Ikke lenger reduksjon av tilleggsskatt ved lang saksbehandlingstid

Regjeringen foreslår flere skatteendringer i proposisjon som ble fremlagt i statsråd 17. november 2023.

Publisert:

De viktigste forslagene er:

Kompensasjon ved brudd på EMK når vedtak om tilleggsskatt ikke er truffet innen rimelig tid

Etter dagens praksis vil skattyter få kompensasjon for lang saksbehandlingstid i skatteklagenemnda ved at satsen for tilleggsskatt reduseres eller settes til null. Regjeringen foreslår å endre måten å utmåle kompensasjon på ved at denne settes til et fast beløp, uavhengig av tilleggsskattens størrelse. Det foreslås at kompensasjonen skal gis med halvannet rettsgebyr (1 864 kroner) per måned fra varsel om tilleggsskatt er sendt, og frem til saken er avgjort. Dette vil utgjøre 22 368 kroner per år.

Frister for endring av klagenemndsvedtak på skatteområdet

Regjeringen foreslår å utvide klagenemndenes adgang til å endre sitt eget vedtak etter skatteforvaltningsloven § 13-9 første ledd. Forslaget går ut på å supplere dagens endringsfrist på fem år etter utgangen av skattleggingsperioden, med en frist på seks måneder etter at vedtaket er sendt den skattepliktige. Formålet med forslaget er å styrke de skattepliktiges rettssikkerhet.

Oppjustering av eierinntekt til dødsbo mv.

Det fremgår ikke uttrykkelig av lovteksten at oppjustering av eierinntekt skal skje ved utbetaling til dødsbo. Se vedtak i skatteklagenemnda 18. januar 2023 der skattyter fikk medhold i at det ikke skulle foretas oppjustering av utbytte og gevinst for et dødsbo. Departementet foreslår nå en presisering av lovteksten slik at det klart fremgår at oppjustering skal skje for eierinntekt til dødsbo, administrasjonsbo dersom boet tilhører en fysisk person, samt for konkursbo der konkursdebitor er en fysisk person.

Krav om konto for utbetaling av tilgodebeløp på skatt og avgift

I skattebetalingsloven foreslår regjeringen å innføre et krav om at tilgodebeløp på skatt og avgift skal utbetales til skattepliktiges konto. Skattekon­toret skal kunne gjøre unntak fra kravet, men det gjelder hovedsakelig ved utbetalinger til skattepliktige som ikke har eller ikke kan få etablert konto.

Forslaget innebærer at skattepliktige, som ikke opplyser om konto eller får unntak fra kravet, ikke vil få utbetalt tilgode­beløp.

Nye skatteregler for barnepensjon

Dagens regler for skattlegging av barnepensjon er svært kompliserte. Regjeringen mener at det er en bedre løsning å skattlegge barnepensjon som kapitalinntekt, kombinert med et nytt fradrag, enn å skattlegge den som lønn, slik etterlatteutvalget foreslo. Det særskilte fradraget skal utgjøre 30 000 kroner. Endringene skal tre i kraft fra 2024.