Krav til kjønnsbalanse i norske styrer

Nye lovkrav om at store og mellomstore selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret trer i kraft fra 1. januar 2024, med gradvis innføring mellom 2024 og 2028. Anslagsvis 20 000 selskaper blir etterhvert omfattet.

Publisert:

I aksjeselskaper er bare 20 prosent av styrerepresentantene kvinner. For 20 år siden var tallet 15 prosent. Dette ønsket regjeringen å gjøre noe med, og la derfor fram krav til kjønnssammensetningen i norske styrer. Forslaget ble utarbeidet i nært samarbeid med NHO og LO.

I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Dette omfatter om lag 8 000 selskaper. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028 og vil totalt gjelde om lag 20 000 selskaper.

Beregninger viser at det vil bli behov for å rekruttere om lag 6 600 nye styrerepresentanter ved gjennomføring av første trinn i 2024, og nesten 13 000 nye styrerepresentanter totalt frem mot 2028, de fleste av disse kvinner.

Hvilke foretak som omfattes av reglene

Forslaget vil innebære krav til styresammensetningen i følgende foretak:

  • De som har slike krav etter regelverket i dag
  • Aksjeselskaper, samvirkeforetak, boligbyggelag og ansvarlige selskaper som bare har juridiske personer som deltakere (se gradvis innføring nedenfor)
  • Samvirkeforetak eller boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere (senest 30. juni 2025)
  • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem (senest 30. juni 2025)

Beregningen av antall ansatte skal gjøres likt som for reglene om når de ansatte kan velge styremedlemmer. Det er egne regler for behandling av deltidsansatte.

Gradvis innføring

Innføres For
Umiddelbart * Der det er krav til sammensetningen i dag
Senest 31. desember 2024 * Foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.
Senest 30. juni 2025 * De nevnt ovenfor
* Foretak med flere enn 50 ansatte
* Samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer eller andelseiere
* Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem
Senest 30. juni 2026 * De nevnt ovenfor
* Foretak med flere enn 30 ansatte
Senest 30. juni 2027 * De nevnt ovenfor
* Foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.
Senest 30. juni 2028 * De nevnt ovenfor
* Foretak med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Kjønnssammensetning

  • Har styret tre eller fire medlemmer, kan maksimalt to styremedlemmer ha same kjønn.
  • Har styret fem eller seks medlemmer, kan maksimalt tre styremedlemmer ha same kjønn.
  • Har styret sju medlemmer, kan maksimalt fire styremedlemmer ha same kjønn.
  • Har styret åtte medlemmer, kan maksimalt fem styremedlemmer ha same kjønn.
  • Har styret ni eller fleire medlemmer, kan maksimalt 60 prosent av styremedlemmene ha same kjønn.

Morselskap i konsern

Terskelverdiene for om selskapet er omfattet av kravene til kjønnssammensetning skal vurderes på selskapsnivå. Særskilt regulering for konsern ble vurdert i forarbeidene, men det er ikke innført. Dette er omtalt i punkt 7.3.4 Særlig om regulering i konsern i proposisjon 131 LS (2022–2023): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-131-ls-20222023/id2984956/?ch=7#kap7-3-4

Departementet avslutter sin drøftelse med:
"...Departementet foreslår ikke særregler for konsernspiss som ikke på selvstendig grunnlag overstiger terskelverdiene."