Innvendinger mot regnskapet i små foretak

Publisert: FAQ nr: 439

Spørsmål:

1) Dersom noen underskriver årsregnskapet med påtegnet forbehold i et lite foretak som ikke utarbeider årsberetning, hvor skal redegjørelsen for forbeholdet gis?

2) Dersom små foretak velger å utarbeide en årsberetning som ikke er i samsvar med regnskapsloven § 3-3a, skal redegjørelsen for forbeholdet i et slikt tilfelle gis i årsberetningen?

Svar:

1) Det følger av regnskapsloven § 3-5 annet ledd at dersom en som skal underskrive årsregnskapet har innvendinger mot dette, skal vedkommende underskrive med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen. Dette kravet gjelder også for små foretak selv om det ikke utarbeides årsberetning.

Regnskapsloven § 3-5 ble ikke konsekvensjustert i forbindelse med at plikten til å utarbeide årsberetning ble opphevet for små foretak. Regnskapsloven gir derfor ikke svar på hvor redegjørelsen skal gis av en som har innvendinger mot årsregnskapet i et lite foretak når det ikke utarbeides årsberetning. Vi mener at redegjørelsen bør gis umiddelbart etter underskriften og på samme side. Om dette ikke er praktisk mulig, bør det være en henvisning fra underskriften.

2) Små foretak som velger å utarbeide en frivillig årsberetning (en årsberetning som ikke utarbeides i samsvar med regnskapsloven § 3-3a) står etter vår vurdering fritt til å velge hvor redegjørelsen for forbeholdet skal gis. Vi anbefaler at redegjørelsen tas inn i årsberetningen dersom årsberetningen skal sendes til Regnskapsregisteret. Dersom den frivillige årsberetningen ikke skal sendes til Regnskapsregisteret mener vi at framgangsmåten beskrevet i forbindelse med spørsmål nummer 1 bør følges.

Små foretak som velger å utarbeide årsberetning i samsvar med regnskapsloven § 3-3a, plikter å sende inn denne til Regnskapsregisteret, og skal gi redegjørelsen i årsberetningen.