Krav til verdsettelse ved «drop down»-fisjon

Skattedirektoratet mener at det er krav til verdsettelse ved «drop-down»-fisjon, selv om det utfisjonerte selskapet umiddelbar fusjoneres inn i et heleid datterselskap av det opprinnelig overdragende selskapet.

Publisert:

Med «drop down»-fisjon menes en omorganisering hvor en eiendel først fisjoneres til et hjelpeselskap, hvorpå hjelpeselskapet umiddelbart fusjoneres inn i et datterselskap av selskapet eiendelen ble fisjonert ut av. Denne fusjonen skjer som konsernfusjon etter aksjeloven § 13-2 annet ledd slik at aksjonærene i hjelpeselskapet får vederlagsaksjer i det overtakende selskapetss morselskap.

Ved den etterfølgende konsernfusjonen av hjelpeselskapet inn i datterselskapet (trinn 2) vil det ikke være krav til verdsettelse hvis kapitalforhøyelsen i morselskapet skjer ved oppskrivning av pålydende. Spørsmålet var om det kreves verdsettelse ved fisjonen (trinn 1).

Etter skatteloven § 11-8 er det et vilkår ved fisjon at aksjekapitalen fordeles i samme forhold som nettoverdiene. Dette kravet innebærer at både det overdragende selskapet og eiendelene som utfisjoneres må verdsettes.

Selskapet argumenterte for at fisjonen og den etterfølgende konsernfusjonen både faktisk og selskapsrettslig vil være betinget av hverandre og at det for alle praktiske formål må legges til grunn at de gjennomføres samtidig. Selskapet mente derfor at fisjonen burde kunne skje uten beregning av et bytteforhold, eventuelt ved et bytteforhold baseres på bokførte verdier.

Direktoratet konkluderte imidlertid i BFU 19/2023 med at direktoratet mener at det ikke er grunnlag for å fravike prinsippet som fremgår av skatteloven § 11-8 første ledd. Det er en forutsetning for skattefritak også ved «drop-down»-fisjon at det beregnes et bytteforhold etter virkelige verdier.

Skattedirektoratet hadde tilsvarende konklusjon i BFU 30/2007.