slike tilfeller må det skje en manuell behandling av fastsettelsen for underskuddsåret. Departementet mener dette vil gjelde relativt få selskaper slik at de administrative utfordringene vil være overkommelige.

Se nærmere i forslaget til skatteloven § 16-62 tredje til femte ledd.

Forholdet til reglene om tilbakeføring av underskudd i skatteloven § 14-7

Tilbakeføringsadgangen skal ikke gjelde for selskaper som er oppløst eller har opphørt næringen i 2020. Slike selskaper kan benytte reglene om tilbakeføring av underskudd i skatteloven § 14-7. Hvis selskapet har underskudd i 2020 fra næringer som ikke har opphørt, kan denne delen av underskuddet tilbakeføres etter de nye reglene.

Forholdet til andre skattefradrag

Øvrige skattefradrag selskapet har krav på (kreditfradrag for skatt betalt i utlandet eller skattefradrag for FoU-kostnader) påvirkes ikke av at selskapet får skattefradrag for tilbakeføring av underskudd i 2020.

Særskatteregimene

Reglene om tilbakeføring av underskudd skal også gjelde for selskaper som beskattes etter petroleumsskattereglene, særreglene for kraftverk og selskaper som omfattes av finansskatten. For rederibeskattede selskaper er ikke reglene aktuelle.

Lovregulering

De nye reglene foreslås inntatt i skatteloven §§ 16-60 til 16-63. Det ventes at lovforslaget blir sanksjonert fredag 20. mars.